සිරිධම්ම විද්‍යාලය 2021 වර්ශය වෙනුවෙන් පළමු ශ්‍රේණිය වෙත ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීමේ තාවකාලික නාම ලේඛනය.

පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්

 
පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 75

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 CO/06 සිහෙළි සෙනුල්යා රත්නායක 2015.05.12 ස්ත්‍රි කන්දෙගොඩ ගමගේ සන්ධ්‍යා පුෂ්ප කුමාරි 100
2 CO/10 ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ ධනුෂි සිතුමිණ්‍යා ඉන්ද්‍රසිරි 2015.08.27 ස්ත්‍රි මැලැව්ව තන්ත‍්‍රිගේ ප‍්‍රසිල්ඩා සුරංජි ද සිල්වා 100
3 CO/16 විජේනායක කංකානම්ගේ හිමරු තාරුක 2015.02.27 පුරුශ හතරසිංහ ගමගේ අමිතා කුමාරි 100
4 CO/66 කොට්ටව ගමගේ කවිරු නාදිත් 2015.02.27 පුරුශ චතුර විරාජ් ලක්මාල් කොට්ටව ගමගේ 100
5 CO/68 මුතුහෙට්ටි ගමගේ චිත්මිණි චනුල්යා 2015.04.18 ස්ත්‍රි මුතුහෙට්ටි ගමගේ ප‍්‍රියන්ත කුමාර 100
6 CO/136 ඌරගොඩ අප්පුහාමිලාගේ සවිඳු පැහැනද 2015.03.07 පුරුශ ඌරගොඩ අප්පුහාමිලාගේ වසන්ත පේ‍්‍රමලාල් 100
7 CO/140 විජේසේකර දොන් සෙත්වින් අබේගුණවර්ධන 2015.10.12 පුරුශ විජේසේකර දොන් උසාන් අබේගුණවර්ධන 100
8 CO/143 මෙතාරා සනුදිනී තේනුවර 2015.05.12 ස්ත්‍රි ලසන්ත නයනජීව තේනුවර 100
9 CO/158 චෙනුකි ගයන්සා විජේවික‍්‍රම ගුණවර්ධන 2015.10.23 ස්ත්‍රි ප‍්‍රසන්න විජේවික‍්‍රම ගුණවර්ධන 100
10 CO/168 විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ රිසින්දි බණ්ඩාර කැලෑගම 2015.05.30 ස්ත්‍රි යටමලගල පතිරණගේ චමිල පොන්සිකා හේමාලි 100
11 CO/217 හිරිඹුර ගමගේ නිතරු විහස් සත්මින 2016.01.08 පුරුශ හිරිඹුර ගමගේ දර්ශන ගමගේ 100
12 CO/254 කාරියවසම් රිසින්දි සියන්සා මෙත්සුවි ද සිල්වා 2015.09.16 ස්ත්‍රි ලියනගේ සන්ධ්‍යා කුමුදුනී පීරිස් 100
13 CO/256 ආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ උවිනි ඉමල්යා මුණසිංහ 2015.11.25 ස්ත්‍රි ආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ අජිත් මුණසිංහ 100
14 CO/265 නාගොඩ ගමගේ ශවීන් කවීන්ද්‍ර 2015.03.30 පුරුශ නාගොඩ ගමගේ අමිල නිරෝෂණ 100
15 CO/267 ජාතුං ආරච්චිගේ සඳරු මල්ශාන් 2015.08.29 පුරුශ එදිරිසිංහ ආරච්චිගේ තිළිණි නිලංකා 100
16 CO/268 ලිතුල මන්යුග ඵීක‍්‍රමරත්න 2015.10.28 පුරුශ ජයන්ත වික‍්‍රමරත්න 100
