සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2 වන ශ්‍රේණිය සඳහා 2020 ඔක්තෝබර් නිවාඩු කාලයේ පැවරුම.

Grade 2 Assignment - Oct 2020