සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2023 වර්ශය වෙනුවෙන් පළමු ශ්‍රේණිය වෙත ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීම – ස්ථිර ලේඛනය.

පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/ පියා/ භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1CO- 08ජේ.එන්.ගිහන්සිත්Mජේ.අජිත් කුමාර ජාගොඩ125/1, තුත්තිරිපිටිය වත්ත, ලබුදුව100
2CO- 13එම්.ටී.ඩී.ආර්.බෝසුරMඑම්.ටි.ඒ.අයි.උදයාංග122, තුත්තිරිපිටියවත්ත, ලබුදුව100
3CO- 18ඩබ්.කේ.පි. වින්දිව්Mඑච්.ජි.ඒ. කුමාරි98 ඊ, විල අද්දරවත්ත, ලබුදුව100
4CO- 23කේ.එච්.රෙහන්සා (T)Fයු.ජි.ටී.එච්. කාරියවසම්490 ඒ 2කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව100
5CO- 24කේ.එච්.රෙහාන් (T)Mයු.ජි.ටී.එච්. කාරියවසම්490 ඒ 2කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව100
6CO- 25යු.ජි.සී.සන්දිල් කාරියවසම්Mයු.ජි.එම්.එස්.කාරියවසම්490 ඒ 1, කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව100
7CO- 35එම්.වයි.බි.සිල්වාFඑම්.එල්.ලසන්ත සිල්වා528/බි, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව100
8CO- 69පි.වි.ඒ. චාරූකMපි.වි.වි.සංජිව189/1, ගල්ලිඳ වත්ත, බැදිපාර, කපුහෙම්පල.100
9CO- 112බි.එම්.විතානගේFජයරත්න විතානගේ89 සනියයිඩ් ගාර්ඩ්න්ස්, 2වන පටුමග, කරාපිටිය100
10CO- 115වයි.ආර්.එච්.ඩී.රූණගේMකේ.ටි.එන්.ජිවනි කුමාරි141, විවේකාරාමමාවත, අඹගහවත්ත, ගොඩකන්ද100
11CO- 126පි.එම්.ඩබ්.මදනායකFඒ.කේ.ඩබ්.මදනායකගල්කැටියවත්ත, ගොඩකන්ද100
12CO- 209ඩි.එන්.එම්.ඒ.ජයදිලනMඩි.එන්. ජයන්ත227/5 මොරිස් පාර, අම්බලන්වත්ත100
13CO- 210ඒ.කේ.එල්.ඒ.මුණසිංහFඒ.කේ.අජිත් මුණසිංහ72/11, ඒ, මාඉටිපේ 2වන පටුමග බදුවත්ත, ගාල්ල100
14CO- 212ඩි.එස්. නානායක්කාරMඒ.එච්.ඒ.මනෝහරී78/18ඒ, මුලනගොඩවත්ත, 2වන පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල100
15CO- 225එච්.පී.ඕ.සනුල්යාFඅයි.කේ.ටී.එන්.ඉන්ද්‍රානි21/107ඒ, ආනාගාරික ධර්මපාල මාවත, මලිගස්පේ, ගාල්ල100
16CO- 122එස්.එම්.ටී.තෙදස්වින්Mඑච්.පි.ටි.දිල්රුක්ෂි145, ගෝල්ඩන් වැලි , ගොඩකන්ද99.2
17CO- 196ජි.ටී.ඩී. බෙන්ඩරගේMවි.එස්.බෙන්ඩරගේ4/50, මාඉටිපේ, 2 පටුමග, ගාල්ල99.2
18CO- 205කේ.එම්.එම්. රන්සිළුMඩි.එල්.කේ.දොඩම්පෙගමගේ15, 3 පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල99.2
19CO- 26කේ.යු.ජි.එස්.යෙහන්සMකේ.යු.ජි.අයි.චන්දිමාල්490 ඒ 3, කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව99
20CO- 107කේ.ජි.ආර්.එස්.තෙව්ජාන්Mකේ.ජි.සී. උදේශාන්01, දෙනියවත්ත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය99
21CO- 125ජි.එඒ.එස්.රංනිලMජි.ඒ.එන්. දනුෂ්නිර්මාන් , පෝස්වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල.99
22CO- 218කේ.කේ.ඩි.දුල්ශරMකේ.කේ.සී. නිශාන්ත16/ඒ , 3වන පටුමග, මාඉටිපේ, කරාපිටිය98.8
23CO- 128බි.ඒ.හේවා කොඩිතුවක්කුMසි.එන්.හේවා කොඩිතුවක්කු132/සි, 1, රට, උළුගෙදර වත්ත, ගොඩකන්ද98.4
24CO- 121එන්.වි.එන්. දිනුජයMඑන්.වී.එස්.සුරංගමාක්කන් වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල98
25CO- 102පි.එල්.එල්.නයනදිනිFපි.එල්.පී.ලක්මාල්185 බි, පන්විලදුව වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල97.6
26CO- 110වයි.එස්.එච්.ගමගේFඑච්.එස්.කේ.එච්.ගමගේසැනසුම, වැලිකැටියවත්ත, ගොඩකන්ද97.6
27CO- 217ජි.වි.එන්. සස්මිකMඑම්.ඩි.ඩබ්.එන්.හේවාගම52/ඒ, 2වන පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල96.6
28CO-03ජේ.ජි.ආර්.එම්. උඩුගමMජේ.ජි.ටි.උඩුගම140/ඒ, දැල්කැටදුවවත්ත, ලබුදුව96
29CO- 17ජි.ඒ.අයි. ඒ.ගුණසේකරMආර්.ජි.එන්.මධුමාලි ද සිල්වා144/ඒ, දැල්කැටදුවවත්ත, ලබුදුව96
30CO- 37එච්.ජි.පී.අනුත්තරා(T)Fඑච්.ජි.ටී.මනෝවර්ණ513, කුරුන්ද ක්නද, ලබුදුව96