17 CO/269 හීනටිගල කංකානම් ආරච්චිගේ කවිනි ස්වේතා කාවින්දි 2015.03.28 ස්ත්‍රි හීනටිගල කංකානම් ආරච්චිගේ උපුල් සංජීව 100
18 CO/274 මූනගම හෙට්ටිආරච්චිගේ හෙරෝසා අමෝසි පෙරේරා 2015.12.18 ස්ත්‍රි සන්ධ්‍යා කාන්ති මාඉටිපේ 100
19 CO/275 අමාහා විහංසි නානායක්කාර 2015.07.12 ස්ත්‍රි අඹවත්ත හේවගේ අනුෂා මනෝහරී 100
20 CO/144 යග්ගහ කිරින්දගේ නෙතුල් දිහන්ස 2015.12.06 පුරුශ යග්ගහ කිරින්දගේ සිසිර කුමාර 99.75
21 CO/270 හේවා ගමගේ ඩියෙන්සා දිනංසි 2016.01.22 ස්ත්‍රි හේවා ගමගේ රජිත තරංග 99
22 CO/271 අමුගොඩ විතානගේ බනුලි ජලංගනා 2015.07.01 ස්ත්‍රි අමුගොඩ විතානගේ චමින්ද දර්ශන 99
23 CO/277 ගලගෙදර ගල්පොත්ත හේනෙගෙදර වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ චෙනුල් ලෝහිත 2015.09.13 පුරුශ ගලගෙදර ගල්පොත්ත හේනෙගෙදර වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ රසික 98
24 CO/278 ගලගෙදර ගල්පොත්ත හේනෙගෙදර වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ චෙනුමි ලෝහන්සා 2015.09.13 පුරුශ ගලගෙදර ගල්පොත්ත හේනෙගෙදර වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ රසික 98
25 CO/134 ටමාෂ් අමවින් ජාලත්ගේ 2016.01.10 පුරුශ ජනිත රුවන් ජාලත්ගේ 97.75
26 CO/298 ගගන අනුහස් ප‍්‍රනාන්දු 2015’06’07 පුරුශ බෙන්තොට පතිරණගේ හිමාලි කෝෂලා ද සිල්වා 97.5
27 CO/145 දැඩිමුණි දනුජ නිම්සර 2015.12.18 පුරුශ දැඩිමුණි අරෝෂ 97
28 CO/153 මූණමල්පේ බැරගමගේ ජෙනුලි අකින්සා ජයසිංහ 2015.08.01 ස්ත්‍රි මැටරඹකනත්තෙගේ ලංකිකා මනෝහරී 96.5
29 CO/88 තනුදි සමින්දි කූරගොඩ 2015.02.11 ස්ත්‍රි විජිත දර්ශන කූරගොඩ 96
30 CO/12 රයිගම් කෝරළගේ චනුල් ඩිනාෂ 2015.04.01 පුරුශ විතාන ගමගේ තුෂාරා ලක්මාලි 95
31 CO/04 ඉලේපෙරුමාච්චි හිරුන් දම්සස් ඩයස් විජේගුණවර්ධන 2015.09.09 පුරුශ ගුණියන් ගොඩගේ දිනූෂි සමුද්‍රිකා 95
32 CO/138 කනංකෙ පතිරණගේ රෙසඳි ගිහන්සා 2015.02.19 ස්ත්‍රි සුපුන්සරා මල්ලව ආරච්චි ගමගේ 95
33 CO/276 අලවත්ත කංකානම්ගේ සිතුලි සිියන්සා 2015.08.02 ස්ත්‍රි ජීවන්ති ඇන්ඩෲ නානායක්කාර 95
34 CO/135 මැලැව්වෙ තනිත‍්‍රිගේ චතුෂ් රසෝඝ 2015.04.10 පුරුශ මැලැව්වෙ තනිත‍්‍රිගේ දර්ශන නයනජිත් 95
35 CO/05 ගොඩපිටිය කන්කානන්ගේ සේරා ෂෙලෝමි 2015.02.19 ස්ත්‍රි ඊරිවරා රණසිංහගේ ආශා සංජීවනී 95
36 CO/01 ලොකු හේවගේ ලසලි ලවන්යා චන්ද්‍රවංශ 2015.09.30 ස්ත්‍රි දොඩම් ගොඩගේ නදීෂා ලක්මාලි 95
