සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2022 වර්ශය වෙනුවෙන් පළමු ශ්‍රේණිය වෙත ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීම – අවසාන ලැයිස්තුව.පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 88

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1CO/05කේ. උදුලි ප්‍රමෝද්‍යාස්ත්‍රීකේ. සුජීව චන්දන156, කරපුටුයාය වත්ත, ලබුදූව100
2CO/06කේ.ජී. දම්නදී කිහන්සාස්ත්‍රීකේ.ජී. රොෂාන් සංජීව144C, සඳකැළුම්, දැල්කැටදූව වත්ත, ලබුදූව100
3CO/21එම්.ජී. තෙවිරු රන්දිව්පුරුෂකේ.ටී. ශ්‍යාමලි නිසංසලාලේල්වලවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල100
4CO/23ජේ.ජී.එම්. මිනංගා උඩුගමස්ත්‍රීජේ.ජී. ජයලත් උඩුගම141/C, දැල්කැටදූව වත්ත, ලබුදූව100
5CO/25ඔසඳි සෙනල්යා පැස්කුවල්ස්ත්‍රීපී.එම්. පැස්කුවල්297/25, පුංචිදූව, ලබුදූව100
6CO/61එල්.ජී. සවිඳු අභිනෙව්පුරුෂඑල්.ජී.ජේ. කුමාර564, පස්මාළුව හරස් පාර, ලබුදූව, ගාල්ල100
7CO/62ඉසිඳු පමිත් වික්‍රමගේපුරුෂයූ.ඩී.කේ. වික්‍රමගේ492/3, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව100
8CO/63පී.ටී.කේ. ඉසඳි ඉහංසාස්ත්‍රීජී.ඩබ්. දිමුතු කුමාරි114B, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව100
9CO/121ආර්. ගිහන්සා සිත්මිස්ත්‍රීආර්.අයි. ප්‍රභාත්කටුකුරුඳුගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල100
10CO/136යූ.එල්. ජනිඳු හංසකපුරුෂයූ.එල්. අශෝක සංජයදෙනියවත්ත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය, ගාල්ල100
11CO/146ජේ.කේ.ආර්. චතුර්කාස්ත්‍රීජේ.කේ. සරත් කුමාර216B, කිරිමැටිමුල්ලවත්ත, ඉන්ලන්ඩ්හිල් පාර, කරාපිටිය100
12CO/152ටී.ජී.ජී. කාවින්දිස්ත්‍රීයූ.ජී.බී.එම්. ප්‍රියදර්ශනීගොන්නගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල100
13CO/153පී.එච්.ආර්. තිමන්සාස්ත්‍රීපී.එච්.ජේ. නිශ්ශංකසිද්ධායුර්වේද මාවත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය100
14CO/154එච්.ජී.එන්.ඩී.එන්. ජයලත්පුරුෂඑච්.ජී.වසන්ත ජයලත්ගොන්නගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල100
15CO/161කේ.එස්. දෙව්සරපුරුෂඒ.එස්. ප්‍රියංකාගොන්නගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල100
16CO/162ජී.ඩබ්. මලිත ඉඳුවරපුරුෂජී.ඩබ්.එස්. චතුරංගරංග, බීරිගෙවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල100
17CO/164එන්.ඩබ්.කේ.පී.ආර්. මෙත්නුලීස්ත්‍රීඑන්.ඩබ්.කේ.එම්.එන්. නානායක්කාරකටුකුරුඳුගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල100
18CO/166කේ.ඩී. සන්දිල්පුරුෂඑච්.එල්.අයි. ගයනිකලුවගහ අද්දරවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල100
19CO/169ජේ.ජී.ජී. ගිම්නාදිස්ත්‍රීජේ.ජී.පී. අමරසිරිගල්කැටියවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල100
20CO/170එන්.පී.කේ.අයි. දිහංසිකාස්ත්‍රීඑන්.පී.කේ.කේ. ගීතානි176, කළුවගහඅද්දර, ගොඩවත්ත, ගොඩකන්ද100
21CO/172ඩබ්.ඒ.යූ.අයි. කුමාරසිංහස්ත්‍රීඩබ්.එඒ.ඒ. කුමාරසිංහ143, ගෝල්ඩන් වැලි, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය100
22CO/204එච්.ජී.වයි. සස්රුකපුරුෂඑච්.ජි.සී. මධුශංක90/5, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය, ගාල්ල100
23CO/245එන්.ඩී.එස්.වයි. ජයසිංහපුරුෂඑන්.ඩී.එල්.එන්.ජේ. ජයසිංහ31, දෙවන පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල100
24CO/249ඒ.කේ.එල්.එස්. නෙළුම්දිස්ත්‍රීඒ.කේ.බී. එරන්දනො.66, මාඉටිපේ I පටුමග, ගාල්ල100
25CO/251පී.කේ.සී.ජේ. ඉදුෂනපුරුෂපී.කේ.ඒ. ප්‍රියන්ත46, දෙවන පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල100
26CO/252එන්.ඩබ්.ජී.එම්.තෙසාරාස්ත්‍රීඑන්.ඩබ්.ඩී.ජී.නලින්ද19,සුගතපාල මාවත, මාඉටිපේ, ගාල්ල100
27CO/253ඒ.වී.ටී.දුල්නිතපුරුෂඒ.වී.එස්.නිලන්ත628/7,හිරිඹුර පාර,මාඉටිපේ,ගාල්ල100