31CO- 38එච්.ජි.පී. උත්තරා(T)Fඑච්.ජි.ටී.මනෝවර්ණ513, කුරුන්ද ක්නද, ලබුදුව96
32CO- 101ඩි.එල්.සමරජිවMඑච්.ඒ.එස්.එස්.වාසනා216/සි, කිරිමැටිමුල්ල වත්ත, කරාපිටිය96
33CO- 118එම්.ඒ.එන්. ලිනාදිFඒ.දමයන්තිගොන්නගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල96
34CO- 127ජි.එස්.එච්.ආකර්ෂණාFජී.කේ.කේ.නිසංසලාබීරිගෙවත්ත, ගොඩකන්ද , ගාල්ල 96
35CO- 166ජි.ඒ.එස්. මිනාරාFජි.ඒ.එන්. සුජිව41/5, කරුණා සෙවන, මාඉටිපේ පළමු පටුමග, කරාපිටිය96
36CO- 169ඩබ්.එච්.පී.මින්දුලිFඩබ්.එච්.සී.ආර්.කුමාර41/41, මාඉටිපේ පළමු පටුමඟ, ගාල්ල96
37CO- 31ජේ.එස්.කේ.ගමගේFඑස්.ඩී.කේ.ගමගේ498/බි, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව96
38CO- 203එච්.ජි.එම්. නෙතාරාFපී.එච්.එන්. අංජනා17/1, සුගතපාල මාවත, මාඉටිපේ, ගාල්ල96
39CO- 207බි.කේ.ගොඩකන්ද ආරච්චිFඩබ්.ජේ.ගොඩකන්ද ආරච්චි303, මොරිස් පාර , ලබුදුව, ගාල්ල96
40CO- 68පි.වි.සි.බිමන්සාFපි.වි.එන්.නිරෝෂණ189/2, බැදිපාර, කපුහෙම්පල, අක්මිමන95.6
41CO- 01ඒ.ඒ.එන්.සෙත්මිකMඑස්.බි.වීරතුංගහිල්විව්, ලබුදුව, ගාල්ල95
42CO- 15එම්.එම්.කේ.කේ.සිතුම්මෙත්Mඑම්.එම්.කේ.කේ.නදිශගොඩැල්ලපිටවත්ත, තොටගොඩ, අක්මිමන95
43CO- 16එන්.එන්.මැලැවිවතන්ත්‍රිFකේ.කේ.මැලැවතන්ත්‍රි68, ඕකිඩිස් , ලබුදුව95
44CO- 19ඩි.එල්.එස්.අභිලාස්‍යාFඩි.එල්.ආර්.කුමාර140/බි, දැල්කැටදූවවත්ත, ලබුදුව95
45CO- 22පි.කේ.එල්. දිනුවරMපි.කේ.එල්.කුමාර512, කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව95
46CO- 27ජේ.ජි.ටී. ඉසුකMජේ.ජි.සුරංග617/ඒ, උපතැපැල් කා.බාරේ, ලබුදුව95
47CO- 29එච්.ඩබ්.වයි.නෙත්සරMඑච්.ඩබ්.ආර්.සමීර544/බි, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව95
48CO- 30කේ.ජි.යු.එස්. දම්විරුMකේ.ජි.එච්.උපුල් කුමාර455 ඒ, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව95
49CO- 32ජේ.ජි.ඩි.ඩී. ගමගේMජේ.ජි.ඒ.එරන්ද 558, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව95
50CO- 55කේ.එච්.එච්. මෙත්නදිFකේ.එච්.ඒ.ශ්‍රියාන්ත 330/ඒ, කඩවතවත්ත, තොටගොඩ95
51CO- 85ආර්.පී.එස්.එස්.රත්නවීරMආර්.පී.එම්.ප්‍රසංග153ඩි, වල්පොලගෙවත්ත, හිරිඹුර, ගාල්ල95
52CO- 86ඩි.ජි.යු. සනුමිත්Mඩි.ජි.ඩි.චමින්දඅඹගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල.95
53CO- 91කේ.පි.ඩී.ටී.සස්විදුMකේ.පි.එස්.පී.කුමාරකැබැල්ලගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
54CO- 94එම්.එස්.එන්. හසරැල්Mඑන්.ඩබ්.ටි.එම්.ආර්.ඩී.නානායක්කාර176/සි/1, කැබැල්ලගහවත්ත, ගොඩකන්ද95
55CO- 95කේ.කේ. කරුණාරත්න වීරමන්Fඒ.බී.කරුණාරත්න වීරමන්222/බි, වීරසෙවන, ගොඩකන්දපාර, කරාපිවිය.95
56CO- 96කේ.ජී.කරුණාරත්න වීරමන්Mඒ.බී.කරුණාරත්න වීරමන්222/බි, වීරසෙවන, ගොඩකන්දපාර, කරාපිටිය.95
57CO- 114වි.කේ.එස්.රනුල්යාFවි.කේ.අජිත් කිත්සිරි14, සුවසෙවන, ගොඩකන්දපාර, කරාපිටිය95
58CO- 119කේ.ජි.ටී.කේ.ඩයස්Mකේ.ජි.ජී.කේ.ඩයස්67/බි, පුංචිකුරුදුවත්ත, ගොඩකන්ද95
59CO- 120කේ.ජි.ඕ.ටී. ඩයස්Mකේ.ජි.ටී.එම්.එස්.ඩයස්පුංචිකුරුදුවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
60CO- 130ටී.ටී..නාගොඩවිතානFඑම්.ඊ. නාගොඩවිතානමාක්කන් වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල95
61CO- 143එන්.එච්.ඒ.සී.පන්සිලුMඑන්.ඩබ්.එච්.ඒ.පී. කුමාර376/ඒ, ජස්ටින් කන්ද, කරාපිටිය95
62CO- 145යු.ජි.එස්.විහන්සාFයු.ජි.පි.බුද්ධික300, ජස්ටින්කන්ද, කරාපිටිය95
63CO- 162එම්.එච්.බී.එහන්සාFඑම්.එච්. සී.නදීශාන්715/එම්/2, මවුන්ටන් හෝල් වත්ත, අම්බලන්වත්ත 95
64CO- 170එම්.ජි.එල්. ජනුදිකMඑම්.ජි.සී. ගංගානාත්90/8ඩි, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මාඉටිපේ95
65CO- 177එම්.එස්.එම්.යසාන්Mඑම්.එප්.එප්.ආදිලා136/1, අනාගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය95
