විද්‍යාව
15/05/2020 පැවරුම
Download

 

සිංහල
16/05/2020 I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර
Download
14/06/2020  පැවරුම 2 Download

 

English
15/05/2020 Assignment
Download

 

Western Music
26/05/2020 Assignment
Download

 

මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 14/06/2020