සිංහල
29/04/2020 සිංහල පැවරුම
Download
25/06/2020 සිංහල පැවරුම Download

 

පරිසරය
29/04/2020 පැවරුම 1 Download
23/05/2020 පැවරුම 2 Download
29/06/2020 පැවරුම 3
Download
29/06/2020 පැවරුම 4
Download

 

බුද්ධ ධර්මය
29/04/2020 බුද්ධ ධර්මය
Download

 

ගණිතය
02/05/2020 පැවරුම
Download
25/06/2020 පැවරුම Download

 

English
02/05/2020 Assignment
Download

 

මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 29/06/2020