66CO- 200ජි.එල්.එස්.දෙනුවන් සස්රුකMඑච්.එල්.බී.නාමල්209/10, මොරිස්පාර, අම්බලන්වත්ත95
67CO- 227ඒ.කේ. එම්.කෙත්මිකMඒ.කේ.එම්.ප්‍රසන්න නො411, , ජස්ටින් කන්ද, කරාපිටිය95
68CO- 228එම්.එස්.ඩබ්.විතානවසම්Fඩබ්.ජි.එස්.එන්.ගමගේචන්ද්‍ර නිවස, කටුකුරුදුගහ වත්ත, ගොඩකන්ද95
69CO- 36කේ.ආර්. ජනීශාFකේ.එච්.කුමාර 697/ඒ, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව94.6
70CO- 87එස්.එස්.සමරගේMඑස්.පී.සමරගේ52/2, අඹගහවත්ත, ගොඩකන්ද94.6
71CO- 124ඕ.ඩි.සමරසේකරMඑස්.සී. සමරසේකර176/ජී, කළුවගහ අද්දර වත්ත, ගොඩකන්ද94.6
72CO- 181එම්.ඒ.එප්.අස්මරාFඑම්.බී.පස්නා12/5, දෙද්දුගොඩ පටුමග, හිරිඹුර හරස්පාර, ගාල්ල94.6
73CO- 151ඕ.එම්.වි.යසෝධරාFඕ.එම්.සී.ජාලියහිල්සයිඩ්, බද්දෙගම පාර, ගාල්ල.94.2
74CO- 223ටී.ඩි.සමරකෝන්Mඩී.එස්.සමරකෝන්126/19, බාස්වත්ත.මාඉටිපේ, කරාපිටිය94
75CO- 113එම්.වි.කෙසරුMසි.ජේ.ඩබ්.සහබන්දු130/ඒ, දෙනියවත්ත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය94
76CO- 215ඩි.එන්.ආදිහෙට්ටි Mඑස්.පී. ආදිහෙට්ට්74, දෙවන පටුමඟ, මාඉටිපේ, කරාපිටිය94
77CO- 221එම්.කේ.අයි. පවුලුෂාFඩබ්.ආර්.ඩී. කුමාරි24/17 ඩි , දෙවනි පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල94
78CO- 226එම්.පි.එස්.අප්රීන්Fඑම්.ආර්.එප්.ෆස්මියා12/3, දෙද්දුගොඩ පටුමග , හිරිඹුර හර ස් පාර, ගාල්ල..94
79CO- 20එස්.ඒ.ඩී.දම්සරMකේ.ඒ.සී.නිශාන්ති235, වන්නච්චිගෙවත්ත, තොටගොඩ, අක්මිමන93.4
80CO- 104එම්.පි.එස්.ගීසරMකේ.ජි.එන්.මධුෂාණි255/ඩි, පැල්පොලවත්ත, 2 වන පටුමග, ගොඩකන්ද93.4
81CO- 185එම්.පි.ඒ.හිමාස්Mඑම්.බි.සිත්ති නුස්රා12/5, දෙද්දුගොඩ පටුමඟ, හිරිඹුර හරස් පාර, ගාල්ල93.4
82CO- 34ටි.ජි.එස් දෙවිෂිත්Mටි.ජි.සි.දේශප්‍රිය554/ඒ, කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව93
83CO- 180එම්.එන්.එන්.මර්යම්Fඑස්.එච්.එප්.නවුපා574/8, හිරිඹුර පාර, ගාල්ල93
84CO- 164ඩබ්.වයි.මහලියනFඩි.එස්.මහලියන බංගලාවත්ත, උළුවිටිකේ, ගාල්ල92.6
85CO- 136පී.එම්.ආර්.පතිරණFආර්.ඩි.ආර්. පතිරණරන්කෙත , මිල්ලගස්අද්දර, ගොඩකන්ද92.5
86CO- 89එස්.ආර්.එස්.අමරසේනFඑස්.ඒ.පි.අමරසේන269/3, ඉළුක්කැටියවත්ත, ගොඩකන්ද92.2
87CO- 39පී.එස්. පරගහවත්තMආර්..එල්.අයි. ශිරෝෂිකා476/ඊ, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව91.9
88CO- 99ඩබ්.ජි.ජී.ජී.පෙරේරාFඩබ්.ජි.ආර්.පී පෙරේරා247/9, සන්සයිඩි ගාර්ඩන්, 1 වන පටුමඟ, කරාපිටිය90.7

පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/ පියා/ භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1CO- 72ඩි.ජි.ඔනෙලි දිහංසාFඩි.ජි.ඩි.ප්‍රියංකර196, මොරිස් පාර, වැලිපත , ගාල්ල90.4
2CO- 220ටි.එච්.ඒ.විදුනිත තිසෙව්Mටි.එච්.ඒ.ආසිරි72/ඒ, මාඉටිපේ දෙවන පටුමග, ගාල්ල90
3CO- 201ඩි.එච්.යෙහාන් මින්සඳ(T)Mඩි.එච්.සී.සංජිව622/බි, 3 පටුමග, මාඉටිපේ, කරාපිටිය90
4CO- 202ඩි.එච්.යෙසන්සා රන්සදි(T)Fඩි.එච්.සී.සංජිව622/බි, 3 පටුමග, මාඉටිපේ, කරාපිටිය90
5CO- 172ටි.ජි.සෙහඳු චන්මිරMටි.ජි.ප්‍රියංකර කුමාර42/3, ඒ.ජි.ගුණරත්න මාවත, මාඉටිපේ 1 පටුමඟ, කරාපිටිය90
6CO- 71ඩබ්.කේ.ඒ.ජේ. සෙහන්සාFඩබ්.කේ.ඒ.එම්.ඉන්දික228/2, කිවුලදුවවත්ත, කපුහෙම්පල90
7CO- 67කේ.එම්.එස්. කුරගොඩගේFකේ.යු.ඉන්දික235, කිවුලදුවවත්ත, කපුහෙම්පල, අක්මිමන90
8CO- 80ඩි.එස්.බ්ලොක්Mබි.පි.එච්.එල් ද සිල්වා178, ගොඩදුව පාර, කපුහෙම්පල90
9CO- 57බි.පි.එන්.දම්සත්Mබි.පි.සී. ශිරන්තචාමික, ඊරියගහදුව, කපුහෙම්පල, අක්මීමන90
10CO- 74පී.පි.කේ.සි.එස්. ධම්සකMපී.පි.කේ.සුරින් තුෂාන්තසල්මල් උයන, තල්ගස්දුව, කපුහෙම්පල90
11CO- 152පි.එම්.ඕ.වින්සරMබි.කේ.ප්‍රියදර්ශනිනො 38, බද්දේගම පාර , හිරිඹුර, ගාල්ල.90
12CO- 43ජේ.ඩි.ඒ. ජයවර්ධනFසි.ටි.ඒ.ජයවර්ධන33- ඩි, ගුළුගහවත්ත, කුරුන්ද, අක්මීමන90
