ගණය

ගණය – පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 77

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත්‍රීි/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1CO/02ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ ජිතුනි ගෙහන්සා උඩුගම2014/09/23ස්ත්‍රීිජඹුරුතුගොඩ ගමගේ ජයලත් උඩුගම100
2CO/06වලවේ කුඩාච්චිගේ මිනුදි ගී නදී2014/04/10ස්ත්‍රීිවලවේ කුඩාච්චිගේ චමින්ද100
3CO/07වලවේ කුඩාච්චිගේ මින්දුල ගී නද2014/04/10පුරුෂවලවේ කුඩාච්චිගේ චමින්ද100
4CO/17දැදිගම බෝගහගෙදර ආරච්චිලාගේ එවන්මා බුත්සදී ජයසිංහ2014/10/02ස්ත්‍රීිඋක්වත්ත ලියනගේ දිනූෂා තිළිණි100
5CO/22කහඳ ගමගේ සෙනිතු පහන් මල්සිතු2014/12/27පුරුෂකහඳ ගමගේ ලක්මාල් ප‍්‍රීතිිවිරාජ්100
6CO/23කහඳ ගමගේ සෙනිත පහන් මල්නෙතු2014/12/27පුරුෂකහඳ ගමගේ ලක්මාල් ප‍්‍රීතිිවිරාජ්100
7CO/79ෂෙනායා පහන්දි දිව්‍යාංජලී බෙන්තොට මල්ලවආරච්චි2014/06/14ස්ත්‍රීිදුනිල් ශ්‍යාමන් බෙන්තොටආරච්චි100
8CO/146පිටිවල ගෙදර සොහාන් දින්සර2014/03/29පුරුෂපිටිවල ගෙදර ජයන්ත රත්නසිරි100
9CO/155යක්ගහ රුහුණගේ සුදිව්‍යා පහන්දි2014/03/01ස්ත්‍රීිමැලැව්වෙ තන්ත‍්‍රිගේ අයෝමා ශ්‍යාමලී100
10CO/160කාරියවසම් වන්නිආරච්චිගේ සයුම් තෙවින්ක2014/05/28පුරුෂකාරියවසම් වන්නිආරච්චිගේ කිත්සිරි සුසන්ත100
11CO/170හිරුන් ලක්දීන් වික‍්‍රමසිංහ මදනායක2014/03/11පුරුෂචමින්ද වික‍්‍රමසිංහ මදනායක100
12CO/292ආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ යුගීත් රන්දිය මුණසිංහ2014/07/12පුරුෂආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ ලක්සිරි මුණසිංහ100
13CO/298සුල්තානාගොඩ විතානගේ උත‍්‍රා ඉසලි2014/05/28ස්ත්‍රීිසුල්තානාගොඩ විතානගේ ගාමිණි100
14CO/304පල්ලෙගම රාලලාගේ ඉසර දම්සත් බණ්ඩාර2014/05/22පුරුෂවිදාන ගමගේ හර්ෂනී හංසි දේශප‍්‍රිය100
15CO/308දිනුජ නිම්සර වික‍්‍රමසිංහ2014/06/13පුරුෂකොස්ගල්ලන දුරගේ සුරංගනා කුමාරි100
16CO/148අරඹගොඩ ලොකු ගමගේ සෙනුදි නෙහන්සා ගුණසේකර2014/12/29ස්ත්‍රීිඅරඹගොඩ ලොකු ගමගේ සාන්ත ගුණසේකර99.8
17CO/252හල්ලොලූව ආචාරිගෙයි ඉමන්සා හංසනී2011/10/11ස්ත්‍රීිහල්ලොලූව ආරච්චිගෙයි මෙත්තානන්ද විජිත කුමාර99.8
18CO/301කනහිටියන විදානගමගේ මෙතුනි විහස්නා2015/01/03ස්ත්‍රීිකනහිටියන විදානගමගේ ප‍්‍රභාත් චින්තක99.6
19CO/143ගනිරු කල්මිත හෙට්ටිආරච්චි2014/11/15පුරුෂචතුරි සචිත‍්‍රා කිරිඇල්ල99.4
20CO/306නානායක්කාරවසම් ගොඩ ලියනගේ සෙනුදි සනායා2014/02/11ස්ත්‍රීිනානායක්කාරවසම් ගොඩ ලියනගේ ඩෙස්මන් නලින්ද99.4
21CO/154අළුත්දූව හේවගේ යෙසඳි බිමන්සා ගුණවර්ධන2014/03/01ස්ත්‍රීිඅළුත්දූව හේවගේ උපාලි අතුල ගුණවර්ධන99.2
22CO/139හේවා ගජනායකගේ ජේනුද සෙත්මිත රණසිංහ2014/06/02පුරුෂහේවා ගජනායකගේ ප‍්‍රදීප් ලක්මාල් රණසිංහ99.2