37 CO/23 ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ සංදේශ් සංචල 2015.11.19 පුරුශ ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ දුමින්ද දේශප‍්‍රිය 95
38 CO/03 මැලැව්ව තන්ත‍්‍රිගේ ලිවිනු මින්හස් 2015.08.07 පුරුශ අමිතා මාරගොඩ 95
39 CO/48 දෙවිදු ආලෝක බෝපෙ වීරතුංග 2015.05.06 පුරුශ රංජිත් නිහාල් බෝපෙ වීරතුංග 95
40 CO/14 මැලැව්ව තන්ත‍්‍රිගේ සෙතුමි නිවේත්මා 2015.06.05 ස්ත්‍රි මැලැව්ව තන්ත‍්‍රිගේ සමන්ත දේවප‍්‍රිය 95
41 CO/264 ගම්මැද්දගොඩ විතානච්චි ලසිදි යෙහන්සා මෙත්නුලී 2015.11.06 ස්ත්‍රි මිගහලන්ද දුරගේ වෝශා නිමාලි හේවාගම 95
42 CO/75 දෙවෙලිගොඩ ගමගේ නදෙව්මා ජනුලි 2015.11.18 ස්ත්‍රි අක්මිමන ලියන ආරච්චිලාගේ ආශිනී ෂමිලා තිලකරත්න 95
43 CO/272 නතාලි ආශිංසා හෙම්බුගේ සිරිවීර 2015.06.30 ස්ත්‍රි පුෂ්පමාලා උදයංගනී මදරසිංහ 95
44 CO/29 කළණ නෙත්සර කුමාරගේ 2015.05.08 පුරුශ තුසිත ප‍්‍රදීප් කුමාරගේ 95
45 CO/36 දාඹුරේ ලියනගේ වගීෂා රන්දිහාරි 2015.08.24 ස්ත්‍රි දාඹුරේ ලයනගේ රොෂාන් ලක්මාල් 95
46 CO/99 පිලාන විතානගේ සොනායා සමනලී 2015.11.21 ස්ත්‍රි පිලාන විතානගේ වසන්ත කුමාර 95
47 CO/142 අෙබිසිං පතිරණ තනුලි තත්වින්දි 2015.10.15 ස්ත්‍රි අෙබිසිං පතිරණ තවීන්ද්‍ර 95
48 CO/35 කග්ගොඩ තන්තිරිගේ මිනුෂා කාවින්ද්‍යා 2015.10.10 ස්ත්‍රි කග්ගොඩ තන්තිරිගේ සනත් මහින්ද 95
49 CO/28 තෙනුලි විතුම්යා කුමාරගේ 2015.07.04 ස්ත්‍රි දිලිප් රන්ජන් කුමාරගේ 95
50 CO/152 රයිගම් කෝරළගේ මියුරු මෙත්සර කුමාර 2015.06.21 පුරුශ හේවා තැන්නෙගේ චාමලී සාගරිකා 95
51 CO/189 නානායක්කාර මුහන්දිර දොන් හිරුකි දිනායා සමරනායක 2015.05.21 ස්ත්‍රි රම්පටි දේවගේ අසෝකා දිසිනායක 95
52 CO/51 චිරංග දෙව්මිණ වෙත්තසිංහ 2015.08.05 පුරුශ රවීන්ද්‍ර දීපාල් වෙත්තසිංහ 95
53 CO/63 දාම්මල ලියනගේ නදිත නිඳුවර 2015.10.13 පුරුශ දාම්මල ලියනගේ චන්දන 95
54 CO/245 සසිඳු දෙව්මිණ ජයවර්ධන දිසානායක 2015.02.09 පුරුශ වික‍්‍රම ආරච්චිගේ දොන් මංජුලා ප‍්‍රසාදනී ගුණවර්ධන 95
55 CO/159 තවලම ගමගේ එෂදි නිම්සරා 2015.06.05 ස්ත්‍රි තවලම ගමගේ ජානක සම්පත් 95
56 CO/45 නාඩකන්දගේ උවිඳු ඉඳුසර 2015.12.30 පුරුශ නාඩකන්දගේ ප‍්‍රියන්ත පුෂ්පකුමාර 95
57 CO/155 ගොඩකන්ද කංකානම්ගේ පහන් බිම්සර 2016.01.29 පුරුශ ගොඩකන්ද කංකානම්ගේ දමින්ද මධුෂාන් 95
58 CO/64 නානායක්කාර හිනිදුම ලියනගේ හස්නි හරණ්‍යා 2015.03.18 ස්ත්‍රි නානායක්කාර හිනිදුම ලියනගේ ජයන්ත 95