13CO- 138ඩි.එස්.වී ද සිල්වාFඩී.එල්.පී.කේ ද සිල්වාහිරිමුතුගොඩවත්ත, ගොඩකන්ද90
14CO- 14එස්.ජි.කේ.පංකජMඑස්.ජි.එස්.ප්‍රභාත්බෙට්ටිගෙවත්ත, ලබුදුව89.9
15CO- 219ජි.ඩි.මෙන්තුසMජී.ආර්. ප්‍රභාත්15ඒ/7, 3වන පටුමග, මාඉටිපේ, කරාපිටිය89.2
16CO- 147එම්.අයි.සී.එප්.එම්.මලක්Fඑම්.එන්.එප්.සිපානා22/සි, පැතුම් උයන , බද්දේගමපාර, හිරිඹුර89.2
17CO- 140කේ.එම්.බි.යූ. කෝනාරFජි.එල්.සී.නිසංසලාමද්දුම කනත්ත අද්දර, පොල්ගස්දුව, ගොඩකන්ද, උලුවිටිකේ.89.2
18CO- 103ඒ.කේ.ඒ.ටී නුවන්ගාFඑම්.ඩබ්.පී සරෝජනි257/31, 2වන පටුමග, සනිසයිඩ් ගාඩින්ස් , කරාපිටිය88.5
19CO- 129ඒ.කේ.එස්.දුල්නාරා ගුණසේකරFයු.කේ.හෂිනි උපේක්ෂා ආසිරි, කුටුකුරුදුගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල.88.5
20CO- 184එම්.එම්.ආර්.ඒ.අහමඩ්Mඑම්.එන්.එප්.නස්රා55/2, හිරිඹුර හරස් පාර, ගාල්ල88.4
21CO- 214ටි.එම්.එස්.නෙතුල්යා නෙතුසඳිFජි.එච්.ටී. චතුරංගි636, හිරිඹුර පාර , මාඉටිපේ, ගාල්ල88.2
22CO- 204එස්.එන්.ඩී.වික්‍රමගේFඑම්.ජි.ජේ.එස්.කුමාර39/8, රෝහල් නිලනිවස, ශික්ෂණ රෝහල, කරාපිටිය88
23CO- 109එච්. වි.ටී.යෙලින්යාFඑච්.වි.නිලාන් සංජිව187/ඩි, පන්විලදුවවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල87.8
24CO- 82ඒ.ජි.එස් නෙත්මිණMඩබ්.ඩි.ජී.ලහිරුනි28/5, සිල්වරි ගාඩින් 01, කපුහෙම්පල87.5
25CO- 211ජේ.ඒ.එස්.විකුම් ජයසිංහFඑල්.එ්.එස්.පීරිස්24/බි 3, මාඉටිපේ 2 පටුමග, ගාල්ල86.5
26CO- 41ටී.එන්.ඩී.බඹරැන්ද ලියනගේFඩබ්.එල්.ජේ.බුද්ධිකාවඩුගෙවත්ත, කුරුන්ද, අක්මීමන86
27CO- 116ජේ.යු.පුරසිංහMආර්.ඒ.පි.ජයතිලක15, ගෝල්ඩන්වැලි, රණවිරු ප්‍රියංකර මාවත, ගොඩකන්ද86
28CO- 153කේ.වි.එස්.දෙවිමිකMඩබ්.ජි.වි කංචනාමාල් , අද්දරගෙවත්ත, ගැමුණු මාවත , හිරිඹුර86
29CO- 187එන්.ඒ.ඩි.එස්.නෙත්දිනිFඑන්.ඒ.ඩි.ආර්. සඳරුවන්26/3, දෙද්දුගොඩ පටුමග, කරාපිටිය, ගාල්ල86
30CO- 70එම්.යු.එස්.ඒකනායකMජේ.ඒ.ඩී.ජිවනි ජයසේකර238/7, වෙලේකඩේ, තොටගොඩ85.5
31CO- 60ඩි.එච්.ඒ.ඒ. මෙත්මාFඩි.එච්.ඒ.මහින්ද234/2, මල්මාවත, බැඳිපාර, කටුගහහේන, කපුහෙම්පල, අක්මීමන85
32CO- 106ඒ.පි.ජි.ආර්.කණ්ඩුල අමරසිංහMඒ.පි.ජි.පි.අමරසිංහ179/බි, පන්විලදුව වත්ත, බෝගහවේලල්පාර ගොඩකන්ද, කරාපිටිය85
33CO- 135ඩබ්.එම්.එස්. දෙවිකිත්Mඩබ්.එම්.එන්.යු.කුමාරකෙලෙසදුව වත්ත, ගොඩකන්ද, උලුවිටිකේ.85
34CO- 161එල්.ඒ.වයි.යසස්කින්Mඑල්.ඒ.නලින්ද නිරෝෂාන්721/ඊ/2, මවුන්ටන්, හෝල් වත්ත, අම්බලන්වත්ත.85
35CO- 182එම්.ඒ.එච්.මරියම්Fඑම්.එන්.එම්.රහාමා8/1, හිරිඹුර පටුමග, ගාල්ල85
36CO- 194එම්.එම්.එස්.මර්යම්Fඑම්.එච්.එස්.පස්ලා65/1, හිරිඹුර හරස්පාර, ගාල්ල85
37CO- 213පි.පි.වි.ඩි.අනුසර දනිඳුMඒ.එම්.සී.නිසංසලා23/ඒ/2, තුන්වන පටුමඟ, මාඉටිපේ, ගාල්ල85
38CO- 191එම්.එස්.අෆා මරියඩ්Fඑම්.ජි.ෆාතුමා99, හිරිඹුර හරස්පාර, කරාපිටිය, ගාල්ල84.2
39CO- 197ඩබ්.යනුත් යස්මිතMවි.ඩි.ගයාත්‍රි14/16, පේරිගේ වත්ත, දේද්දුගොඩ, පටුමග, ගාල්ල83.6
40CO- 168වි.එඒ.ආර්.ආරාධනාFවි.ආර්.අවින්ද නිලංගා117/35අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය83.5
41CO- 230එන්.ඩබ්.ජේ.එල්.සුහස්නMටි.කේ.ගනේවත්ත925/බි, ඉදිගස්මුල්ල වත්ත, කපුහේන්පල83.5
42CO- 52දසිඳු දෙවිසිත් කුමාරගේMඑම්.එම්.කුමාරරත්න329 ඒ, උක්වත් වත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන82.6
43CO- 53කේ.කේ. ඉමිර දහම්සස්Mකේ.කේ.අයි.හර්ෂ උදයාංගඅඹගහවත්ත, තොටගොඩ, අක්මිමන82.6

පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන්

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/ පියා/ භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1OP / 18ටි.ජි.ෂෙනුල් යෙහන්සාFආර්.ඒ.සි.ලක්මාලිනො 108, ඩ්‍රීම්සිටි, කුරුඳුවත්ත, අක්මීමන68.43