23CO/157අකු/ස්ස ගමගේ විහග නෙතුල්සර2014/06/13පුරුෂඅකුු/ස්ස ගමගේ සනත් ප‍්‍රීීතිකුමාර99
24CO/253අතුකෝරල ආරච්චිගේ මිහිදුල් විහස්2014/03/14පුරුෂලක්නා ඉෂානි සමරවික‍්‍රම99
25CO/14පිනුජි ඊනාරා දහනායක2014/04/13ස්ත්‍රීිහසිත හරිස්සවණ්ණ නානායක්කාර දහනායක98.4
26CO/11ගනේගම තුඩුවේ කංකානම්ගේ ටෙනුරි ඩෙවින්කා2014/10/22ස්ත්‍රීිගනේගම තුඩුවේ කංකානම්ගේ තීක්ෂණ බුද්ධික98
27CO/15ඩොනිල සෙතුම් දින්තරු වික‍්‍රමසිංහ2014/04/10පුරුෂනිලෝචන සම්පත් වික‍්‍රමසිංහ98
28CO/24හෑගොඩ ගමගේ ගඟලි යොහන්සා නෙත්මිණි2014/09/04ස්ත්‍රීිහෑගොඩ ගමගේ අජිත් චන්දිම ජයලාල්98
29CO/307දාපනගේ එනුක තෙව්ජාන්2014/02/17පුරුෂරොසිනි තක්ෂිලා ගීගනගේ97.8
30CO/161ගනේ්ගම ගණිතගේ වෙත්මි ගිහන්සා2014/12/07ස්ත්‍රීිඌරල ලියනගේ තනෝජා දමයන්ති97.5
31CO/168හිරුනිමා ඉදුනිලමි වික‍්‍රමසිංහ මදනායක2014/05/04ස්ත්‍රීිමහින්ද වික‍්‍රමසිංහ මදනායක97.5
32CO/251කොටුවේගොඩ ගුරුගේ චනුජ ඉදුවර2014/10/17පුරුෂහිරිඹුුර ගමගේ මංජුලා ලසන්ති97.5
33CO/144දිමුංගු හේවගේ ටමාෂ්යා සෙත්නුලී2014/07/30ස්ත්‍රීිගොඩහේනගේ මනෝජා හේමන්ති97.1
34CO/312අබීන් චේතිල් දින්සර ද අල්විස්2014/09/09පුරුෂහල්විටිගල ගමගේ චතුරිකා විමර්ශනී පියසේන97
35CO/137ඔකිඳු විහස් ලියනආරච්චි2014/05/01පුරුෂනුවන් ලක්මාල් ලියනආරච්චි96.6
36CO/299අකිල ෂෙනාස් රණවීර2014/05/20පුරුෂදිනුෂ් ගයන්ත රණවීර96
37CO/300අනුකි ෂෙනාෂා රණවීර2014/05/20පුරුෂදිනුෂ් ගයන්ත රණවීර96
38CO/150කොට්ටව ගමගේ කෙමිඳු හිරුන් කෙත්මික2014/11/12පුරුෂකොට්ටව ගමගේ චලන උදේශාන්95.5
39CO/04ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ නිසිනි දොහාර උඩුගම2014/03/04ස්ත්‍රීිජඹුරුතුගොඩ ගමගේ සුමිත්් උඩුගම95
40CO/05තැඹ්ලියගොඩගේ චවේන් පන්තිල2014/08/01පුරුෂඉන්දිකා සංජීවනී අබේසේකර ජයවර්ධන95
41CO/27පොල්වත්ත සමරවීර ආරච්චිගේ එසඳු දුල්සර සමරවීර2015/01/29පුරුෂපොල්වත්ත සමරවීර ආරච්චිගේ ජගත් සිරිනාථ සමරවීර95
42CO/39නෙතුෂ දෙව්තිස හේරත්2014/04/01පුරුෂසුරංග ප‍්‍රබුද්ධික හේරත්95
43CO/40ලියන පතිරණගේ ෂත්මිණි සෞභාග්‍යා2014/09/25ස්ත්‍රීිලියන පතිරණගේ සමන්ත95
44CO/43කාරියවසම් උළුවිටිය ගමගේ නෙතුක පැහැසර2014/02/23පුරුෂඋළුවිටිය ගමගේ පුෂ්පරංගන කාරියවසම්95
45CO/51කක්ගොඩ හෙසඳු දිහංස තන්තිරිගේ 2015/01/07පුරුෂකක්ගොඩ දිනේෂ් තන්තිරිගේ95
46CO/57කඹුරුගමුව ගම්ආචාරිගේ මජිත ප‍්‍රභාෂ් ඉන්ද්‍රජිත්2014/04/11පුරුෂදිවිතුරේ බඩල්ගේ චමිලා ජයන්ති 95
47CO/62මාජුුවාන ගමගේ ඉමන්ති සංජනා ද සිල්වා2014/02/24ස්ත්‍රීිමාජුවාන ගමගේ කසුන් මයුරකාන්ත ද සිල්වා95
48CO/63එදිරිමුණ චනුදි සයාර2014/09/03ස්ත්‍රීිමාජුවාන ගමගේ සත්‍යා ප‍්‍රභාෂ්වරී ද සිල්වා95
49CO/66මාජුවාන ගමගේ රිිවිනු රිත්මික ද සිල්වා2014/05/04පුරුෂමාජුවාන ගමගේ සිදත් ප‍්‍රියංකර ද සිල්වා95
