විද්‍යාව
07/05/2020 පැවරුම
Paper I Paper II
14/05/2020 පැවරුම 2
Paper I
19/06/2020  පැවරුම 3
Paper I Paper II

 

Science English Medium
07/05/2020 Assignment
Paper I Paper II

 

ICT
14/05/2020 සිංහල මාධ්‍ය
Paper I
14/05/2020 English Medium Paper I
14/06/2020 සිංහල මාධ්‍ය Paper II
14/06/2020  English Medium Paper II

 

English
07/05/2020 Assignment
Download

 

Western Music
26/05/2020 Assignment 1
Download
27/05/2020 CLICK HERE FOR ONLINE ASSESSMENT
මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 19/06/2020