28CO/256එන්.ඒ.එච්.හංසනීස්ත්‍රීසී.කේ.දහනායක27D,මාඉටිපේ 2 පටුමග,ගාල්ල100
29CO/257ඩබ්.ජී.එච්.සෙහන්සාස්ත්‍රීඩබ්.ජී.ඩී.දේශප්‍රිය26/3U,2 වන පටුමග,මාඉටිපේ,ගාල්ල100
30CO/259එල්.එස්.ගුණවර්ධනපුරුෂඒ.කේ.ආර්.ඩී.මුණසිංහ28/1,මාඉටිපේ 2 පටුමග, කරාපිටිය, ගාල්ල100
31CO/262යූ.වී.කේ.චේතුලපුරුෂයූ.වී.ටී.අරුණෝද්245/5/F/15,රන්සිරි උයන,මොරිස් පාර,වැලිපත,කරාපිටිය100
32CO/263ටී.ජී.ඩී.වයි.නෙත්සරණිස්ත්‍රීඩී.ජී.එල්.රේණුකා15/4,3 වන පටුමග,මාඉටිපේ‍්,ගාල්ල100
33CO/264ඩබ්.කේ.එල්.කෙත්මිරපුරුෂඩබ්.කේ.අජිත්241/3W,සුවසිරි පුර,මොරිස් පාර, වැලිපත,ගාල්ල100
34CO/265ඩී.ඩී.ආර්.ආර්.නානායක්කාරපුරුෂඩී.එන්.ආර්.ලක්ෂිත227/4D,(4/64),අමිබලන්වත්ත,ගාල්ල100
35CO/268එන්.ජී.එස්.දෙව්මිත්පුරුෂඑම්.ජී.එම්.කුමාර15/1,3 වන පටුමග,මාඉටිපේ,ගාල්ල100
36CO/207ඒ.ජී.වී.ඩි. කුලසේකරස්ත්‍රීඒ.ජී.එස්.ආර්. කුලසේකර112/12, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, ගාල්ල100
37CO/60ජී.ටී.කේ. තරුෂි නවංජනාස්ත්‍රීජී.ටී.කේ. තුෂාර සඳරුවන්496, කුරුන්ද කන්ද, අක්මීමන99.8
38CO/134ඒ.ඩබ්.ජී.ඒ. ලොහංසාස්ත්‍රීඒ.ඩබ්.ජී. නුවන් සංදීප180/D, පන්විලදූවවත්ත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය99.8
39CO/250ටි.කේ.පී. සස්විරුපුරුෂඑල්.ජී.එන්. ප්‍රියංගනී11/78, මුලනගොඩවත්ත, මාඉටිපේ II, කරාපිටිය, ගාල්ල99.5
40CO/03ආර්.ජී.ආර්. පබසර ද සිල්වාපුරුෂආර්.ජී.පී. උදයංග ද සිල්වා98/4, විල අද්දරවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල99
41CO/130කේ.එස්.ඩී. ගුරුගමගේස්ත්‍රීඑස්.පී. ගුරුගමගේපංවිලදූවවත්ත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය99
42CO/173ඊ.ජේ. එනාල්පුරුෂඑච්.ආර්.පී.ඩී. අබේධීර115/2/1, ගොන්නගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල99
43CO/203එම්.එන්.එස්. තෙව්ජාන්පුරුෂඒ.එස්.එම්. දෙහිගහවත්ත32/4, පළමු පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල99
44CO/27එම්.ජී. තරුජි රදින්සාස්ත්‍රීඑම්.ජී. කපිල විශ්වනාත්118/B, විල අද්දරවත්ත, ලබුදූව98
45CO/278පී.එල්.එල්.දිනුලිමාස්ත්‍රීඑම්.ටී.ජී.එල්.තිලකරත්නආසිරි,ගල්කැටියවත්ත,ගොඩකන්ද,ගාල්ල98
46CO/01එන්.එච්.එල්. ලිතුලි ලොහන්සාස්ත්‍රීඑන්.එච්.එල්. සමන්ත කුමාරමෙත්තා96
47CO/19ආර්.පී. බොවිඳු යෙහාන්පුරුෂවයි.ආර්. අමිලා ප්‍රසාදි41/A, සිරිධම්ම මාවත, ලබුදූව, ගාල්ල95
48CO/140වයි.ජී.ටී. යොමාන් රෙශ්මිණපුරුෂවයි.ජී.ඩී. හර්ෂජීවපන්විලදූව වත්ත, කරාපිටිය, ගාල්ල95
49CO/127කේ.ජී.ආර්. සදෙව්මින්පුරුෂකේ.ජී.ඩී. කුසුම් චමින්දවැලිකැටියවත්ත, කරාපිටිය, ගාල්ල95
50CO/24එච්.වී. ජෙනුල් දම්හිරුපුරුෂකේ.ටී. තේජා ප්‍රියමාලිදැල්කැටදූව වත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල95
51CO/14ජී.වී.එස්. දනුෂ්ක මිහිරාන්පුරුෂපී.ජී. වරුණි මධුරංගනී144D, දැල්කැටදූවවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල95
52CO/147ඒ.එන්.ඩී. රංදිකපුරුෂඒ. මධුෂාන් රංදික247/31, I පටුමග, සනිසයිඩ් වත්ත, කරාපිටිය95
53CO/133එම්.ඒ.ජී. ධනුද්දරීස්ත්‍රීඑම්.ඒ.ජී. උදේනි සචිත්‍ර183 B/1, පන්විලදූවවත්ත, කරාපිටිය, ගාල්ල95
54CO/35ඒ.කේ. විනුල දින්සස්පුරුෂකේ.කේ.එස්. මංගලිකා270A, මහවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන95
55CO/11වයි.ආර්. චමුදිත ඕෂජිත්පුරුෂවයි.ආර්. තරිඳු ධනුෂ්ක104/B, හතරහවුලවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල95
56CO/18එම්.ජී. යොමුලි ඉමත්මාස්ත්‍රීඑම්.ජී. ප්‍රසන්න කුමාර83/A, කැටදූව වත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල95
57CO/283පී.කේ.එස්.ආර්.සංකල්පපුරුෂපී.කේ.එල්.සී.රංගන68/D,පුංචිකුරුදුවත්ත,ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
58CO/08එම්.යූ. ඉසිර ජයසේකරපුරුෂඑම්.ආර්. දේශප්‍රිය ජයසේකරඅන්දුගොඩ කඩේ, ලබුදූව, ගාල්ල95
