සිංහල
14/05/2020 සිංහල පැවරුම
Download

 

 විද්‍යාව
14/05/2020 පැවරුම 1 Download
14/05/2020  පැවරුම 2 Download

 

Science – English Medium
14/05/2020 Assignment
Download

 

බුද්ධ ධර්මය
21/05/2020 පැවරුම
Download

 

ඉතිහාසය
21/05/2020 පැවරුම
Download

 

පෙරදිග සංගීතය
21/05/2020 පැවරුම
Download

 

Western Music
26/05/2020  Assignment 1
Download

 

මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 26/05/2020