50CO/30මිගොඩ විතානගේ කොෂින් උමාෂ2015/01/05පුරුෂමිගොඩ විතානගේ අජිත් මංජුල95
51CO/295මනුක සිහස් ඌරල ලියනගේ2014/09/21පුරුෂරත්නිදු සංජීව ඌරල ලියනගේ95
52CO/290කදුරුවානගේ උමයංගා රවිහංසා2014/05/27ස්ත්‍රීිකදුරුවානගේ සමන් උදය කුමාර95
53CO/289උක්වත්ත ලියනගේ විහාරා අභිමානි2014/09/30ස්ත්‍රීිඋක්තවත්ත ලියනගේ විජිත් කුමාර95
54CO/83පිලාන විතානගේ දෙහන්සා ඉසුලි2014/11/04ස්ත්‍රීිපිලාන විතානගේ නිලන්ත නිරෝෂණ95
55CO/69මැණක් රාලලාගේ නිසලි දිනුකා ද සිල්වා2014/10/09ස්ත්‍රීිනයෝමි කුමාරගේ95
56CO/72දෙව්තිි දෙව්ලිනී ගුරුසිංහ2014/08/21ස්ත්‍රීිඅසංක ගුරුසිංහ95
57CO/74කන්දිලිඅප්ප හෙට්ටිගේ ඉසලි යෙතුම්සා2015/01/28ස්ත්‍රීිකන්දිලිඅප්ප හෙට්ටිගේ අරුණ ශ‍්‍රියාන්ත95
58CO/89මාදුගොඩ ගමගේ හිරුජ යෙත්මින්2014/10/16පුරුෂමාදුගොඩ ගමගේ ගාමිණි සිසිර කුමාර95
59CO/283ලූසඳ දහම්යුත් කොස්වත්තගේ2014/12/04පුරුෂනදීක ගංගානාත් කොස්වත්තගේ95
60CO/270මින්නතූර් රහුමාන් උස්මා ඉෆ්ෆත්2015/01/06ස්ත්‍රීිමොහොමඞ් අන්වර් ෆාතිමා හසීෆා95
61CO/268මොහොමඞ් රිස්ලාන් ෆාතුමා අහ්ලා2014/04/09ස්ත්‍රීිමොහොමඞ් හනස් සිත්ති රෆීසා95
62CO/263මොහොමඞ් ෂකීල් ආකිබ් අහමඞ්2014/12/18පුරුෂමොහොමඞ් ෆයසිර් ෆාතුම්මා ආදිලා95
63CO/135පිටුවල ලියනගේ විනුදි අයන්සා2014/12/06ස්ත්‍රීිපිටුවල ලියනගේ ප‍්‍රසන්න ලක්මාල්95
64CO/129කොට්ටව ගමගේ නෙතුලි නිමංසා2014/05/02ස්ත්‍රීිකොට්ටව ගමගේ යුජිත් ක‍්‍රිශාන්ත95
65CO/119ඌරල ගමගේ තුසර දහම්2014/12/19පුරුෂකඩුපිටිගේ දුෂ්්‍යාන්ත උපමාලිකා95
66CO/128මැලෑගොඩ ගමගේ නෙසඳි දෙහන්සා2014/07/09ස්ත්‍රීිමැලෑගොඩ ගමගේ වසන්ත කුමාර95
67CO/123කාරියවසම් මාසාච්චිගේ උවනි රන්දනා2014/03/07ස්ත්‍රීිකාරියවසම් මාසාච්චිගේ ඉන්දික නිරෝෂ්95
68CO/159අලවත්තෙ කංකානම්ගේ රෙසදි සවින්්යා2015/01/07ස්ත්‍රීිකුකුළෙ විතානගේ දිනූෂා හර්ෂනී95
69CO/163කුකුළු කෝරලගේ සමුදි උදාරා2014/08/04ස්ත්‍රීිකුකුළු කෝරලගේ ලාල් චින්තක95
70CO/164වේරගොඩගේ තිලෝත්මා පුන්සරණිි2014/02/14ස්ත්‍රීිවේරගොඩගේ කසුන් නදීර95
71CO/165නානායක්කාර පෙරමුණ කංකානම්ගේ ඉමාන් මෙත්සර2014/05/24පුරුෂනානායක්කාර පෙරමුණ කංකානම්ගේ කුමුදු ගීතානි95
72CO/166බිනුදි සෙහන්සා ගොඩකන්දආරච්චි2014/10/31ස්ත්‍රීිගොඩකන්ද ආරච්චිගේ කැළුම් නිරෝෂන් ප‍්‍රියදර්ශන95
73CO/171ගොඩකන්ද ආරච්චි මෝක්ෂා පසංසනී2014/04/12ස්ත්‍රීිගොඩකන්ද ආරච්චි ලක්ෂිත ප‍්‍රසාද්95
74CO/172වීනුලි තිසුම්‍යා හේවා කොඩිතුවක්කු2014/05/29ස්ත්‍රීිචාමක නිශාන්ත හේවා කොඩිතුුවක්කු95
75CO/175මැද්දේකන්දගෙ ඉනුකි එනක්ෂා බිනාදි2014/10/21ස්ත්‍රීිඉන්දික කුමාරසිංහ මැද්දෙකන්දගේ95
76CO/188රාජපක්ෂ මුදියන්්සේලාගේ තෙවිඳු තුහංස2015/01/15පුරුෂවෙළදාමේ ආචාර්යගේ උදේශිකා ලක්මාලි95
77CO/195අලවත්ත කංකානම්ගේ හසරි කෙමින්දි2014/06/01ස්ත්‍රීිඅලවත්ත කංකානම්ගේ මංජුල ප‍්‍රසන්න95

