7 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

7 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

සිංහල 14/05/2020 සිංහල පැවරුම ⇩ Download    විද්‍යාව 14/05/2020 පැවරුම I ⇩ Download 21/05/2020 පැවරුම II ⇩ Download    බුද්ධ ධර්මය 20/05/2020 පැවරුම 1 ⇩ Download   English 20/05/2020 Assignment ⇩ Download   පෙරදිග සංගීතය 20/05/2020  පැවරුම 1 ⇩...
3 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

3 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

සිංහල 14/05/2020 සිංහල පැවරුම I ⇩ Download 17/05/2020 සිංහල පැවරුම II ⇩ Download 28/05/2020 සිංහල පැවරුම III ⇩ Download   ගණිතය 14/05/2020 පැවරුම 1 ⇩ Download 14/05/2020 පැවරුම 2 ⇩ Download 14/05/2020 පැවරුම 3 ⇩ Download 28/05/2020  පැවරුම 4 ⇩ Download 28/05/2020...