සිංහල
14/05/2020 සිංහල පැවරුම I
Download
17/05/2020 සිංහල පැවරුම II
Download
28/05/2020 සිංහල පැවරුම III Download

 

ගණිතය
14/05/2020 පැවරුම 1
Download
14/05/2020 පැවරුම 2
Download
14/05/2020 පැවරුම 3
Download
28/05/2020  පැවරුම 4
Download
28/05/2020 පැවරුම 5
Download

 

Mathematics – English Medium
14/05/2020 Assignment
Download
පරිසරය
20/05/2020 පැවරුම I
Download
28/05/2020  පැවරුම II Download

 

මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 28/05/2020