සිංහල
14/05/2020 සිංහල පැවරුම
Download

 

 විද්‍යාව
14/05/2020 පැවරුම I
Download
21/05/2020 පැවරුම II Download

 

 බුද්ධ ධර්මය
20/05/2020 පැවරුම 1
Download

 

English
20/05/2020 Assignment
Download

 

පෙරදිග සංගීතය
20/05/2020  පැවරුම 1
Download

 

Western Music
26/05/2020 Assignment 1
Download

 

ඉතිහාසය
22/05/2020 පැවරුම 1
Download
මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 26/05/2020