1 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම – ඔක්තෝබර් 2020

1 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම – ඔක්තෝබර් 2020

මව්බස දී ඇති උපදෙස් හොඳින් කියවා දරුවා ලවා වැඩ කරවන්න.පිටු 80 CR තනිරූල් පොතක් ගෙන රෝස පාටින් ම කවරය දමා ගෙයක රූපයක් අලවා පහත වචන එම පොතේ ලියන්න.රවුම් කර ඇති අකුරු දෙක සඳහා පිටුව දෙකට නමා එක් එක් අකුරින් ආරම්භ වන වචන පමණක් ලියන්න, කියවන්න. දී ඇති උදාහරණය බලන්න.වචන...
9 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

9 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

විද්‍යාව 15/05/2020 පැවරුම ⇩ Download   සිංහල 16/05/2020 I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර ⇩ Download 14/06/2020  පැවරුම 2 ⇩ Download   English 15/05/2020 Assignment ⇩ Download   Western Music 26/05/2020 Assignment ⇩ Download   මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ....
8 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

8 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

සිංහල 14/05/2020 සිංහල පැවරුම ⇩ Download    විද්‍යාව 14/05/2020 පැවරුම 1 ⇩ Download 14/05/2020  පැවරුම 2 ⇩ Download   Science – English Medium 14/05/2020 Assignment ⇩ Download   බුද්ධ ධර්මය 21/05/2020 පැවරුම ⇩ Download   ඉතිහාසය 21/05/2020...