11 ශ්‍රේණිය සඳහා සැකසූ ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍ර.

ගණිතය
04/15/2020 Model paper 1   Paper I Paper II

 

විද්‍යාව
04/15/2020 Model paper 1 Paper I Paper II
04/20/2020 Model paper 2
Paper I & II

 

සිංහල
05/05/2020 ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1
Paper II Paper III

 

ඉතිහාසය
04/20/2020 Model paper 1
Paper I Paper II

 

Science – English Medium
04/15/2020 Model paper 1 Paper I Paper II
English
04/15/2020 Model paper 1 Paper I

 

ICT
05/05/2020  සිංහල මාධ්‍ය
Paper I
05/05/2020  English Medium
Paper I
14/06/2020 සිංහල මාධ්‍ය Paper II
14/06/2020 English Medium Paper II

 

Western Music
27/05/2020 CLICK HERE FOR ONLINE ASSESSMENT