ගණය – පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1CO/08ගොඩකන්ද ආරච්චිගේ බිතුසඳි මිනුල්යා2014/10/30ස්ත‍්‍රීකලූපහන ලියනගේ හසන්ති රසිකා94.8
2CO/131ගල්කැටිය ගමගේ නෙමිත මින්දිය2014/12/19පුරුෂගල්කැටිය ගමගේ නලින්ද94.8
3CO/132ගල්කැටිය ගමගේ සෙනිත රන්දිය2014/12/19පුරුෂගල්කැටිය ගමගේ නලින්ද94.8
4CO/91සිතුමි ශෂිිකලා කූරගොඩ2014/03/01ස්ත‍්‍රීලක්මිණි ප‍්‍රියන්ත කූරගොඩ94.7
5CO/134වල්පිට ගමගේ තෙවිරු සන්මෙත්්2014/06/10පුරුෂනදීකා ප‍්‍රියදර්ශනී සමරවීර94.6
6CO/29කාරියවසම් ගමගේ දිදුලි රෝසමලී2014/02/20ස්ත‍්‍රීකාරියවසම් ගමගේ සුමේධ94.6
7CO/158සෙතුන් මෙතුනිජ වතවන විතානවසම්2014/05/22පුරුෂවලහන්දූව ගමගේ සමන්ති නිරෝෂනී ගමගේ94.6
8CO/220හල්ලින ලොකුගේ බිනුරි අභිිෂාරා2014/08/03ස්ත‍්‍රීහල්ලින ලොකුගේ කිත්සිරි පේ‍්‍රමලාල්94.6
9CO/98ගල්කැටිය ගමගේ මතීෂ පමෝද්2014/02/11පුරුෂගල්කැටිය ගමගේ විකුම් සුරංග කුමාර94.6
10CO/103කළුආරච්චිගේ සනුලි රසාංජනා යසරත්න2014/11/29ස්ත‍්‍රීපතිර කංකානම්ගේ නාලනී ගුණපාල94.4
11CO/42ලෂිනිි භානුජා සමරසිංහ2014/04/23ස්ත‍්‍රීඅසංක දිල්රුක් සමරසිංහ94
12CO/77කහඳ ගනේගොඩගේ තරුනදී සදින්සා2014/09/27ස්ත‍්‍රීකහඳ ගනේගොඩගේ ලලිත් ප‍්‍රියන්ත94
13CO/311යෙනුලි වෙනායා පතිරවසම්2014/10/11ස්ත‍්‍රීඅමිල රංගනාත්් පතිරවසම්93.8
14CO/133දොරේ මුරේ ගමගේ නෙත්විදු සියසර2014/02/04පුරුෂදොරේ මුරේ ගමගේ සමන් තිලකසිරි93.8
15CO/26උඩුගම ගමගේ හෙසන්යා තෙව්නුලී2014/09/19ස්ත‍්‍රීඋඩුගම ගමගේ අජිත් තිලකසිරි93.7
16CO/78හේවා මාරඹගේ ජනුල්යා දනුලි2014/10/30ස්ත‍්‍රීහේවා මාරඹගේ ඉංදික සංජය93.6
17CO/156මද්දෙ කන්දගේ තාරුෂ නිම්සර2014/04/10පුරුෂළමාහේවගේ සන්ධ්‍යා ලක්මාලි කුමාරි93.6
18CO/55කක්ගොඩ තන්ත‍්‍රීගේ ගෞරව ෂකිල් නෙත්සර2014/11/20පුරුෂකක්ගොඩ තන්තිරිගේ අමල් පුෂ්පකුමාර93.5
19CO/147හේනක රාලලාගේ එහන්සා ශනෝලි සේනානායක2014/05/04ස්ත‍්‍රීආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ රුවිනි දිනේෂා93.4
20CO/68මුතුහෙට්ටි ගමගේ හිරුදිනී කෙනෝලි2014/03/11ස්ත‍්‍රීමුතුහෙට්ටි ගමගේ ප‍්‍රියන්ත93.2
21CO/03දළුවතුමුල්ල ගමගේ ලසිත දිනුවර සම්පත්2014/02/26පුරුෂදළුවතුමුල්ල ගමගේ සුමිත් සම්පත්93
22CO/125කෝනාර මුදියන්සේලාගේ පන්සලේ ගෙදර අකිත්රා සස්මිනීි කෝණාර2014/10/30ස්ත‍්‍රීපමුදි බිමාලි කරුණාරත්න වීරමන්93
23CO/45කන්්දගොඩ ගමගේ උදීප සත්සර මධුභාෂ2014/08/31පුරුෂකන්දගොඩ ගමගේ මහේෂ් කුමාර91.7
24CO/140විදාන ගමගේ ලිතාර සෙත්නදී2014/04/21ස්ත‍්‍රීවිදාන ගමගේ දීප්ති කුමාර91.6
25CO/141විදාන ගමගේ දනාරා මෙත්සදී 2014/04/21ස්ත‍්‍රීවිදාන ගමගේ දීප්ති කුමාර91.6
26CO/309මාජුවාන කංකානම්ගේ චතුක මනහර2014/05/31පුරුෂමාජුවාන කංකානම්ගේ කැලූම් ශ‍්‍රීමාල්91.1
27CO/49වලකුඹුර ගමගේ සෙහස් සංඛිත වලකුඹුර2014/07/09පුරුෂයටලමත්ත ගමගේ නිරෝෂි නිරංජනී90
28CO/34ඉදිරිසිංහ දේවගේ රනුදි සංලක්ෂ්‍යා ඉදිරිසිංහ2014/06/09ස්ත‍්‍රීඉදිරිසිංහ දේවගේ චතුරංග සුුරාජ් ඉදිරිසිංහ90
29CO/38මාලේවන විතානගේ චතුනි කවීෂා2014/09/07ස්ත‍්‍රීවේවැල්වල හේවගේ ශ‍්‍රියාලතා90
30CO/58ලියනගේ සයුල් ලක්නද පෙරේරා2014/04/29පුරුෂහේමන්ති ගංගා පණ්ඩිත90
31CO/323උමගිලියගේ විනක්ෂ බෙහෙෂර දේවිසිත්2014/10/08පුරුෂඋමගිලියගේ චාමර ධනුෂ්ක90
32CO/36ගම්මැද්දෙගොඩ ලියනගේ සනුකි ගෙහන්සා2014/11/24ස්ත‍්‍රීගම්මැද්දෙගොඩ ලියනගේ චතුර සම්පත්්90
33CO/88රනවි තන්ත‍්‍රිගේ ඔෂධ දනිඳු2014/05/20පුරුෂරනවි තන්ත‍්‍රිගේ රුවන්90
34CO/67වත්ත ගමගේ දනිඳු දිනෙත් තත්සර2014/07/10පුරුෂවත්ත ගමගේ බන්දුල නිරෝෂන90
35CO/310හේවා රුප්පගේ තිසර සඳ/ස් ප‍්‍රභාෂ්වර2014/02/21පුරුෂමුළුගුණගේ දෝන මංජුලා ප‍්‍රියදර්ශනී සමරසේකර90
36CO/293එදිරිසිංහ ආරච්චිගේ ඔසඳ අනුහස්2014/03/16පුරුෂගල්කැටිය ගමගේ නිශානි දීප්තිකා90
37CO/102ගැඩිවින්න විතානගේ හිරුදිනි නෙලින්සා2017/06/01ස්ත‍්‍රීගැඩිවින්න විතානගේ තරංග සම්පත් විතානගේ90
38CO/120මේරුසිිංහ පහලගේ බිසඳු බෝසර2014/02/26පුරුෂකඹුක්කන්නාගොඩගම නදීෂා මධුෂානි90