2OP / 49බි.ජි.ඕ.පසන්දුල්Mබි.ජි.සුමුදු මධුෂාන්73/බි, සේනාධිරවත්ත, පතිරගොඩ, අක්මිමන66.6
3OP / 13කේ.ජේ.පි.ශවේන්ද්‍ර කාරියවසම්Mකේ.ජේ.සි.ගයන්ත කාරියවසම්නො 265/5, මොරිස් පාර, වැලිපත, ගාල්ල64.05
4OP / 43කේ.වි.ඩි.හෙසර මෙතීක්ෂ මනරම්Mකේ.කේ.හිමායා මධුෂාණි 19/3, සුධර්ම මාවත , මාගාල්ල, ගාල්ල63.48
5OP / 15එම්.ජි.පි.ජා.්‍ය අමරතුංගMඩි.උපේක්ෂා නානායක්කාරරුවන් , ගනේගම දකුණ, බද්දේගම63.13
6OP / 26තේ.තෙදස්නා කලංසුරියFජේ.එම්.කුමාරි ලියනගේ9 ඒ, ශ්‍රී හේමානන්ද මාවත, බටගන්විල පාර, ජුල්ගහ62.9
7OP / 37ටි.වි.මන්සිළුණි අමයුරිFටි.වි.හසිතඅක්කර 18, හත්හවුල, ඉහළකිඹිය62.66
8OP / 44ජි.ඒ.ජනිඳු ඉදුසරMඑම්.ඒ.ඉරේෂා ලක්මාලිප්‍රින්සස් විලා, බෝගහහන්දිය, නාරාවල, අක්මිමන62.56
9OP / 45කේ.ටි.චනුනි දෙසස්නාMකේ.ජි.ක්‍රිසාන් චාමර540/2, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව, ගාල්ල62.53
10OP / 50එන්.වි.කේ.අමිරු ශවන්දMඑන්.ජි.එන්.චාමනිමහවත්ත, මයාකඩුව, ඉමදුව61.73
11OP / 59යු.ජි.ඕ.සෙසත්යාFයු.ජි.ආර්.උදේශනි119/33, ප්‍රෙස්ටිජ් පාර්ක්, හිරිඹුර, ගාල්ල59.5
12OP / 55එච්.කේ.දිහස් සත්නිඳුMඑච්.කේ.නුවන්734, පසමාළුව හරස් පාර, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව59
13OP / 41එබ්.බි.ඩබ්.දිදුලි දෙනෙත්මාFපි.වි.වර්ණි විමුක්තිනාවල, කොකාවල, වඳුරඹ58.44
14OP / 42එස්.යුතීක්ෂි වීරසේකරFඑස්.මනෝජි ජයසුරියකොටුවැල්ල, පන්විල, වඳුරඹ58.2
15OP / 36එච්.ජි.ජෙනුල් කිත්නුකMඑච්.ජි.යසිරු එරංගපැනිය දෙනිය වත්ත, කිතුලම්පිටිය, උළුවිටිකේ57.18
16OP / 09කේ.ජි.සයුල් සෙත්මන්Mවි.ඒ.ඩයනා10/ඒ, ගොවිජන මාවත, කබරගල, අගුළුගහ55.76
17OP / 11එස්.එස්.දිල්ශාන් මාතර ආරච්චිMඒ.චතුරංග මාතර ආරච්චිසඟබෝවත්ත, බොකුරුමුල්ලගොඩ, උළුවිටිකේ55.07
18OP / 04එච්.එම්.සි.මිහිනුල හේරත්Mඑන්.ඒ.චෙක්ලා ක්‍රිෂානිනොග265/2, මිනුවන්දෙනිය, නාත්තවල, වඳුරඹ54.6
19OP / 46වී.ඒ.ෂෙනුල්‍යා නිකේෂිFඒ.ජි.අයි.මධුශානි7/8, විජයානන්ද මාවත, ඉහළගොඩ, අක්මිමිමන54.51
20OP / 51කේ.ජි.එන්.සිහස් සවිජිතMබි.වි.ශානිකා චතුරංගනිජයසිරි මැදුර, වක්වැල්ල, ගාල්ල53.88
21OP / 52ඩි.ජි.වි.අධික්ෂනි ගමගේFඩි.ජි.ඩි.සඳරුවන් ගමගේ39/4, මිරිස්වත්ත, මාඉටිපේ ගාල්ල52.5
22OP / 54එස්.එස්.ඩයස් සුරියආරච්චිFඩබ්.ඩි.එන්.රත්නායකනො 31, සඳසිරි උයන, ඉහළගොඩ , අක්මිමන51.61
23OP / 25එල්.ජි.නිසාක්ෂා ගුරුගේFකේ.ජිතසුජිවා ප්‍රියංගනිගොඩේවත්ත, අලත් ඉහල, මාපලගම51.33
24OP / 02කේ.ආර්.එන්.චමත්කාFඩබ්.ශ්‍යාමලි ඩයස්කරකඳවත්ත, ඉහළ වල්පල, ඉමදුව51.26
25OP / 60ඩබ්.කේ.ටි. දම්සිත්Mජි.කේ.එල්.මල්මාලිකානො 68, සඳර්න් ප්‍රයිඩි, අංකොක්කාවල, ගාල්ල51.2
26OP / 56කේ.එස්.පරණවිතානFකේ.එල්.ඒ.ඩි.චරිතාංගනි80, හේලිපාර, ඇත්තිලිගොඩ, ගාල්ල50.56
27OP / 27එච්.විශ්වදිනු ගොඩගේMවිශ්ව බුද්ධි ගොඩගමපියසෙවන, අලුත් ඉහල, මාපලගම මධ්‍යම50
28OP / 01යු.ජි.යුමෙන් දින්සිතMයු.ජි.ඩි.අනුරාධඑගොඩවත්ත, නාරාවල, පෝද්දල49.58
29OP / 58ඩි.ජි.එස්.විරුසදිFඒ.වි.සි.කාන්චනිදංගහවත්ත, කරාගොඩ, ගාල්ල49.46
30OP / 03ජි.ටි.දහම්විත් පෙරේරාMඩි.ඩබ්. තනුජා ලක්මාලිඅංක 1/8 සි, වැකුණගොඩපටුමග, බොපේ49.13
31OP / 08යු.ජි.හිරුන් දුල්නකMයු.ජි.හසිත් චතුරංගගමගේ වත්ත, කපුහේන්පල, අක්මීමන49.11
32OP / 10ජි.ඩි.නෙත්සරMජි.සි.මධුරංගපින්නදුව, වලහන්දුව, ගාල්ල49
33OP / 31යු.දිසන්මා ශාරුන්දිFයු.සනත්පෝසවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල48.86
34OP / 38ටි.දුලනා මාතර ආරච්චිFඅජිත් මදුසංඛ මාතර ආරච්චිකරපුටුයායවත්ත, ලබුදුව, ගාල්ල48.7
35OP / 53ඊ.එම්.තත්සරණිFඊ.රුවන් සමීර132/බි, ගජනා‍ගොඩකන්ද, , ගනේගොඩ, අක්මිමන48.63
36OP / 05එමි.ජි.ලොහාන් මින්දිනුMදුලාංජනලී වීරවික්‍රමගුණවර්ධනනො210/1, බලගොඩපාර, කුරුඳුවත්ත, පෝද්දල47.94
37OP / 35එච්.කේ.අකේෂා දම්සිත්Mඑච්.කේ.සමීර714/ඒ, පස්මළුව හරස්පාර, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව47.83
