සිංහල
04/29/2020 සිංහල පැවරුම
Download

 

පරිසරය
29/04/2020 පැවරුම 1 Download
23/05/2020  පැවරුම 2 Download

 

බුද්ධ ධර්මය
04/29/2020 බුද්ධ ධර්මය 
Download

 

ගණිතය
02/05/2020 පැවරුම 
Download

 

English
02/05/2020 Assignment
Download

 

මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව පැවරුම් සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 23/05/2020