2023 වර්ශය සඳහා සිරිදම්ම විද්‍යාලයේ 1 ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීමට අදාළව සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමසැ.යු.: රටේ පවතින තත්වය හමුවේ සඳහන් දින සහ වේලාවන් වෙනස් විය හැකි බව කාරුණිකව සළකන්න.