38OP / 12එච්.වයි.රත්තර මුදලිගේFඩි.කේ.සි.කල්පනි පරාක්‍රමමගහේන කඩේ, වැල්ලතොට, ගනේගම, උතුර47.52
39OP / 57කේ.ටි.එස්.ආර්.මාකලන්දාවMයු.එල්.අනුෂා2 ජි, කොට්ටව ගෙවත්ත, තලගහ, අක්මීමමන47.5
40OP / 48වි.ඩි.මදනායකMකේ.ජි.ඒ.සත්සරනිනො 18, පහළවත්ත, කුරුන්ද, අක්මිමින47.37
41OP / 34එච්.කේ.චනුල් දෙවිසිතMඑන්.ඒ.ශහිලා අනුරුද්ද715/ඒ, පස්මළුව හරස්පාර, තොටගොඩ, අක්මීමන46.8
42OP / 39කේ.ෂදිවි වින්සන්Mකේ.ඩි.අරුණි සම්මාන පෙරේරාබුලත්වත්ත, උණවටුන46.72
43OP / 06ඒ.ඩි.වෙනුර සනුක්Mඒ .ඩි.රුවන් ප්‍රදීපනො396, පොකුණ මාවත, ඇත්තිලිගොඩ, ගාල්ල45.75
44OP / 29ඩබ්.ජි.අදීෂ් නෙත්මිණMඑච්.තනුජා දයාංගනිහගාවලදෙණිය, බෙරණගොඩ, යක්කලමුල්ල43.49

පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/ පියා/ භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1OP / 47එම්.එස්.එස්.මරියම්Fඑම්.ජි.එෆ්.අස්හා99, හිරිඹුර හරස්පාර, කරාපිටිය, ගාල්ල40.66
2OP / 17පි.කේ.ඉසඳු රනුරකMඑන්.එච්.අචලා සුභාසිණි1/12, කුඹල්වැල්ල, දෙවන පටුමග, රිච්මන්ඩිකන්ද, ගාල්ල36.57
3OP / 21එම්.ලිසුමි චෙනායාFඑම්.පබසරා මානුෂානිමානෙල් පෙදෙස, රත්බැහැරවත්ත, අලුත්වල පාර, ගෝනපිනුවල34.8
4OP / 40ඒ.ඩබ්.සදෙව් පැහැසරMඑම්.එම්.ආර්.වසන්තා ලක්මාලි617 ඩි, ඉදිගහගොඩ, බදුන්ගොඩ34
5OP / 28ජේ.වි.එස්.හසේන් රන්මිකMජේ.වි.අමිල ප්‍රසාද්උඩුමුල්ල වත්ත, කැටන්දොල, ගොනාමුල්ල32
6OP / 16එස්.ජි.අයුනි ෆ්ලාවියාFඑච්.ඒ.අසංකා උදයාංගනි49, රජගහවත්ත, ඉහළගොඩ, අක්මීමන29.62
7OP / 23වි.ජි.ජනුල නෙහාන් වින්සදMවි.ජි.එම්.පත්ස කුමාරනො.66/2, වාඩියවත්ත, තල්ගම්පල24.41
8OP / 24කේ.ජි.නෙතුලි දිසෙන්යාFඑම්.එම්.වික්‍රමසේකර118/ඒ, තැන්නෙගෙදර, උඩුමලගල, නාකියාදෙණිය23.33
9OP / 14ජි.ඒ.රිසර සුහස් තෙනුජයMඑච්.ඒ.එ.පි.හංසිකා සංජිවනිපියුමි, ඉදිගස්දුව, මානකඳුර, පොල්පාගොඩ, යක්කලමුල්ල22.16
10OP / 22එච්.ජි.තිමිඳු ගිම්සරMටි.එච්.කුමුදු කුමාරිඕකදුයාය පාර , තල්ගස්යාය, අක්මීමන21.16
11OP / 32කේ.ආර්.පි.ධහම්සා සත්සරණිFඑල්.ජි.එම්.අයි.යාපා අබේතුංග450/සි, දෙහිදුව හන්දිය, ඉහළගොඩ, අක්මීමන19.33
12OP / 19එම්.ජි.දසිදු රනුජිතMඑම්.කේ.එස්. එල්. නානායක්කාරනො 01, සඳර්න් ප්‍රයිඩ්, පින්නදුව, පිලාන පාර, අංකොක්කාවල18.91
13OP / 20කේ.කේ.රිසර මින්සිතMඑච්.කේ.ගංගා සුභාසිනි320/බි, උඩුබැට්ටව, තල්ගම්පල16.16
14OP / 30ඊ.ටි.ඇවින්දි විජේවික්‍රමFයු.ජි.ටි.ප්‍රියංගනි උඩුගම384/199/1/1, වක්වැල්ලපාර, ගාල්ල11

දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමඋපන් දිනයස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/ පියා/ භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1BS / 62කේ.ඩි.සත්සරණි2017.05.11Fකේ.දිනේෂ් චමින්ද95/2, කෑලිකන්ද, කපුහේම්පල, අක්මීමන85.6
2BS / 19ඩබ්.එල්.ශනිඳු ආකාශ්2017.02.23Mඩබ්.එල්.දිනුෂ විරාජ් මුණසිංහවඩුගෙවත්ත, කුරුන්ද, අක්මීමමන84
3BS / 33යු.ජි.තිනෙරු තිමාසිත්2018.01.11Mයු.ජි.අජිත්තිලකසිරිනො. 87, , ෆියුචර් සිටි, සිරිධම්ම මාවත, ලබුදුව80
4BS / 02 බි.පි.බි.ශෙනුදි තමාෂා2017.02.16Mබි.පි.බි.පාලිත ද සිල්වාකැන්දගහවත්ත, ගොඩකන්ද, උළුවිටිකේ79
5BS / 40බි.කේ.ඒ.දුල්මිත මෙත්සර2017.09.17Mඒ.ඒ.ශ්‍යාමලි නිසංකානො 123, පුවක්ගහවත්ත කනත්ත, කපුහෙම්පල.79
6BS / 49කේ.එල්.ජි.අයි.උදය සංදීප2017.05.23Mකේ.එල්.ජි.ධමිමික උදය කුමාරඅඹුණුගහවත්ත, කුරුන්ද පහළ, තොටගොඩ79
7BS / 24එස්.ඩි.ටි.බේරුවලගේ2017.08.10Fබි.එම්.පි.කුමාර20/15 ඒ, ගල්කැටියපාර ගාල්ල78
8BS / 58ටි.ඩී සෙන්දිනු2017.09.06Mටි.ලලිත් රසාංගනො 04, අලුත්වත්ත, කුරුන්ද පහළ, අක්මිමන73.5
9BS / 05ජේ.එම්.කවින් සහර්ෂ2017.11.01Mඑස්.චිතුමි ඔමාගා1/1/3, ශ්‍රි ලංකා ටෙලිකොම්, නිලනිවස, වක්වැල්ලපාර73