ගණය-දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 23

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1BS/03මෙතුෂි තිසාරා අෙබිවික‍්‍රම2014/04/12ස්ත‍්‍රීබන්දුල ප‍්‍රසන්න අෙබිවික‍්‍රම93.5
2BS/08ජෝර්සි කංකානම්ගේ අමින්දි චතුර්මා2014/07/27ස්ත‍්‍රීජෝර්සි කංකානම්ගේ මහී ජයරංග91
3BS/36දොඩන්ගොඩ ගමගේ ආදිිත්‍ය උමාල්2014/05/11පුරුෂදොඩන්ගොඩ ගමගේ හේමන්ත ලක්මාල්88.8
4BS/34දොන් සයුරි භාග්‍යා මාරසිංහ2014/05/21ස්ත‍්‍රීදොන් වජිර කුමාර මාරසිංහ88.5
5BS/26අමුගොඩ විතානගේ දිනිති මේධාවි2014/09/06ස්ත‍්‍රීඅමුගොඩ විතානගේ වසන්ත වීරසිරි86
6BS/94චෙනුකි ලසස්නා ලියනගේ2014/09/11ස්ත‍්‍රීචමින්ද කුමාර ලියනගේ85
7BS/65මොහොමඞ් නවාස් මොහොමඞ් නවීද්2014/03/02පුරුෂමෙහොමඞ් සහිඞ් සීනතුල් සෆ්රිනා84
8BS/09මාම්පිටිය ආරචිචිගේ තනුමි රෙහන්සා2014/02/21ස්ත‍්‍රීපොල්වත්ත ගමගේ නදීකා ප‍්‍රීයදර්ශනී80
9BS/51ඇල්ලලගොඩ චරුනි ජවීෂා අෙබිසිංහ2014/08/19ස්ත‍්‍රීරන්දිමා නිලන්ති සෙනෙවිරත්න80
10BS/29කාරියවසම් උළුවිටිය ගමගේ රෙමාෂ් අරුන්ද2014/08/30පුරුෂකාරියවසම් උළුවිටිය ගමගේ ඉරුෂ චන්දිමාල්79
11BS/95හබරාදුව ගමගේ ශාලුක සංකලන2014/02/24පුරුෂහබරාදුව ගමගේ සුරංග ලක්මාල්79
12BS/54පතිර කංකානම්ගේ තනුකි සිනෙත්මා2014/08/15ස්ත‍්‍රීපතිර කංකානම්ගේ කපිල නන්දකුමාර78
13BS/47හපුආරච්චිගේ හසලි දම්සදිී සුබසිංහ2014/02/27ස්ත‍්‍රීහිරන්ති ලක්මිණි සුබසිංහ77.6
14BS/33ගුණසිංහ ආරචිච්ගේ සසිඳු සත්සර2014/04/25පුරුෂගුණසිංහ ආරචිච්ගේ විල්සන්77.3
15BS/21ඌරල ලියනගේ නෙකුනි ගවීෂා2014/09/30ස්ත‍්‍රීමැලැව්වෙ තන්ත‍්‍රිගේ සමන්තා පේ‍්‍රමකාන්ති76.5
16BS/43ගුරුසිංහ ආරච්චිගේ ජේනුක මිහිරංග2014/04/23පුරුෂගුරුසිංහ ආරච්චිගේ චන්ද්‍රසිරි76
17BS/49කවිෂ් සන්තුල හේවාවඩු2014/02/10පුරුෂචන්දිමාල් දුෂ්‍යන්ත හේවාවඩු75
18BS/71ජයසේකර විතානගේ පහන්යා දෙව්දුණි2015/01/25ස්ත‍්‍රීවින්ද්‍යා චතුරිකා හේවාබන්දුල75
19BS/41ගොඩපිට්ය හෙටිට්ආරචිචිගේ ධනුජි දියත්මා2014/11/06ස්ත‍්‍රීගොඩපිට්ය හෙටිට්ආරචිගේ ධම්මික නිශාන්ත74
20BS/58කාරියවසම් හපුතන්ත‍්‍රිගේ නෙතුජය පබසර කාරියවසම්2015/01/17පුරුෂකාරියවසම් හපුතන්ත‍්‍රිගේ් සරත් කාරියවසම්73.8
21BS/96උඩුමලගල ගමගේ ඉෂිනි උවින්දි2015/01/18ස්ත‍්‍රීඋඩුමලගල ගමගේ මංජුල ප‍්‍රදීප් කුමාර73
22BS/76බෙන්තොට පතිරණගේ සෙනුක කිත්නද පතිරණ2014/02/04පුරුෂකොඩිතුවක්කු කංකානම්ගේ චන්දිමා නිල්මිණි කොඩිතුවක්කු72
23BS/92ෙබිරුවලගේ අකිත ශමින්ද්‍ර2014/05/04පුරුෂබේරුවලගේ දුමින්ද ජනක කුමාර72

