සිංහල
14/05/2020 සිංහල පැවරුම I
Download
17/05/2020 සිංහල පැවරුම II
Download

 

ගණිතය
14/05/2020 පැවරුම 1
Download
14/05/2020  පැවරුම 2
Download
14/05/2020  පැවරුම 3
Download
Mathematics – English Medium
14/05/2020 Assignment
Download
පරිසරය
20/05/2020 පැවරුම I
Download

 

මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 20/05/2020