10BS / 01ආර්.එස්.යෝෂිත බණ්ඩාර2017.02.13Mආර්.විජේසිරි බණ්ඩාරනො.64/79/1, ධිරානන්ද මාවත, මාඉටිපේ 1 පටුමග, කරාපිටිය72
11BS / 17එස්.ආර්.සුරියාආරච්චි2017.11.15Mඑම්.එල්.ජේ.ජිවන්ති ආරියරත්න350/2, වලගෙදරවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන71
12BS / 63කේ.පි.ශෙනායා දහමිදි2017.04.25Fකේ.කේ.නදිකා විජේසේකර245/ඒ, පැල්පොලවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල70
13BS / 60එස්.එස්.කාරියවසම් සේණාධිර2017.04.22Mඩි.කේ.සේනාධිර84 බි, ගුරුදෙවල වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල69
14BS / 42එම්.ජි.වි.සෙනල්යා ද සිල්වා2017.11.06Fඑම්.ජි.කේ.එම්. කාන්ත ද සිල්වා39/1, ගුලුගහවත්ත, ලබුදුව, අක්මිමන68
15BS / 50ඩි.දහමිලි ගුරුසිංහ2017.04.23Fඅසංක ගුරුසිංහ468, අඹගහවත්ත, තොටගොඩ, අක්මිමන68
16BS / 41එස්.එන්.වික්‍රමසිංහ2017.07.21Fඑන්.වික්‍රමසිංහ මදනායකගඟඅද්දර වත්ත, කුරුන්ද, අක්මිමන67
17BS / 30ටි.එච්.රණතුංග බාසිළු මින්හස්2017.10.26Mටි.එච්.ආර්. ලහිරු රසාංග335/ඒ, අමරසුරිය මාවත, නියාගම, අක්මිමන62
18BS / 44ඒ.එම්.සිළුනි සහන්යා මින්තුලි2017.07.14Fඒ.එම්.චන්ද්‍රදාස198, , කීනදුව, ගෝනපුර , පෝද්දල62
19BS / 25ඕ.එස්.විජේසිංහ2017.04.19Mයු.ආර්.චින්තක විජේසිංහනො.2/1, ගෝනපුරහේන, කිඹ්ඇල, බද්දේගම61
20BS / 48ජි.කේ.අහස්කා සමින්දි2017.08.11Fජි.කේ.එරංග නිරෝෂන්කිවුලදුවවත්ත, කපුහේම්පල59
21BS / 04පි.වි.එස්.සිත්සර අග්‍රපාල2017.07.13Mකේ.ජී.කුෂාණි නානායක්කාර390/1, පංවිල පාර, නාරාවල, පෝද්දල58
22BS / 08එච්.ජි.තමිදු ගිම්සර 2017.12.02Mටි.එච්.කුමුදු කුමාරිඕකදුයාය, තල්ගස්යාය, අක්මීමන58
23BS / 09ජි.එල්.සිතුන් නෙත්සිළු2017.09.11Mඩබ්.ජී.රේණු ලක්මාලිනො 636, බදුන්ගොඩ ජනපදය, වලහන්දුව58
24BS / 38ටි.එම්.පි.ලියනගේ2017.03.17Fඑස්.ඒ.නිදිෂා රුවන් කුමාරිනො21, කිංස්වේගාර්ඩ්, තල්ගස්යායා, අක්මිමන58
25BS / 15කේ.කේ.රිසර මින්සිත2017.10.16Mකේ.කේ.ආනන්ද 320/බි, උඩුබැට්ටව, තල්ගම්පල56

දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමඋපන් දිනයස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/ පියා/ භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1BS / 64කේ.එම්.චතුනි සිත්සරණි2017.05.02Fකේ.එම්.ඉන්දිකමිල්ලදොල, ගොනාමුල්ල, ගාල්ල56
2BS / 57එම්.වි.තනුදි සෙහංසා2017.10.21Fඑම්.වි.දේශප්‍රියනො37/2.ගෙල්ඉදුරුගොඩ කන්ද, බලගොඩ, පොද්දල55
3BS / 13කේ.ජි.බුහුනී මෙතුවිලි2017.02.02Fකේ.ජි.එල්.රංජන ගමගේකොස්පැලවත්ත, ඉහළ ලේල්වල, වඳුරඹ55
4BS / 11කේ.ජි.නෙතුලි දිසෙන්යා2017.11.08Fඑම්.එම්.වික්‍රමසේකර19/ඒ, තැන්නෙගෙදර, උඩුමලගෙදර, නාකියාදෙණිය53
5BS / 14ජේ.වි.සදෙවි හසේන්2017.04.22Mජේ.වි.අමිල ප්‍රසාද්උඩුමුල්ලවත්ත, කැටන්දොල, ගොනාමුල්ල51
6BS / 34ඩි.බි.එන්.පැහැසර ජයවීර2017.06.13Mඑස්.ඩබ්.අයි.නිල්මිණි585, සුපුන්, මැලිබන්මාවත, වලහන්දුව51
7BS / 35එස්.එස්.වික්‍රමආරච්චි2017.05.22Mප්‍රසන්න වික්‍රමාරච්චිඅරාල කන්ද, යටලමත්ත51
8BS / 20ආර්.ආරච්චිගේ දුල්ශාන් 2017.05.21Mආර්.ඒ.දර්ශන සම්පත්නො21, සදර්න් කෝට්, පින්නදුව, වලහන්දුව50
9BS / 47ආර්.වි.ලොකුනාරංගොඩ2017.06.06Mකේ.පි.කුමාර ලොකුනාරාංගොඩ1/12, වේවැල්වල පාර, බටගන්විල, ගාල්ල48
10BS / 06එම්.ජි.දසිඳු රනුජිත2017.06.19Mඑම්.කේ.එස්.එල්.නානායක්කාරනො 01, සදර්න් ප්‍රයිඩ්, පින්නදුව , පිලාන පාර , අංකොක්කාවල45.5
11BS / 18කේ.ඒ.සෙනාල් සහන්ස2018.01.08Mකේ.ඒ.ප්‍රභාත් චතුරංග384, කඩවත වත්ත, තොටගොඩ අක්මිමන45
12BS / 32බි.වයි.හතරසිංහ2017.09.28Fබි.එච්.නිරෝෂා නිලන්තිහතරසිංහ මෝටර්ස්, ගැලුපාර, සන්දරවල, බද්දේගම45
13BS / 10ඩබි.ජි.අයි.නිසල්ක2017.04.09Mඩබ්.ජි.ජයන්තපුවක්ගස්හේන, ඉහළකිඹිය, ගාල්ල44

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්‍යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන්