ගණය-දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1BS/74ආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ රිසිජ මෙතුනිල2014/08/18පුරුෂආණ්්ඩවත්ත කංකානම්ගේ් උපුල් නිශාන්ත71.5
2BS/12රණසිංහ ආරච්චිගේ කේමිත දිනුසර2014/09/23පුරුෂවත්තේ ගමගේ අනුෂා ලක්මාලි71
3BS/17කුකුළු කෝරළගේ සමුදි උදාරා2014/08/14ස්ත‍්‍රීකුකුළු කෝරළගේ ලාල් චින්තක71
4BS/44කක්ගොඩතන්ත‍්‍රිගේ ගෞරව ශකිල් නෙත්සර2014/11/20පුරුෂකක්ගොඩ තන්ත‍්‍රිගේ අමල් පුෂ්පකුමාර71
5BS/13විදාන ගමගේ ලිතාරා සෙත්නදී2014/04/21ස්ත‍්‍රීවිදාන ගමගේ දීප්ති කුමාර70.5
6BS/14විදාන ගමගේ දනාරා මෙත්නදී2014/04/22ස්ත‍්‍රීවිදාන ගමගේ දීප්ති කුමාර70.5
7BS/70එදිරිසිංහ ආරච්චිගේ ඔසඳඅනුහස්2014/03/16පුරුෂගල්කැටිය ගමගේ නිශානි දීප්තිකා70.47
8BS/19වැල්ලෙ පටබැඳිගේ පමුදි හසංගා2014/07/05ස්ත‍්‍රීවැල්ලෙ පටබැඳිගේ චමින්ද අමරරත්න69
9BS/62පතිරාජ හෙට්ටිගේ සෙතුමි තිසන්සා2014/03/25ස්ත‍්‍රීපතිරාජ හෙටිටිගේ ජගත් නිශ්ශංක69
10BS/22වලකුඹුර ගමගේ සෙහස් සංඛිත2014/07/09පුරුෂයටලමත්ත ගමගේ නිරෝෂිි නිරංජනී68.5
11BS/11ගම්මැද්දේගොඩ ලියනගේ චනුක සුජාන්2014/11/19පුරුෂගම්මැද්දේ ගොඩ ලියනගේ නිරෝෂා ප‍්‍රියදර්ශනී68
12BS/05සස්දුල මන්දිව් උඩුගම්පල2014/05/31පුරුෂචමිලා විජයන්ති වික‍්‍රමසිංහ මදනායක68