59CO/270ජී.එල්.එස්.දුල්නිතපුරුෂඑම්.ටී.මාදුගොඩ26/15N,මාඉටිපේ 2 පටුමග,කරාපිටිය95
60CO/163ආර්.කේ.එස්.ඩී. කුමාරපුරුෂඑච්.ටී.සී. සාගරිකා128/D/1, දෙනියවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
61CO/155ජී.ඒ.ජේ. දින්සරපුරුෂජී.ඒ. ලක්ෂිත ප්‍රසාද්රටඋළුගෙදරවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
62CO/247ආර්.ජී.එම්. විදසිතපුරුෂඑල්.එස්. දොඩම්ගාඩ64/4, මාඉටිපේ I පටුමග, කරාපිටිය95
63CO/30කේ.කේ. දිනිදි අනුත්යාස්ත්‍රීකේ.ක්. ප්‍රභාත් චන්දන53/2, මහගොඩවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල95
64CO/156එම්.කේ.ආර්. චනුමිලාස්ත්‍රීඑම්.කේ.ජේ. ප්‍රියන්තමාකන්වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
65CO/64එම්.වී. ලිහිණි ඉමාෂාස්ත්‍රීඑම්.වී. රංග රුවන් ශ්‍රී555/A, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව95
66CO/51එම්.ඒ.ජී. හෙසර සඳමිතපුරුෂඒ.කේ. පවන්තිකා490/1, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව95
67CO/165කේ. ලකිඳු හිමාංශපුරුෂකේ.ඒ.ප්‍රභාත්53/D, ගල්කැටියවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
68CO/171කේ.කේ.ටී. සෙහංසාස්ත්‍රීකේ.කේ.ඩී. නලින්දසමන්තිකා’, දුම්මලදෙණිය වත්ත, ගොඩකන්ද95
69CO/282එම්.ටී.එම්.වයි.ගොඩකන්දපුරුෂඑම්.ටී.එච්.ඊ.ගොඩකන්ද39/A,ගල්කැටියවත්ත,ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
70CO/26ඒ.ඒ. උවිඳු කෞෂිතපුරුෂඑස්. බෝපේ වීරතුංගහිල්විව්, ලබුදූව, ගාල්ල95
71CO/46කේ.යූ.ජී. සවින්දි සංකල්‍යාස්ත්‍රීඑම්.පී.ජී. ධනූෂා හර්ෂණී748, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව, අක්මීමන95
72CO/93එම්. හන්සිත ගොඩගමපුරුෂජී.බී.ඩී. ගොඩගම219/5, මල්මාවත, බැඳිපාර, කපුහෙම්පල95
73CO/53එම්.ජී.පී. ටෙහාරා සිරිවර්ධනස්ත්‍රීඑම්.ජී. දමිත් සිරිවර්ධනනො.728, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව95
74CO/97කේ.කේ. ඔසදි ඖධාරියාස්ත්‍රීඑම්.කේ. අනෝරා238/A, කටුගහහේන, කපුහෙම්පල, අක්මීමන95
75CO/99කේ.පී. ඔකිත් ඖරංසපුරුෂඑම්.කේ. අනෝරා238/A, කටුගහහේන, කපුහෙම්පල, අක්මීමන95
76CO/90කේ.ටී.යූ. යෙතුම්සා ඉඳුවරීස්ත්‍රීකේ.වී. දිනූෂා පීරිස්231/E, කටුගහහේන, කපුහෙම්පල, අක්මීමන95
77CO/43ඩී.ජී. සෙනුල දම්යුත්පුරුෂඩී.ජී.ඩී. උදය කුමාර377, පන්සල පාර, තොටගොඩ, අක්මීමන95
78CO/34යූ.කේ.වයි. දිනුදික ජයවර්ධනපුරුෂයූ.කේ. නුවන් ජයවර්ධනපන්සල පාර, තොටගොඩ, අක්මීමන95
79CO/94බී.එල්. අනුහස් මිනාරපුරුෂබී.එල්.ජී. දර්ශන දිල්රුක්201/1, කිවුලදූවවත්ත, කපුහෙම්පල, අක්මීමන95
80CO/72පී.ඩබ්. නදිනි රෙහන්සාස්ත්‍රීපී.ඩබ්. ප්‍රදීප් නිශාන්ත759/2, ‘ප්‍රදීප්’, පන්සල පාර, කුරුන්ද කන්ද, තොටගොඩ95
81CO/80කේ.ඩී.එස්.එම්.එම්. මැක්ෂිරාන්පුරුෂබී.ඒ.එන්. ප්‍රියදර්ශනී176, ගම්මිනිගෙවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන95
82CO/73එම්. සිදස්නා කුමාරගේස්ත්‍රීටී.පී. කුමාරගේගම්මිනිගෙවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන95
83CO/110ආර්.කේ.එස්.යූ.ඩී. රන්දෙණියපුරුෂජී.ඒ. අනූෂා නිශාන්තිපරණගෙදරවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
84CO/39ආර්.පී. වේහැල්ලගේපුරුෂවී.එච්. කොඩිතුවක්කු275/1, ගුරුගෙවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන95
85CO/233පී.ඩී.එම්. මෙහන්සපුරුෂඑම්.යූ. වීරසිංහ580C 1/1, හිරිඹුර පාර, කරාපිටිය, ගාල්ල95
86CO/54ජී.ඩබ්.එස්. පන්සිළු සිතුරංගපුරුෂජී.ඩබ්. ලයනල්800/1, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව, ගාල්ල95
87CO/36ඩබ්.ඒ.කේ.එන්. නදින්සා ද සිල්වාස්ත්‍රීඩබ්.ඒ.කේ.වයි. මහේෂ් ද සිල්වා238/B, ගොඩගෙදරවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන95
88CO/178ඒ.ජේ. කෙමිදිනි ද සිල්වාස්ත්‍රීඒ.වී.එන්. ශානිකා386/1,ජස්ටින් කන්ද, කරාපිටිය95
89CO/178Aඒ.ජෙනුකි කෙමිලිනි ද සිල්වාස්ත්‍රීඒ.වී.එන්. ශානිකා386/1,ජස්ටින් කන්ද, කරාපිටිය95

පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1CO/126ආර්.එන්. කොත්තාගොඩපුරුෂආර්.ආර්. කොත්තාගොඩ263/D, රනුක මෝටර්ස්, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
2CO/151ඒ.කේ. තෙවිදි තිසල්යාස්ත්‍රීකේ.වී.ඩී. හර්ෂණී126, කලුවගහ අද්දරවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
3CO/217ශාන් අබ්දුල්ලගේපුරුෂඑම්.ඒ. නිස්ලා76/1, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, ගාල්ල95
4CO/157වී.පී.එම්.පී. වීරසිංහපුරුෂවී. ප්‍රදීප් වීරසිංහ180, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
5CO/112කේ.පී. සවිඳු දිල්සරපුරුෂකේ.පී. නලීන් ජානකදෙල්ගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
6CO/183කේ.පී.එස්.යූ. දම්සරපුරුෂයූ.ජේ.කේ.සී. ප්‍රියදර්ශනී354/A, ජස්ටින් කන්ද, හිරිඹුර, ගාල්ල95
7CO/119එන්.සී. අරඹවෙලපුරුෂජී.ඩී. අරඹවෙලගුරුගලවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
8CO/41ඩී. දෙහංසා වික්‍රමරත්නස්ත්‍රීඑම්. ප්‍රභාත් වික්‍රමරත්න238A, ගොඩගෙදරවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන95
9CO/280ඩී.අයි.එස්.ඩී.සිල්වාපුරුෂඩී.එල්.පී.කේ.ද සිල්වාගොඩකන්ද,ගාල්ල95
10CO/78ඩබ්.යූ.එම්. තත්සර විජේසිංහපුරුෂජී. නදීකා නිරෝෂණී429, අඹගහවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන95
11CO/242එම්.එෆ්.එෆ්. අහමඩ්පුරුෂඑම්.එස්.එෆ්. ෆාහිමා12D, පාසල් මාවත, හිරිඹුර, ගාල්ල95
12CO/167කේ.ජී.එන්.එන්. ඩයස්ස්ත්‍රීකේ.ජී.වයි. විරාජ් ඩයස්පුංචි කුරුඳුවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
13CO/66කේ.වී.ටී. මෙත්දිනු ගිහන්සිත්පුරුෂකේ.වී. අතුල සම්පත්පැහැසරණි’, ගඟ අද්දරවත්ත, කුරුන්ද95
14CO/218කේ.ඩී. හියන්සාස්ත්‍රීකේ.එම්.එච්. කුමාර130/4, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය, ගාල්ල95
15CO/158එස්.වී.ඩී.ඒ. අකලංකපුරුෂඒ.එච්. නයනා උදයංගනී5/A, පන්සල පාර, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
16CO/123බී. දස්මිත සිරිවර්ධනපුරුෂකේ.වී. සිරිවර්ධන332/D, සිරිමැදුර, අඹගහවත්ත 01, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
17CO/292යූ.කේ.කේ.සන්යුත්පුරුෂයු.කේ.එල්.සුදර්ශන715/C/1ලමවුන්ටන්හෝල්වත්ත, අම්බලන්වත්ත,ගාල්ල95
18CO/301බී.එන්.ජයසේකරස්ත්‍රීඩී.ජයසේකර717/C/1,මවුටන්හෝල්,අම්බලන්වත්ත95
19CO/122ජී. චමුදි සෙහංසාස්ත්‍රීජී.අයි. කුමාර89/B, පුංචි ගුරුදොළවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
20CO/299එම්.ජී.දම්සත්පුරුෂඊ.කේ.එන්.උදයංගනීසම්පත්,බන්ගලාවත්ත හරස් පාර, උළුවිටිකේ95
21CO/306අයි.ජී.එස්.ගිහන්සාස්ත්‍රීඅයි.ජී.ඩබ්.ලක්මාල්386/C/6,පැරමවුන්ට් පාර්ක්,රණවිරු ප්‍රදීප් කුමාර මාවත,ඇත්තිලිගොඩ,ගාල්ල95
22CO/113ඩී.ජේ.රොනාරා සිරිවර්ධනස්ත්‍රීඑස්.ඩබ්.එම්. නිලූකා මධුෂානි87/C, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
23CO/275කේ.එස්.ඒ.නෙත්සරණිස්ත්‍රීකේ.එස්.එල්.පී.කුමාරකහටගහවත්ත 1,ගොඩකන්ද,ගාල්ල95
24CO/81එච්. ලිසස්නා බ්ලොක්ස්ත්‍රීජී.කේ.එච්.එස්.ඩී. කුලරත්න330/8, කඩවතවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන94.9
25CO/104එම්.ජී. රෙසඳි රෙහන්සාස්ත්‍රීඑම්.ජී. තරංග දර්ශනමිල්ලගහකනත්තවත්ත, කපුහෙම්පල, අක්මීමන94.7
26CO/125එච්.ජේ.සි.ඊ. කොඩිතුවක්කුපුරුෂජී.ඒ.සි. නිමාලි282B, හබරාදුව ගෙදර, ගල්ගොඩවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල94.6
27CO/38බී.ටී. ඩියෝන් දොඩම්ගොඩපුරුෂටී. ඉරෝෂන් දොඩම්ගොඩතරිඳු, දෙල්ගහ කනත්ත වත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන94
28CO/124එච්.ජී. සදෙව්මි යශස්මිස්ත්‍රීඑච්.ජී.සී. භාෂිත අනුරංග317/බී, ‘චමත්’, අඹගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල94
29CO/159ඕ.ඒ. ඓෂාන් හිඹුටුගොඩපුරුෂඩබ්.ටී. සෙව්වන්දි7/A, පන්සල පාර, මාක්කන්වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල94
30CO/304කේ.ඒ.එස්.මෙතුම්සාස්ත්‍රීඩී.ආර්.උදේනි735/C/1,වෙරළුගහගොඩවත්ත, කපුහෙම්පල,අක්මීමන94
31CO/210එන්.එන්.ආර්. මිහිරංගපුරුෂකේ.සී.එම්. කුමාරි130/4A, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය, ගාල්ල93.1
32CO/168ඒ.කේ.ඒ. සෙනුමි සෙහංසාස්ත්‍රීඒ.කේ.ඒ.ඩී. සිරිවර්ධනකටුකුරුඳුගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල93
33CO/293පී.ජී.යූ.ඊ.මනුමිතපුරුෂඑච්.ජී.ඩී.ජීවනී718G,හිල්හවුස්,මීපෙවත්ත, අම්බලන්වත්ත,ගාල්ල91
34CO/10ඩබ්.ජී. හසඳි සින්දූපමාස්ත්‍රීඩබ්.ජී. අජිත් ප්‍රියන්තවිජිත’, බදුවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල90
35CO/44ටී.ඩබ්. මිහෙළි සවෙන්යාස්ත්‍රීඩබ්.ඒ.සී. සංජීවනීනො.27, ශ්‍රී සුගුණ හිමි මාවත, තොටගොඩ90
36CO/68ටී. තිලන්යා මදනායකස්ත්‍රීපී. හර්ෂණ මදනායකපහල වත්ත, කුරුන්ද, අක්මීමන90
37CO/70ඩබ්.ඩබ්.ඒ.පී. ජනුදි බිහංසාස්ත්‍රීඩබ්.ඩබ්.ර්.පී.ඒ.කේ. වීරරත්න16/8, අන්නාසිවත්ත, කුරුන්ද, අක්මීමන90
38CO/71එම්. අක්නුල වන්නිආරච්චිපුරුෂඩබ්.පී. දර්ශනී18/B, පහළවත්ත, කුරුන්ද, අක්මීමන90
39CO/82කේ.පී.එස්. සෙහස්නා අමරතුංගස්ත්‍රීඑන්.ජී. වනිගසේකරIva නිල නිවස, වී පර්යේෂණ ස්ථානය, ලබුදූව90
40CO/85එච්.ජී. සනුලි යෙහන්සාස්ත්‍රීඑච්.ජී. ජනිත් කුමාරමීගහමුලවත්ත, කපුහෙම්පල, අක්මීමන90
41CO/109කේ.එච්. උෂීරා සංයුමීස්ත්‍රීකේ.එච්. සමන්තනො.14, රියල් පෙදෙස, ගොඩකන්ද, ගාල්ල90
42CO/111කේ.බී.ජී. විනුදි දිනුල්යාස්ත්‍රීකේ.බී.ජී. චානක ජනජීවකෝපිවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල90
43CO/115එන්.ඩී. දින්සර නාගහවත්තපුරුෂඑන්.ඒ. ජීවන්ත නාගහවත්ත318/A, ‘ජයමිණි’, ගොඩකන්ද, ගාල්ල90
44CO/128එම්. සෙහන්සා උක්වත්තස්ත්‍රීආර්.එච්.එස්.ඩී. විජේසිංහ165/2, ගුරුගෙවත්ත, අද්දරඕවිට, ගොඩකන්ද, ගාල්ල90

පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 44

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1OP/07ජී.එල්.එම්. පහන්යාස්ත්‍රීඑම්.ටී.ආර්.ඒ. කරුණාරත්න39සී, ගල්කැටියවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල77.7
2OP/16එස්.එස්. චන්ද්‍රවංශපුරුෂඑල්.එච්.ජේ.කේ. චන්ද්‍රවංශ94, ආනන්ද මාවත, කුතුලම්පිටිය, ගාල්ල74.7
3OP/04පී.කේ.එස්. සිතුම්දිස්ත්‍රීපී.කේ.ඒ. ප්‍රදීප්තුත්තිරිපිටියවත්ත, ලුබුදූව, ගාල්ල73
4OP/41කේ.එල්.ආර්.ආර්. ලොකුගේපුරුෂඒ.කේ.ඒ. සුදර්ශනී4/C, තලගහ, ගනේගොඩ, අක්මීමන69
5OP/32වයි.පී. සමරසිංහස්ත්‍රීඩී.එස්. සමරසිංහපියුමි’, කුරුඳුවත්ත කන්ද, ගොනාමුල්ල, ගාල්ල67.7
6OP/10ඒ.කේ. සිතුක දෙව්මිදුපුරුෂඑම්.ටී.බී.බී. සෝමරත්නපහලගෙවත්ත, කිතුලම්පිටිය, ගාල්ල67
7OP/09ඒ.එච්.වී. වත්මිකපුරුෂබී.එල්. රම්මි ආසිරි1/236, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල65.1
8OP/65කේ.වී. විනුල්යාස්ත්‍රීකේ.ඩබ්.ඩබ්. පියසිරි214D, රිච්මන්ඩ් කන්ද පාර, ගාල්ල61.1
9OP/18එච්.කේ.ඒ.එස්. අනුහස්පුරුෂකේ.ටී. නිශාදි353/1, ගොඩවත්ත, මොරිස් පාර, ගාල්ල59.66
10OP/24ආර්.වයි.ඕ. අගස්ත්‍යාස්ත්‍රීආර්.වයි.ආර්. සමීර267/B, ඩාර්ලින්ටන්වත්ත, හපුගල, ගාල්ල59.5
11OP/05ආර්.ඒ.එෆ්. ෆහ්මාස්ත්‍රීඑම්.එස්.එස්. ෆහ්ම්දා1/26, දෙද්දුගොඩ පටුමග, කරාපිටිය, ගාල්ල59.47
12OP/13වයි.ඩී. දිසානායකපුරුෂජේ.ජී.එන්.පී. කුමාරිසුසිරි’, ලබුදූව, ගාල්ල58.27
13OP/12කේ.එස්. විහස්පුරුෂපී.ඒ.එච්.සී. පොළොන්ඕවිට235/2, කිවුලදූවවත්ත, කපුහෙම්පල, අක්මීමන56.8
14OP/01ආර්.ඩී. දිසානායකපුරුෂවයි.ජී.ආර්. ප්‍රසාදිනීදයාවාස’,බදුන්ගොඩ, වලහන්දූව55.5
15OP/46කේ.ජී.එම්. සඳකැන්පුරුෂකේ.ඩී. නදීෂාවීරසෙවන, දෙටුගොවි ජනපදය, කොට්ටවගම, ගාල්ල54.9
16OP/75ටි.ජී. කලංසූරියපුරුෂකේ.ටී.ඒ. රසංගිකාඅඹගහවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන54.53
17OP/37එන්.ඒ.එන්. ජෙනාශ්පුරුෂඑන්.ඒ.එස්.ටී. නාගහවත්තසිතිජය’, මල්මාවත, තොටගොඩ, අක්මීමන53.4
18OP/62කේ.ජී.කේ. කවිත්මාස්ත්‍රීඑල්.ජී.ජි. කෝකිලා221/B/1, පහල ලේල්වල දකුණ, වදුරඹ53.4
19OP/76ඩබ්.ජී.ජේ. ජිහන්සාස්ත්‍රීඩබ්.ජී.ආර්.පී. වළකුඹුර374, කරතුරවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන51.63
20OP/73කේ.ඒ. මිණිදු මෙහෙසරපුරුෂඩබ්.එච්.ඩී.ජේ. අනුරාධා290D, ටැක්කියාවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල51.36
21OP/59ඒ.ඩී. පහන්යාස්ත්‍රීඑන්.ජී.ඒ. ප්‍රියදර්ශනීරජගෙදරවත්ත, පිටවීමගොඩ, බද්දේගම50.3
22OP/06වී.එන්. හෙට්ටිහේවාස්ත්‍රීඑම්.ටී.ටී.එස්. කරුණාරත්නසිරිනිවස’, ගල්කැටියවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල49.2
23OP/39කේ.ආර්. ගිත්මිකාස්ත්‍රීටී.ආර්. ආදිහෙට්ටි450/B/2, දෙහිදූව, ඉහළගොඩ, අක්මීමන49.2
24OP/40කේ.ආර්. ගිහංසාස්ත්‍රීටී.ආර්. ආදිහෙට්ටි450/B/2, දෙහිදූව, ඉහළගොඩ, අක්මීමන49.2
25OP/21ආර්.එච්.බී.එම්. අමරසිංහපුරුෂආර්.එච්.කේ.එල්. අමරසිංහපුංචිහේන වත්ත, මිහිඳු මාවත, මාම්පිටිය, ගාල්ල49
26OP/68ජී.එච්.ඩී. දම්සදීස්ත්‍රීටී.ජී.එච්.සී. සුමුදුමලී570D, ශ්‍රී මාවත, උණවටුන48.44
27OP/72පී.ඒ.එච්. රන්දිරපුරුෂපී.ඒ. සිරිසංජීව123/1/C, තුත්තිරිපිටියවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල48.31
28OP/50කේ.එම්.ජී.එස්. ලක්නුද ඩයස්පුරුෂපී.එන්.එස්. ජයතිලකනො.551/A/1, පුංචානන්දූව, බටදූව, ගාල්ල48
29OP/27යූ.ජී.එස්.ඩී. උඩුමලගලපුරුෂඑච්.එල්.ටී. දිලන්තිසේනානි’, තලාව, වදුරඹ46.2
30OP/11එම්.කේ.කේ.ටී. රාජපක්ෂපුරුෂඩබ්.කේ.ටී. රුවන්කා192/1, වැලිකැටියගොඩවත්ත, ගනේගොඩ, අක්මීමන45.5
31OP/08එස්.එස්.කේ. විලේගොඩපුරුෂඑම්.ජේ.සී. මධුශානිහික්කඩුවවත්ත, මීපාවල, පෝද්දල45
32OP/31එන්.බී.ටී. ඔකිත්මාස්ත්‍රීජී.එච්.ඩී. සඳනිකාවැලිකොරටුව, වැලිකකොන්ද, අගුළුගහ44.3
33OP/03එන්.ඒ.ටී. තෙනුජයපුරුෂඑච්.ඩබ්.බී.එස්. මධුශංඛනී404/1, ජස්ටින් කන්ද, ගොඩකන්ද, ගාල්ල43.8
34OP/51ඒ.වී.ජී. තිවේන් අභිනදපුරුෂඑන්. විතානවසම්45, එලියට් පාර, ගාල්ල43.7
35OP/69කේ.ජී.කේ. ආශිංසනපුරුෂකේ.ජී.වී. මාලක20/A, මානෙල්, ගනේගොඩ, අක්මීමන43.6
36OP/71යූ.එම්. මින්සඳපුරුෂකේ.ආර්. කෞෂල්‍යාවැලිපිටිමෝදර, ලේකම් වත්ත, ගිංතොට42.95
37OP/33එච්.වී.එම්.ආර්. පසින්දිනිස්ත්‍රීඩී.එල්.ජී. ලසන්තිකා272, හුන්නදූව, ගනේගොඩ, අක්මීමන42.66
38OP/74කේ.ටී.එස්.ආර්. මාකලන්දාවපුරුෂයූ.එල්. අනූෂා2G, කොට්ටවගෙවත්ත, තලගහ, අක්මීමන42.43
39OP/77ආර්.ඒ.ටී.ඕ. රනුදිනිස්ත්‍රීටී.වී.ඩී. චතුරංගනී79A, අප්පුදූවවත්ත, උඩුමලගල, යක්කලමුල්ල41.33
40OP/61එස්.ජේ.කේ. සෙහස්පුරුෂඩී.ජී.යූ. දිල්හානි384/157, රිච්මන්ඩ්හිල්, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල41.3
41OP/78කේ.ජී.ටී. යෙතුම්සාස්ත්‍රීපී.ජි.ඒ. ශානිකාදෙල්ගහවත්ත, ගනේගොඩ, අක්මීමන40.75
42OP/29ජේ.පී.එස්.වී. දිසාත්මිස්ත්‍රීජේ.පී. උදය චානක262/4, මානිගෙ වත්ත, ඉහළ කීඹිය, ගාල්ල40
43OP/42යූ.එල්.එම්. එහස්පුරුෂඒ.ඩී.ටී. දසන්තිපොකුණ මාවත, ඇත්තිලිගොඩ, ගාල්ල40
44OP/54එච්.එල්.බී. බිමන්සාස්ත්‍රීඑල්.එන්. අලහකෝන්42/A, ඩී.සැම්සන් රාජපක්ෂ මාවත, ඇත්තිලිගොඩ, ගාල්ල40

පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1OP/30එච්.එස්.එස්. ලොකුලියනස්ත්‍රීඑන්.එස්. ලොකුලියන644, සුප්‍රීම් පාර්ක්, තලාව, ඇල්පිටිය39.7
2OP/17එම්.එස්. කටුගම්පලගේපුරුෂඑච්.කේ.එස්. මධුෂානිලියනගෙදරවත්ත, මීපේ, හබරාදූව39.5
3OP/28කේ.වී.එච්. කවිත්මාස්ත්‍රීඩබ්.කේ. හෂිනි මධාරා55, නාගොඩවත්ත II අදියර, වලකුඹුර, නාගොඩ38
4OP/56එම්.බී. ලියනාච්චිපුරුෂඩබ්.ජී.වයි. මයුරි කුමාරිලියනගේ වත්ත, ගනේගම බටහිර, බද්දේගම37.33
5OP/55එම්.එස්.එම්. සාජිද්පුරුෂඑම්.ඩබ්.එම්. සෆ්වාන්99, හිරිඹුර හරස් පාර, කරාපිටිය, ගාල්ල36.75
6OP/53එච්.ඩී. දහම්සාස්ත්‍රීඑච්.ඒ. ක්‍රිශාන්තඇඹිලිකැටියවත්ත, නරාවල,පෝද්දල36
7OP/38වයි.ජී.ටී. දෙව්මිණිස්ත්‍රීපී.එච්.බී. අනුරුක්ෂිගොඩපිටියවත්ත, ජම්බුකැටිය, ගාල්ල34.5
8OP/49බී.ජී.එස්. තිහංසාස්ත්‍රීබී.ජි.ඒ. නුවන්පැණිදෙනිය වත්ත, කිතුලම්පිටිය, උළුවිටිකේ34.48
9OP/02එස්.එස්.කොස්ගමගේස්ත්‍රීඒ.වී.එස්.එල්. ප්‍රියදර්ශනී107, චීන මිත්‍ර ගම්මානය, කුරුඳුවත්ත33.25
10OP/36එන්.බී.එන්. කේෂාන්පුරුෂඑන්.බී.එන්. දේශප්‍රිය587, නිල්මිණි, බදුන්ගොඩ, වලහන්දූව31.72
11OP/70පි.එල්.බී.ටී.එස්. ප්‍රේමරත්නපුරුෂජී.කේ.එස්. කරුණාතිලක686, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව31.56
12OP/67අයි.පී.එන්.ජී.ඒ. දෙව්සිත්පුරුෂකේ.එච්.ඩී. ලක්මාලිසමගිගම, උඩුගම දකුණ, උඩුගම, ගාල්ල27.3
13OP/45එම්.ඒ.ඩී. සූරියආරච්චිස්ත්‍රීසී.එල්.ඩී. සූරියආරච්චි448/1, ලොකුගෙවත්ත, නරාවල, පෝද්දල26.5
14OP/47බී.එල්.ඒ.අයි. සන්දේශ්පුරුෂඒ.ජී.එස්. මධුරංගිදිල්රංගි සෙන්ටර්, පිටිහරාව, මැදකීඹිය25.33
15OP/20ඩී.එම්. කලංසූරියස්ත්‍රීකේ.පී. වජිරා කුමුදුනී515/A/3, තල්ගස්යාය, අක්මීමන, ගාල්ල25
16OP/34එච්.වී.බී. දම්සරපුරුෂඩබ්.ඒ.ටී. නදීෂානි191, මණ්ඩගලකන්ද, තල්ගම්පල, ගාල්ල24.2
17OP/52ඩී.එල්.ඩී. ඔමන්දිස්ත්‍රීකේ.වී.සී. විනෝදනීමීගොඩවත්ත, පැලවත්ත, අගුළුගහ17
18OP/64එච්.ජී.එස්. යෙහන්සාස්ත්‍රීඑච්.කේ. මදනායකමීගහමුලවත්ත, කපුහෙම්පල, අක්මීමන16.8
19OP/60පී.එම්.ජී.එම්. නෙතුම්සාස්ත්‍රීපී.ජී. ජීවනීදහවුල්හේන, උඩුගම, ගාල්ල16.5
20OP/15යූ.ජී.සී.කේ. ලංකාතිලකපුරුෂඩී.එම්. ලොකු නාරංගොඩ315/A, පන්විල, වදුරඹ16
21OP/26එස්.එස්. ජයසේකරපුරුෂඑන්.පී. ජයසේකර187/6, ඩින්ස්ඩේල්, බණ්ඩාරනායක පාර, ගාල්ල15.4
22OP/57පී.කේ.ඕ. මතීෂපුරුෂපී.වී.එච්. නිවර්තනා270, කනත්තවත්ත, පනාගමුව, වංචාවල14

දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 26

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1BS/24එම්.ජී.පී. නෙත්මිණපුරුෂඑම්.ජී.එල්. කුමාර572/B, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව93
2BS/30ටී.කේ. ලියනගේස්ත්‍රීසී.කේ. ලියනගේ187/A, පන්විලදූව වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල91
3BS/54ජේ.වී.එස්.දහම්සාස්ත්‍රීජේ.වී.ගුණතිලක158B,රම්‍යා,ලබුදූව,ගාල්ල88.5
4BS/02ජී.ඒ.පී. මිහිරංගිස්ත්‍රීජී.ඒ. චන්ද්‍රසිරිලුණුකඩේවත්ත, කුරුන්ද කන්ද, අක්මීමන88
5BS/35ජේ.ආර්. විතානගේස්ත්‍රීඒ.කේ.ඩී. ගයත්‍රි122, තුත්තිරිපිටියවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල87
6BS/03කේ.ටී. හංස කල්හාරපුරුෂකේ.ටී.එස්. ප්‍රසන්න කුමාර494, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව, අක්මීමන85
7BS/90එම්.ටී.ටී. ගී නදීස්ත්‍රීඑම්.ටී. ක්‍රිසාන්ත68, ‘ඕකිඩ්ස්’, ලබුදූව, ගාල්ල85
8BS/34කේ.ජී. රිතිනි පුදම්සාස්ත්‍රීකේ.ජී. ගුණදාස540/4, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව84
9BS/84ටී.ටී. මදනායකස්ත්‍රීපී.එච්. මදනායකපහළවත්ත, කුරුන්ද, අක්මීමන83
10BS/87එම්.පී.ජී.ඩී. දහම්සාස්ත්‍රීඩී.ඩී.එන්.එන්. අමරවංශ584/1, කුරුන්ද කන්ද, තොටගොඩ, අක්මීමන83
11BS/09එස්.ඩී. සෙහස්පුරුෂඒ.ජී. ඉනෝකා14/14, දෙද්දුගොඩ, හිරිඹුර, ගාල්ල82
12BS/48ටී.ජී.ඕ. ඉසුලපුරුෂටී.ජී.ඩී.සී. කුමාර739A, කුරුන්ද, තොටගොඩ, අක්මීමන81
13BS/64යූ.ජී.ඩී.නාගහවත්තස්ත්‍රීයූ.ඩබ්.ඒ.එස්.පූර්ණා185/C,මොරිස් පාර,අම්බලන්වත්ත, ගාල්ල81
14BS/86පී.එල්.ආර්.ටී. සඳමාල්ස්ත්‍රීපී.ඒ.සී. ජයමාලිකා233, නිදහස් මාවත, තල්ගම්පල, ගාල්ල81
15BS/89එම්.ඩබ්.ඒ. අෆ්රිත්ස්ත්‍රීඒ.එච්.එස්. ආරිෆා140/6, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය81
16BS/80ආර්.ඒ.එස්. රොනාල්පුරුෂඩබ්.ජී.ඒ. ලක්මාලි803F, මුල්ගල අසල, කුරුන්ද කන්ද, අක්මීමන80
17BS/28ඩබ්.ඒ. තෙනුලි සෙහන්සාස්ත්‍රීඩබ්.ඒ. සමන් කුමාර713/B/1, මොරිස් පාර, අම්බලන්වත්ත, ගාල්ල79
18BS/77එස්.එස්.පී. සමරසිංහස්ත්‍රීඑච්.ආර්.වී. සංජීවනී487/A, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව, අක්මීමන79
19BS/32කේ.ජී.ඩී.ආර්. පෙරේරාපුරුෂඩී.එච්.එම්.ඩී. ජයවර්ධන352C, ගාල්ලගෙවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන78
20BS/27එන්.ඩබ්.අයි.ජී. කුඩාහෙට්ටිස්ත්‍රීඑන්.ඩබ්.සී. කුඩාහෙට්ටි7/5/L, නාගහවත්ත පෙදෙස, කරාපිටිය77
21BS/43ඒ.එම්.වයි. නෙතුෂරපුරුෂඒ.එම්.සී. පාලිත29, මෙල්බන් පාක්, කපුහෙම්පල, අක්මීමන77
22BS/39ඩබ්.ඩී.ඕ. මෙත්සරාස්ත්‍රීඩබ්.ඩී.සී.කේ. ගුණපාල23(13/51)ල චන්දිම, බාලගේවත්ත, ඒ.ජී. ගුණරත්න මාවත, මාඉටිපේ I පටුමග, ගාල්ල76
23BS/16ජේ.කේ.ටී. සදීශාන්පුරුෂකේ.ටී.ටී. චතුරානිනො.652, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව, අක්මීමන75.5
24BS/23කේ.ටී.එම්.එන්. තත්සරණිස්ත්‍රීකේ.ටී.ඒ. පුෂ්පකුමාර494/1, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව, අක්මීමන75
25BS/85එච්.කේ.වී. යුහස්නාස්ත්‍රීපී.එල්.එන්.පී. ලියනගේ195/B/1, වැරැල්ලානවත්ත, කරාපිටිය75
26BS/46ජේ.පී.ඩී. ශොනායාස්ත්‍රීජේ.පී.ජී. අජිත් කුමාර254/B, 3 වන පටුමග, පැල්පොලවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල75

දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1BS/65බී.පී.බී.එන්.ඩී. ද සිල්වාපුරුෂබී.පී.බී. පාලිත ද සිල්වාකැන්දගහවත්ත,ගොඩකන්ද, උළුවිටිකේ75
2BS/04කේ.පී.එස්.එස්. අමරතුංගස්ත්‍රීඑන්.ජී. වනිගසේකරIVA නිල නිවස, වී පර්යේෂණ ආයතනය, ලබුදූව, අක්මීමන74
3BS/62එච්.ජී.එස්. යෙහන්සාස්ත්‍රීඑච්.ජී.ජේ. කුමාරමීගහමුලවත්ත, කපුහෙම්පල, අක්මීමන74
4BS/15එන්.සී. අරඹවෙලපුරුෂජී.ඩී. අරඹවෙලගුරුගලවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල72
5BS/75කේ.ඒ.එච්.බී. මෙතාරපුරුෂකේ.පී.වී. ශිරානි326, බැදිපාර, තොටගොඩ, අක්මීමන65.1
6BS/74ඒ.ටී.ටී. හෙට්ටිආරච්චිපුරුෂඒ.එස්. අල්ගෙවත්ත35/1/1,නාගහවත්ත පෙදෙස, මාඉටිපේ,ගාල්ල65
7BS/14පී.එල්.බී.ටී.එස්. ප්‍රේමරත්නපුරුෂජී.කේ.එස්. කරුණාතිලක686, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව64
8BS/49කේ.බී.ජී.වි. දිනුල්යාස්ත්‍රීකේ.බී.ජී.සී. ජනජීවකෝපිවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල62
9BS/83එම්.එච්.වයි.බී. ආමින්දිස්ත්‍රීඑල්.ජී.පී. හර්ෂණී31/A, මැදගෙදර, නටදළුව, හියාරේ, ගාල්ල61
10BS/29බී.ඒ.එස්.එස්. දෙව්මිණිස්ත්‍රීබී.ඒ.පී. ජයවීර180, හේනවත්ත, ගෝනපුර, පෝද්දල60
11BS/60ආර්.එම්.සෙනෙවිරත්නපුරුෂජී.ජී.එම්.කේ.රාජිකාජයවික්‍රම වත්ත,තල්ගම්පල,ගාල්ල58
12BS/52ඩී.එල්.ඩී. ඔමන්දිස්ත්‍රීඩී.එල්.එම්. රුක්මාල්මීගොඩවත්ත, පැලවත්ත, අගුළුගහ57
13BS/41එච්.ආර්.ඩී.වී. තත්සරණිස්ත්‍රීඑම්.ඩී.එම්.පී. සමරසේකර2/37, රෝහල් නිල නිවස, I පටුමග, මාඉටිපේ, කරාපිටිය56

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්‍යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 09

