සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2021 වර්ශය සඳහා පළමුවන ශ්‍රේණියට ඇතුලත් කරගත් සිසුන් ලැයිස්තුව

සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2021 වර්ශය සඳහා පළමුවන ශ්‍රේණියට ඇතුලත් කරගත් සිසුන් ලැයිස්තුව

සිරිධම්ම විද්‍යාලය වර්ශය 2021 සඳහා 1 ශ්‍රේණිය වෙත ඇතුලත් කරගන්නා ලද සිසු සිසුවියන් ලැයිස්තුව පන්ති අනුපිළිවෙලින් 1 ශ්‍රේණිය A අලවත්ත කංකානම්ගේ සිතුලි සිියන්සාඑදිරිසිංහ ආරච්ච්ගේ ගිහන්සා නර්තනාඑම්.එස්.ආර්.සවින්යාඑම්.කේ.ඒ.ඒ.එල්.තිසරංගකලෙහෙ පතිරණගේ් සසිරු නිවේන්...
සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2021 වර්ශය වෙනුවෙන් පළමු ශ්‍රේණිය වෙත ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීම – අවසාන ලැයිස්තුව

සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2021 වර්ශය වෙනුවෙන් පළමු ශ්‍රේණිය වෙත ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීම – අවසාන ලැයිස්තුව

සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2021 වර්ශය වෙනුවෙන් පළමු ශ්‍රේණිය වෙත ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීම – අවසාන ලැයිස්තුව පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 75 අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු 1 CO/06...
සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2021 වර්ශය සඳහා පළමුවන ශ්‍රේණියට ඇතුලත් කරගත් සිසුන් ලැයිස්තුව

පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම – තාවකාලික නාම ලේඛනය – 2021

සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2021 වර්ශය වෙනුවෙන් පළමු ශ්‍රේණිය වෙත ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීමේ තාවකාලික නාම ලේඛනය. පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්   පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 75 අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු 1 CO/06...
1 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම – ඔක්තෝබර් 2020

1 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම – ඔක්තෝබර් 2020

මව්බස දී ඇති උපදෙස් හොඳින් කියවා දරුවා ලවා වැඩ කරවන්න.පිටු 80 CR තනිරූල් පොතක් ගෙන රෝස පාටින් ම කවරය දමා ගෙයක රූපයක් අලවා පහත වචන එම පොතේ ලියන්න.රවුම් කර ඇති අකුරු දෙක සඳහා පිටුව දෙකට නමා එක් එක් අකුරින් ආරම්භ වන වචන පමණක් ලියන්න, කියවන්න. දී ඇති උදාහරණය බලන්න.වචන...
6 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

6 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

බුද්ධ ධර්මය 20/05/2020 පැවරුම ⇩ Download   Western Music 26/05/2020 CLICK HERE FOR ONLINE ASSESSMENT   භූගෝල විද්‍යාව 27/05/2020 පැවරුම ⇩ Download   මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම...
9 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

9 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

විද්‍යාව 15/05/2020 පැවරුම ⇩ Download   සිංහල 16/05/2020 I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර ⇩ Download 14/06/2020  පැවරුම 2 ⇩ Download   English 15/05/2020 Assignment ⇩ Download   Western Music 26/05/2020 Assignment ⇩ Download   මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ....
8 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

8 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

සිංහල 14/05/2020 සිංහල පැවරුම ⇩ Download    විද්‍යාව 14/05/2020 පැවරුම 1 ⇩ Download 14/05/2020  පැවරුම 2 ⇩ Download   Science – English Medium 14/05/2020 Assignment ⇩ Download   බුද්ධ ධර්මය 21/05/2020 පැවරුම ⇩ Download   ඉතිහාසය 21/05/2020...
7 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

7 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

සිංහල 14/05/2020 සිංහල පැවරුම ⇩ Download    විද්‍යාව 14/05/2020 පැවරුම I ⇩ Download 21/05/2020 පැවරුම II ⇩ Download    බුද්ධ ධර්මය 20/05/2020 පැවරුම 1 ⇩ Download   English 20/05/2020 Assignment ⇩ Download   පෙරදිග සංගීතය 20/05/2020  පැවරුම 1 ⇩...