ගණය-අදාළ පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 39

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1OP/45තිනුලි විදාරා ජයසේකර2014/11/12ස්ත‍්‍රීහංසිකා ක‍්‍රිෂ්මිණි දහනායක69
2OP/37රණවක දම්පතිලාගේ ජෙත්මි තරුල්යා2015/01/21ස්ත‍්‍රීකෝකු හැන්නදිගේ නිශ්මි ආසිංසා68
3OP/27තලහිටිය විතානගේ පන්සිළුණි අමයුරි2014/10/23ස්ත‍්‍රීතලහිටිය විතානගේ හසිත65
4OP/13තෙලිකඩ මාසාච්චිගේ චනුදි ජෙස්මිරා2014/10/30ස්ත‍්‍රීහපුතන්ත‍්‍රිගේ් නදීෂා ගයානි64
5OP/14මාරප්පුලිගේ දිනුකි දිනෙත්මා සෙව්වන්දි2014/10/28ස්ත‍්‍රීබුලත හෙට්ට්ටිගේ චරිතා නිසංසලා62
6OP/21සෙනුලි සෙහන්සා විමලසූරිය2014/11/30ස්ත‍්‍රීවැලිගමගේ තරංගි ධම්මිකා62
7OP/20දොඩම්පෙ ජයවීර කංකානම්ගේ නිතික සිහස්2014/03/14පුරුෂදොඩම්පෙ ජයවීර කංකානම්ගේ ඉන්දික රජිත් කුමාර61
8OP/25අහංගම විතානගේ විරාන් චමත්සර2014/06/25පුරුෂපාඬිගමගේ ළහිරු ප‍්‍රභා සෙව්වන්දි61
9OP/29වීරමුණිගේ තකිත්නුලී කවිත්මා2014/07/24ස්ත‍්‍රීවීරමුණිගේ අකිල සඳරුවන්60
10OP/06පුන්සරී කිහන්සා කලංසූරිය2014/10/22ස්ත‍්‍රීකග්ගොඩ තන්ත‍්‍රිගේ අයෝමි රසංගිකා60
11OP/09වල්පල ගමගේ ලසනිි සන්දීශා2014//09/13ස්ත‍්‍රීඉෂානි සිතාර හපුතන්ත‍්‍රි60
12OP/15හකුරුබද්ද විදානෙලාගේ අසේකා ආශිංසනී2014/08/17ස්ත‍්‍රීබෙන්තොට ගමගේ මිහිරි චතුරංගනී සෙව්වන්දි60
13OP/40පොතුපිටිය කංකානම්ගේ අකේන් සත්සර2014/09/06පුරුෂඅහන කපුගේ බිනාලි හසන්තිකා60
14OP/35කුලසඳි උමංසා වීරතුංග2014/09/16ස්ත‍්‍රීදිනුක චිවන්ත වීරතුංග58
15OP/17ටුෂේන් විදූ ඩයස් සූරියආරචිච්2014/04/12පුරුෂවලවෙ දුරගේ නිසංසලා රත්නායක57
16OP/38මත්තක ගමගේ බිනුදි හෙසන්යා2014/12/21ස්ත‍්‍රීතලහිටිය විතානගේ කෙෂාරා තත්සරණි53
17OP/44ලේ්ල්වල ගුරුගේ හිරුක තෙදස්නා ගුරුගේ2014/08/24ස්ත‍්‍රීසිලිට්ටුව ගමආච්චි සුජීවා ප‍්‍රියංගනී53
18OP/30උනන්විටිය ගමගේ තිලස්නා දෙවංගි2014/04/17ස්ත‍්‍රීඋනන්විටිය ගමගේ හසිත තුරංග52
19OP/12රූපසිංහ ආරච්චිචිගේ රුසත් චේතිය වෙත්මින්2015/01/30පුරුෂතලහිටිය විතානගේ දර්ෂිකා චතුරංගනී51
20OP/34අකු/ස්ස ගමගේ යෙහන්සා නෙත්සරණි2014/12/22ස්ත‍්‍රීඅකු/ස්ස ගමගේ රුවන් චාමර50
21OP/46උඩුමලගල ගමගේ පමූ මනුත් නොසලිත2015/01/17පුරුෂයටිනුවරගෙදර ඉන්දිකා ලක්මාලි49
22OP/11මොහොමඞ් හයාස් ශෙහානා මරියම්2014/02/03ස්ත‍්‍රීමොහොමඞ් නිසාම් මොහොමඞ් හයාස්48
23OP/22ගම්මැද්දෙගොඩ ලියනගේ තෙනුලි දුලන්යා2015/01/01ස්ත‍්‍රීකෙද්දාගොඩ ගමගේ පවිත‍්‍රි මනෝහරී48
24OP/24මහගමගේ චරිත‍්‍ර හස්නුක2014/06/21පුරුෂමෙන්මෙන් ආරචිච්ගේ ට්ලානි සඳරුවනි47
25OP/10ගයුකි සදිත්යා ගමගේ2014/02/28ස්ත‍්‍රීවලෙන්ත ලියනගේ මිහිරි අප්සරා සෙව්වන්දි43
26OP/23යටලමත්ත ගමගේ ඔමාෂ් විශ්වක2014/07/22පුරුෂපේදුරු හේවගේ භාග්‍යා අනුරුක්ෂි43
27OP/31යටලමත්ත සූරිගේ ප‍්‍රතිභා ටෂිනි දිව්‍යාංජලී2014/09/24ස්ත‍්‍රීගනේවත්ත කංකානම්ගේ චිරංජි ප‍්‍රභාඥාණදර්ශි41
28OP/02ගොඩාමුනේ විතානගේ කමිෂා ගයත‍්‍රි2014/04/01ස්ත‍්‍රීපැලකැටිය ගමගෙ වරුණි මධුරංගනී37
29OP/36ඉඳිකඩුල්ල කංකානම්ගේ විදස් ලිත්නුක2014/12/16පුරුෂඉඳිකඩුල්ල කංකානම්ගේ සුමිත් දේශප‍්‍රිය මධුරංග35
30OP/42හත්තොටුව ගමගේ ඞ්හේන් භාසිළු2014/04/12පුරුෂකොටිටව ගමගේ චතුරිකා සඳමාලිි ඩයස්35
31OP/39හේ්වාපන්නගේ ශ්‍යම්‍යා හිමාෂි පෙරේරා2015/01/13ස්ත‍්‍රීහේ්වාපන්නගේ ළහිරු චාමික පෙරේරා30
32OP/41කෝරලේගම හේවගේ හර්ෂිත් චිරන්ය2014/12/05පුරුෂනානායක්කාර වසම් හිනිදුම ලියනගේ තිළිණි දිල්හාරා28
33OP/43කෝරලේගම හේවගේ හිතෛෂි විරන්යා2014/12/05ස්ත‍්‍රීනානායක්කාරවසම් හිනිදුම ලියනගේ තිළිණි දිල්හාරා28
34OP/32අහංගම විතානගේ සනුක වින්දිව් ජයම්පති2014/05/13පුරුෂනබඳව විතානගේ පවිත‍්‍රා චේතසිකා27
35OP/28බණ්ඩාර ගොඩගේ සිත්මි සනුල්යා සාවින්දි2014/07/22ස්ත‍්‍රීබණ්ඩාරගොඩගේ අසංක26
36OP/05ඉහළපනන්ගල නාගොඩ ගමගේ සෙනුලි විනාරා2014/06/16ස්ත‍්‍රීකෝරලේ්ගම හේවගේ දිනූෂා ලක්මාලි24
37OP/04ලේල්වල ගොඩකන්දගේ නෙහංසා සෙත්නදී2014/06/11ස්ත‍්‍රීලේල්වල ගොඩකන්දගේ ප‍්‍රසාද් චතුරංග23
38OP/18ඉලූප්පැල්ල කංකානම්ගේ සෙනුල විහන්ස2014/09/25පුරුෂතලහිටිිය විතානගේ ඉන්දිකා නිශාන්ති23
39OP/16බඹ/න්ද ගමගේ ශෂිඳු ආවින් අන්සර2014/10/23පුරුෂපේදුරු හේවගේ දිලිනි සෙව්වන්දි22

ගණය-අදාළ පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1OP/07අඹවත්ත හේවගේ චනුල්යා නෙතූ ධම්මිකා2014/09/11ස්ත‍්‍රීකොස්ගල්ලන දුරගේ ශාලිකා ප‍්‍රසාදි කාරියවසම්20
2OP/33පේරුකන්දගේ ඉරුෂ කවීන්2014/11/09පුරුෂගොඩකන්ද කංකානම්ගේ වරුණි විශාඛා14
3OP/01සියඹලාගොඩ ගමගේ නෙත්මි නෙහංසා2014/04/18ස්ත‍්‍රීමල්වැන්න හේවගේ පියුමි මධුශංකා07

ගණය-ළමයා සමග විදේශගතව සිට පැමිණෙන තැනැත්තන්ගේ දරුවන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 02

