4 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

4 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

සිංහල 29/04/2020 සිංහල පැවරුම ⇩ Download 25/06/2020 සිංහල පැවරුම ⇩ Download   පරිසරය 29/04/2020 පැවරුම 1 ⇩ Download 23/05/2020 පැවරුම 2 ⇩ Download 29/06/2020 පැවරුම 3 ⇩ Download 29/06/2020 පැවරුම 4 ⇩ Download   බුද්ධ ධර්මය 29/04/2020 බුද්ධ ධර්මය ⇩ Download...
5 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

5 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

ගණිත ගැටළු 04/25/2020 Math Puzzles ⇩ Paper I ⇩ Paper II   ආදර්ශ ප්‍රශ්ණපත්‍ර 04/25/2020 Model paper 1 ⇩ Download 04/25/2020 Model paper 2 ⇩ Download   පරිසරය 17/05/2020  පැවරුම 1 ⇩ Download 17/05/2020 පැවරුම 2 ⇩ Download   English 14/05/2020  Assignment...
2 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම

2 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම

සිංහල උගත් පිල්ලම් වලින් වචන 10 බැගින් ලියන්න.පහත මාතෘකා වලට වැකි 5 බැගින් ලියන්න.නිවාඩු කාලයමගේ ගෙවත්තඅපේ පාසලමගේ රටපොල් ගසපහත අකුරු යෙදෙන වචන 5 බැගින් ලියන්න. ෆ ශ ෂ භ ඝ සෘ අ ථ ඵ ධ ඨ ඛ ඡ ඖ ළුකතන්දර පොත් 5ක් කියවන්න. ඒවායේ නම ලියා සිත් ගත අවස්ථාවක් චිත්‍රයට...
විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවුඩය

විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවුඩය

සිරිදම් විදු මෑණියන්ගේ සෙවනේ සිප් සතර හදාරන ආදරණීය දුවා දරුවන් වෙත. මේ මොහොතේ අප මුහුණ දී සිටින්නේ සමස්ථ පෘතුවි තලයම බියෙන් හා කුතුහලයෙන් තැතිගෙන සිටින අවස්ථාවකටයි. මේ මොහොතේ අප මේ තත්ත්වයට මුහුණ දිය යුත්තේ රැල්ලට අනෙක් අය කරනු ලබන දෙය අනුකරනය කිරීම නොව බුද්ධිමත්ව...
11 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම

11 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම

විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවුඩය 11 ශ්‍රේණිය සඳහා සැකසූ ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍ර. ගණිතය 04/15/2020 Model paper 1  ⇩ Paper I ⇩ Paper II   විද්‍යාව 04/15/2020 Model paper 1 ⇩ Paper I ⇩ Paper II 04/20/2020 Model paper 2 ⇩ Paper I & II   සිංහල 05/05/2020 ආදර්ශ ප්‍රශ්න...