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/ පියා/ භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1ED/01එන්.ඩි.කලුආරච්චිFඑල්.අශෝක කලුආරච්චි86, ලේල්කඩ, ගිනිමැල්ලහග71
2ED/04එම්.ඩි.එස්.සිඳුවරMකේ.චතුරානිලක්මාල්, ඉඹුල්ගහවිට, හියාරේ62
3ED/07ඩි.එච්.මුතුමාලMමහින්ද මුතුමාල718/ඒ, මීපෙවත්ත, වැලිපත, ගාල්ල62
4ED/11ඩි.එම්.මිහිනුල් ශාඛ්‍ය අමරසේකරMඅයි.ඩබි.වලාකුළුආරච්චිප්‍රභාත් හාඩිවේයාර්, තොටගොඩ, අක්මිමන61
5ED/06ඩබ්.එච්.එම්.ගීෂාලා වැලිවිටිගොඩFබි.ජි.ශ්‍යාමලි සඳලතා75ඒ, කරුවලගොඩ කන්ද, පිටිහරාව, මැදකිඹිය59
6ED/08එන්.කේ.ඩිනුර සෙන්තුලMජි.ඒ.එම්.ජයතිළිණි30/2, පනන්ගල බටහිර, පනන්ගල59
7ED/09කේ.අයි.ටෙනුජි රුහාරාFවි.ජි.චම්පා දිල්රුක්ෂි80/17, කොට්ටවගම, ගාල්ල59
8ED/05ඩි.එස්.විජේසිංහMඑම්.එල්.අජානි ඉරේෂා54/ඒ, වැකුණගොඩ පටුමග, ගාල්ල58
9ED/14එම්.ඊ.ආර්.යශෝදරාFකේ.පි.තනුජා දිල්හානි29, තලගහහන්දිය, ගනේගොඩ, අක්මිමන58
10ED/19එන්.එච්.පි.එල්.සවෙන්රාFපි.එල්.දර්ශනි සඳමාලිපන්සල අසල, මාගෙදර, ගාල්ල57

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්‍යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/ පියා/ භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1ED/42පි.වි.පුජන යශේන් රන්දුනුMපි.වි.නයන තරංග1බී10, ලයිබරරිටෙරස්, සමෘද්ධි මාවත, කපුහේම්පල56
2ED/13ඩබ්.කේ.ආර්.සන්මෙත්Mඩබ්.කේ.සමිර රුක්ෂාන්499/8, හිරිඹුර හරස්පාර, මඩවලමුල්ල, ගාල්ල55
3ED/18එච්.ඩබ්.ඒ.තෙනුල මන්දිලMඑච්.ඩබ්.ඒ.ප්‍රියන්ත කුමාරනිල නිවස, රුහුණු ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පිඨය, කුරුදුවත්ත, ගාල්ල55
4ED/15ජි.එඒ.දිනුවර සෙනාත්Mඑම්.ජි.මයෝමි ප්‍රියදර්ශිකා37, 17, සමගි මාවත, ඇල්පිටිය55
5ED/16එච්.රොනාල් තත්නදMඑච්.ප්‍රියාල් සුරේන්ද්‍ර326, කැබැල්ලගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල.54

රාජ්‍ය සේවයේ අවශ්‍යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්‍ය/ සංස්ථා/ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල/ රාජ්‍ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන්

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/ පියා/ භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1TR/08ජි.එච්.ටෙසඳි සදිත්මාFජි.එච්.විෂ්ක නදිෂ636, හිරිඹුර පාර, මාඉටිපේ, ගාල්ල100
2TR/06කේ.ටි.යෙවින්Mකේ.සි.ආර්.කුමාර19/4ඒ, ඉන්ලන්ඩිහිල් පාර, කරාපිටිය, ගාල්ල99
3TR/03එම්.බි.වික්‍රමගුණරත්නMසි.වික්‍රමගුණරත්න628/7/1/1/ හිරිඹුර පාර, මාඉටිපේ, ගාල්ල98
4TR/11පහන් මිහිනුල ගුරුසිංහMආර්.ජේ.එච්.ගුරුසිංහඩි-2, රජයේ නිල නිවස, ලබුදුව, අක්මිමන92
5TR/12පවන් මෙත්සිතු ගුණසිංහMආර්.ජේ.එච්.ගුරුසිංහඩි-2, රජයේ නිල නිවස, ලබුදුව, අක්මිමන92
6TR/01ඒ.ජේ.චෙතුජ දුල්නිත ජාගොඩMපි.ජි.චතුරානි නදිෂා74/1, මාඉටිපේ 2වන පටුමඟ, කරාපිටිය, ගාල්ල90
7TR/20ඩි.එච්.ඒ.අරණි මෙත්මාFඩි.එච්.මහින්ද234/2, මල්මාවත, බැදිපාර , කපුහෙම්පල83

රාජ්‍ය සේවයේ අවශ්‍යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්‍ය/ සංස්ථා/ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල/ රාජ්‍ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ නමස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවයමව/ පියා/ භාරකරුගේ නමලිපිනයලබාගත් ලකුණු
1TR/18සි.ඩි.මාසකෝරාලMකේ.ජි.මල්කා පවිත්‍රානි120/1ඒ, තුත්තිරිපිටිය වත්ත, ලබුදුව, ගාල්ල79
2TR/13ආර්.එම්.තිසෙවි සෙවිමිණMආර්.එම්.චතුර රත්නායක161/ඩි/01, කිතුලන්ගෙවත්ත, කරාගොඩ77
3TR/10ජි.ආර්.ඉසුම් නදින්සාFඒ.ජි.ඩි.ඉරේෂා ශ්‍යාමලි6/2, උධ්‍යාන පාර , කළුවැල්ල, ගාල්ල75
4TR/19ඩබ්.එච්.ඒ.කිත්සරMඩබ්.එච්.විහාස් කණිෂ්ක334, අම්බලම කන්ද, අක්මිමන, ගාල්ල73