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1CFO/08චනුක් වින්දිව් සරඹගේ ජයරත්න2014/12/30පුරුෂහර්ෂණ සරඹගේ ජයරත්න73
2CFO/07සනිජ ඔමෙත් ද සිල්වා2014/12/03පුරුෂකෝදාගොඩ මුණසිංහගේ නිසංකා නිර්මාණි58.5

ගණය-ළමයා සමග විදේශගතව සිට පැමිණෙන තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1CFO/01වන්නිආරච්චි කංකානම්ගේ මහිම තේජාන්2014/08/01පුරුෂවන්නිආරච්චි කංකානම්ගේ ප‍්‍රදීප් මධුශංක රුවන් කුමාර55.5
2CFO/02ගුණසේකර ආරච්චිගේ ඔනෙත් එමෙහෙ2014/10/01පුරුෂගනේවත්ත කංකානම්ගේ නිරෝෂනී ප‍්‍රදීපා55

ගණය-රාජ්‍ය සේවයේ අවශ්‍යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්‍ය/සංස්ථා/ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල/රාජ්‍ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 06

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1TR/13ජයතුංග ආරච්චිෙගේ තෙනුදි චනෙත්‍යා ජයතුංග2014/12/16ස්ත‍්‍රීදොලගේ කුමාර චරිතා ලක්මාලි100
2TR/03ලේල්වල ගුරුගේ දිහිනි උදම්සා2014/04/12ස්ත‍්‍රීලේල්වල ගුරුගේ සංගීත් මධුශංක98
3TR/17පරගහදුරගේ ගඟුල් කස්මිර2014/05/13පුරුෂපරගහ දුරගේ සුරංග ඉන්ද්‍රජිත්97
4TR/11තමිඳු සස්මින් අබේරත්න2014/03/20පුරුෂවෙනුර දිනූෂ අබේරත්න94
5TR/16දාසිලි වික‍්‍රමසිංහ මිහෙළි චමත්නා2014/05/18ස්ත‍්‍රීදාසිලි වික‍්‍රමසිංහ චන්දන පුෂ්පකුමාර94
6TR/01තෙවිදු තෙහන්ස ගුරුසිංහ2014/12/18පුරුෂචමින්ද ජානක බන්දුල කුමාර ගරුසිංහ86

ගණය-රාජ්‍ය සේවයේ අවශ්‍යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්‍ය/සංස්ථා/ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල/රාජ්‍ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1TR/20වැලිහේන ගමගේ කිසඳු රන්දුල්2014/03/09පුරුෂඅලවත්ත කංකානම්ගේ ගංගා සුදේශනී හිමාලි84
2TR/19නිසිනි ලිිනෙත්සා නෙත්තසිංහ2014/08/16ස්ත‍්‍රීකනංකගේ හංසනී ක‍්‍රිශාන්තිකා76
3TR/05හල්විටි කංකානම්ගේ දුල්න තිවේන්2014/09/10පුරුෂහල්විටි කංකානම්ගේ මනෝජ් අසංක73

ගණය-අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්‍යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන්

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 08

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1ED/02කාරියවසම් හියාරේ හේවගෙයි ආර්ය ධීරන්2014/12/16පුරුෂපිලාන විතානගේ ඉමාලි තුෂාරිකා66
2ED/06අත්තනායක බොරාලගේ සමුදි සහන්යා2014/10/14ස්ත‍්‍රීඅත්තනායක බොරාලගේ චමින්ද ලාල්65
3ED/07ඉසුමි යෙහන්සා වීරමන්2014/04/03ස්ත‍්‍රීචමින්ද දීපාල් වීරමන්65
4ED/21හේවා අලංකාරගේ නෙතුල හරසර අබේසිරිවර්ධන සෙනරත් යාපා2014/04/09පුරුෂහේවා අලංකාරගේ ධම්මික සරත් කුමාර65
5ED/24පතිර කංකානම්ගේ යසඳි රසන්යා2014/12/01ස්ත‍්‍රීපතිර කංකානම්්ගේ දිලන්ත සංජීව64
6ED/01උඩුමලගල ගමගේ දෙසඳු යුලාන් සෙනුජිත2014/04/27පුරුෂකදුරුවාන බටගොඩ හේවාගේ පවනි63
7ED/10දිනාදි දින්හාරා සිංගප්පුලි ලියනගේ2014/02/21ස්ත‍්‍රීදිමුතු රූපක වික‍්‍රමසේකර63
8ED/22හල්ගමුව ගමගේ ශනුමි අහස්නා2015/01/28ස්ත‍්‍රීදෙමට හෙට්ටිගේ සාලිකා සුරංජි63

ගණය-අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්‍යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

අනු අංකයකැඳවීම් අංකයළමයාගේ සම්පූර්ණ නමඋපන් දිනයස්ත‍්‍රී/පුරුෂ භාවයදෙමාපිය/භාරකරු නමලකුණු
1ED/09අනුදිනි සවිත්මා දහනායක2014/10/11ස්ත‍්‍රීඅරුණ ප‍්‍රසන්න කුමාර දහනායක60
2ED/30පිලාන ගොඩකන්දගේ තිනුෂි නේහා නානායක්කාර2015/01/15ස්ත‍්‍රීපිලාන ගොඩකන්දගේ හේමන්ත ලාල් නානායක්කාර58
3ED/05දොරලගොඩ කංකානම්ගේ නිදුක දෙව්මිණ2014/10/06පුරුෂයෂිකා කල්හාරි ගුණසේකර55
4ED/13අමරසිරි මාතරගේ සිතේජා තෙවිදුනි2015/01/06ස්ත‍්‍රීජයලත්ගේ ශානිකා උදයංගනී ජයලත්55