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1ED/24ඩබ්.ඒ.කේ.ඕ. ෂෙනෝල්පුරුෂඩබ්.ඒ.කේ. සංජීව93/1/1, කනම්පිටිය පාර, ගාල්ල72
2ED/38එම්.කේ.පී.වී. රන්දිරපුරුෂනදීෂා සුදුසිංහ261, සදර්න් කෝට්, මානවිල, වලහන්දූව65
3ED/01ආර්.එම්.එන්.අයි. බණ්ඩාරපුරුෂජේ.එම්.පී.පී. ජයවීර107, පෙට්ටිගලවත්ත, ගාල්ල64
4ED/57ටී.ටී.විජේවික්‍රමපුරුෂකේ.එල්.විජේවික්‍රම220,හියාරේ නැගෙනහිර, හියාරේ,ගාල්ල61.5
5ED/04එන්.ජී.එස්. සස්විඳුපුරුෂඑන්.ජී.සී. කුමාර111C, අන්නාසිගලහේන, නාගොඩ ඉහළ, නාගොඩ59
6ED/51කේ.ජී.සී. විශ්වධරපුරුෂකේ.ජී.එල්. චම්පික15, මහින්ද මාවත, ගාල්ල56
7ED/05එස්.එම්. ගුණසේකරපුරුෂජී.කේ.අයි. ගයානිමේෆෙයාර් ගාර්ඩ්න්, වැයිහේන, බද්දේගම55
8ED/35ඒ.එම්. හන්ළලාපුරුෂඒ.එල්.ඒ. මුහමදු29/3B, පාසල් මාවත, හිරිඹුර, ගාල්ල55
9ED/40ඩබ්.ටී.කේ. ඉසෝරාස්ත්‍රීඩබ්.ටී.ආර්. පුෂ්පකුමාරවිදුහල්පති නිල නිවස, සිරිධම්ම විද්‍යාලය, ලබුදූව55

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්‍යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1ED/11ආර්.ඩී.එන්. මිහිදිනීස්ත්‍රීඑන්.සී. කුමාරසිංහ122/F, කොට්ටවගෙදරවත්ත, කුරුඳුවත්ත, වලහන්දූව54
2ED/34එම්.ජී.ඊ. ජයනිඳුපුරුෂඑම්.ජී. ප්‍රේමරත්නවීරසිංහ වෙළඳ සැල, හියාරේ, ගාල්ල54
3ED/19එම්.ආර්.එම්. අහමඩ්පුරුෂඑම්.බී.එෆ්. ෆස්හානා47/10A, පාසල් මාවත, හිරිඹුර, ගාල්ල51
4ED/55එච්.කේ.එස්.සාවින්යාස්ත්‍රීඑච්.කේ.එස්.ලාලිනීසිරිනිවස,බී.ඩී.05,තලාව පාර,වඳුරඹ49
5ED/49ඩී.කේ.ටී. රාජකරුණාස්ත්‍රීඩී.අයි.ටී. රාජකරුණා101, නේචර්ස් ග්‍රෝව්, සමන්තැන්න වත්ත, බලගොඩ, පෝද්දල45
6ED/13එන්.පී.ජී. නිම්නාදපුරුෂඑන්.පී.පී. රොෂාන්38K/131, රිච්මන්ඩ් කන්ද, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල43
7ED/47ඒ.කේ.ටී. තිමන්සිත්පුරුෂකේ.එච්.එස්. කාරියවසම්6A, ශ්‍රී හේමානන්ද මාවත, ගාල්ල43
8ED/42ඒ.ටී.ටී. හෙට්ටිආරච්චිපුරුෂඒ.එස්. අල්ගෙවත්ත35/1/1,නාගහවත්ත පෙදෙස, මාඉටිපේ,ගාල්ල42
9ED/46ඩබ්.ජී.එස්. මලින්සාස්ත්‍රීටී.එච්.සී. තීක්ෂණී106A,විලඅද්දරවත්ත,ලබුදූව42
10ED/45ඩබ්.එච්.ඩී.එස්. ඉඳුවරපුරුෂආර්.එච්.බි.ඒ. රණසිංහවැරැල්ලානවත්ත, කරාපිටිය, ගාල්ල41

රාජ්‍ය සේවයේ අවශ්‍යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්‍ය/සංස්ථා/ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල/රාජ්‍ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 7

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1TR/03ටී.ඩී. කුමානායකස්ත්‍රිඑන්.එල්. කුමානායක718F/1, මීපෙවත්ත, අම්බලන්වත්ත, ගාල්ල97
2TR/04ජේ.ඒ.ආර්. සමායාස්ත්‍රිජේ.ඒ. උපුල් ශාන්ත212, මිල්ලගහ කනත්තවත්ත, කපුහෙම්පල97
3TR/13පී.ඩී.එස්. සුවහස්පුරුෂපී.ඩී.එස්. ඉන්ද්‍රජිත්285/F,මොරිස් පාර,ලබුදූව,ගාල්ල96
4TR/17එස්.ඒ.එස්.එන්. රණවීරපුරුෂඩී.ආර්.ආර්.එම්. කරුණාරත්න37/21, රෝහල් නිල නිවාසය, මාඉටිපේ I පටුමග, කරාපිටිය96
5TR/05එච්.කේ.එම්. දෙව්රම්පුරුෂඑච්.කේ.එම්. අසංකතුත්තිරිපිටියවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල95
6TR/21පී.ඩී.එස්.එච්.වික්‍රමසිංහපුරුෂපී.ඩී.පී.උදයංග13/25,ඒ.ජී.ගුණරත්න මාවත, බ්‍රවුන්ස් පාර,ගාල්ල92
7TR/16සී.කේ. විජේරත්නස්ත්‍රිආර්.පී.ඩබ්. ගුණවර්ධන715/N, විජය, මවුන්ටන්හෝල් වත්ත, අම්බලන්වත්ත91

රාජ්‍ය සේවයේ අවශ්‍යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්‍ය/සංස්ථා/ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල/රාජ්‍ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1TR/10කේ.ජී.එස්.ඒ. කොඩිතුවක්කුස්ත්‍රිබී.එස්. වැලිකල29A/16, මාඉටිපේ පළමු පටුමග, ගාල්ල86
2TR/01පී.ජී.යූ.ඊ. මනුමිතපුරුෂඑච්.ජී.ඩී. ජීවනී718G, හිල්හවුස්, මීපෙවත්ත, අම්බලන්වත්ත, ගාල්ල80
3TR/14එස්.ටී. කලංසූරියස්ත්‍රිඩී.ඩබ්.එස්. දමයන්ති636, හිරිඹුර පාර, මාඉටිපේ, ගාල්ල77
4TR/19ඩබ්.ජී.එච්. සින්දුපමාස්ත්‍රිඩබ්.ජී.ඒ. ප්‍රියන්තවිජිත’, බදුවත්ත, ලබුදූව77

ළමයා සමග විදේශගතව සිට පැමිණෙන තැනැත්තන්ගේ දරුවන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 01

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1CFO/01එම්.එච්. නුහ්පුරුෂඑම්.ආර්.එෆ්. ඉල්මා16/A, අලුත් පටුමග, මකුළුව, ගාල්ල65.5

ළමයා සමග විදේශගතව සිට පැමිණෙන තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/පියා/භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1CFO/03එල්.ටී. රශ්මිතපුරුෂඑච්.කේ.වයි. සංජීවනී10/58B, ශ්‍රී රේවත මාවත, හීන්පැන්දල, ගාල්ල55