6 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

6 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

බුද්ධ ධර්මය 20/05/2020 පැවරුම ⇩ Download   Western Music 26/05/2020 CLICK HERE FOR ONLINE ASSESSMENT   භූගෝල විද්‍යාව 27/05/2020 පැවරුම ⇩ Download   මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම...
10 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

10 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

විද්‍යාව 07/05/2020 පැවරුම ⇩ Paper I ⇩ Paper II 14/05/2020 පැවරුම 2 ⇩ Paper I 19/06/2020  පැවරුම 3 ⇩ Paper I ⇩ Paper II   Science English Medium 07/05/2020 Assignment ⇩ Paper I ⇩ Paper II   ICT 14/05/2020 සිංහල මාධ්‍ය ⇩ Paper I 14/05/2020 English Medium ⇩...
4 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

4 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

සිංහල 29/04/2020 සිංහල පැවරුම ⇩ Download 25/06/2020 සිංහල පැවරුම ⇩ Download   පරිසරය 29/04/2020 පැවරුම 1 ⇩ Download 23/05/2020 පැවරුම 2 ⇩ Download 29/06/2020 පැවරුම 3 ⇩ Download 29/06/2020 පැවරුම 4 ⇩ Download   බුද්ධ ධර්මය 29/04/2020 බුද්ධ ධර්මය ⇩ Download...
5 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

5 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

ගණිත ගැටළු 04/25/2020 Math Puzzles ⇩ Paper I ⇩ Paper II   ආදර්ශ ප්‍රශ්ණපත්‍ර 04/25/2020 Model paper 1 ⇩ Download 04/25/2020 Model paper 2 ⇩ Download   පරිසරය 17/05/2020  පැවරුම 1 ⇩ Download 17/05/2020 පැවරුම 2 ⇩ Download   English 14/05/2020  Assignment...
2 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම

2 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම

සිංහල උගත් පිල්ලම් වලින් වචන 10 බැගින් ලියන්න.පහත මාතෘකා වලට වැකි 5 බැගින් ලියන්න.නිවාඩු කාලයමගේ ගෙවත්තඅපේ පාසලමගේ රටපොල් ගසපහත අකුරු යෙදෙන වචන 5 බැගින් ලියන්න. ෆ ශ ෂ භ ඝ සෘ අ ථ ඵ ධ ඨ ඛ ඡ ඖ ළුකතන්දර පොත් 5ක් කියවන්න. ඒවායේ නම ලියා සිත් ගත අවස්ථාවක් චිත්‍රයට...