10 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

10 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

විද්‍යාව 07/05/2020 පැවරුම ⇩ Paper I ⇩ Paper II 14/05/2020 පැවරුම 2 ⇩ Paper I 19/06/2020  පැවරුම 3 ⇩ Paper I ⇩ Paper II   Science English Medium 07/05/2020 Assignment ⇩ Paper I ⇩ Paper II   ICT 14/05/2020 සිංහල මාධ්‍ය ⇩ Paper I 14/05/2020 English Medium ⇩...
11 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම

11 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම

විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවුඩය 11 ශ්‍රේණිය සඳහා සැකසූ ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍ර. ගණිතය 04/15/2020 Model paper 1  ⇩ Paper I ⇩ Paper II   විද්‍යාව 04/15/2020 Model paper 1 ⇩ Paper I ⇩ Paper II 04/20/2020 Model paper 2 ⇩ Paper I & II   සිංහල 05/05/2020 ආදර්ශ ප්‍රශ්න...