විද්‍යාව
07/05/2020 පැවරුම
Paper I Paper II
14/05/2020 පැවරුම 2
Paper I

 

Science English Medium
07/05/2020 Assignment
Paper I Paper II

 

ICT
14/05/2020 සිංහල මාධ්‍ය
Paper I
14/05/2020 English Medium Paper I
English
07/05/2020 Assignment
Download

 

Western Music
26/05/2020  Assignment 1
Download
27/05/2020  CLICK HERE FOR ONLINE ASSESSMENT

 

මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 27/05/2020