59 CO/125 දේදුනුපිිටිගෙදර දිල්මිණි මනෝද්‍යා 2015.06.17 ස්ත්‍රි දේදුනු පිටිගෙදර සුමිත් බණ්ඩාර 95
60 CO/209 මාගෙදර විතානගේ අමල්යා සෙහස්මි 2015.06.15 ස්ත්‍රි මාගෙදර විතානගේ ඉන්දික 95
61 CO/184 මල්වැන්න හේවගේ කවිඳු ඔකිත් විමලවීර 2015.12.27 පුරුශ මාගෙදර ගමගේ නයෝමි කාංචනා 95
62 CO/146 උළුවිටිකේ ගමගේ සෙහන්සා දෙවින්දි 2015.04.16 ස්ත්‍රි උළුවිටිකේ ගමගේ් චමින්ද කුමාර 95
63 CO/72 වේවැල්වල හේවගේ යෙනුලි බිමන්සා 2015.07.02 ස්ත්‍රි කල්ලොඩ තන්ත‍්‍රිගේ පවිත‍්‍රා පුෂ්පමාලි 95
64 CO/27 මාම්පිටිය ආරච්චිගේ ඉනුක පසන් පුල්මිත 2015.07.22 පුරුශ මාම්පිටිය ආරච්චිගේ හේමන්ත ප‍්‍රීති විරාජ් 95
65 CO/132 කාරියවසම් මාසාච්චිගේ අකේන් අනුහස් 2015.06.02 පුරුශ කාියවසම් මාසාච්චිගේ යසංක නදීෂ් 95
66 CO/131 කාරියවසම් මාසාච්චිගේ සසග පැහැසර 2015.11.01 පුරුශ කාරියවසම් මාසාච්චිගේ ඉන්දික නිරෝෂ් 95
67 CO/225 නව්සාද් මොහොමඞ් මිර්සාන් 2015.02.25 පුරුශ අබ්දුල් හෆීල් පාතුමා ෆස්නා 95
68 CO/186 කලෙහෙ පතිරණගේ් සසිරු නිවේන් දම්සර 2015.05.06 පුරුශ උයන්ගොඩ ගම්හේවා කංකානම්ගේ චමිලා ප‍්‍රියදර්ශනී 95
69 CO/191 අරුමාදුර පමුදු නවම් දෙනුවන ද සිල්වා 2015.02.21 පුරුශ අකුරැුටිය විතානගේ නදී ශානිකා 95
70 CO/154 අංගගොඩ බිනුකි යෙහන්සා 2015.11.14 ස්ත්‍රි මද්දෙ කන්දගේ දිනේෂා තිළිණි 95
71 CO/71 කවින්ධ්‍යා ගයංගි කුමාරගේ 2015.06.23 ස්ත්‍රි දිමුතු ප‍්‍රදීප් කුමාරගේ 95
72 CO/56 හත්තොටුව ගමගේ තරිඳු තාරක තුරුනුවන් 2015.07.16 පුරුශ හත්තොටුව ගමගේ ටිරෝන් මනෝවර්ණ 95
73 CO/295 හත්තොටුව ගමගේ සජිනි විහංසා තත්සරණි 2015.12.16 ස්ත්‍රි හත්තොටුව ගමගේ මනෝජ් මනෝහර 95
74 CO/156 කන්දෙගොඩ ගමගේ දෙව්ලි දහන්සා චිත්මිණි 2015.06.11 ස්ත්‍රි අත්තොටගේ චූලෝදරී මධුවන්ති 95
75 CO/40 මිරිස්සගේ ගයුරිකා ලවෝධිණී 2015.07.10 ස්ත්‍රි අලවත්ත කංකානම්ගේ ලතිකා දිල්රුක්ෂි 95

පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

 

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 CO/52 කුෂානි රෂිනිකා යෂ්මි මදනායක 2015.08.10 ස්ත්‍රි නෙරංජන් ලක්මාල් මදනායක 95
2 CO/190 උළුවිටිකේ ගමගේ බිනුලි යොහන්සා 2015.06.04 ස්ත්‍රි උළුවිටිකේ ගමගේ ප‍්‍රසාද් බුද්ධික 95
3 CO/178 විද්‍යාරූපගේ ඩිනක්ෂ කෞශල්‍ය 2015.09.10 පුරුශ විද්‍යාරූ දමින්ද 95
4 CO/74 කක්ගොඩ තන්ත‍්‍රිගේ මහිරු ලෙසන්දුල් 2015.06.14 පුරුශ කක්ගොඩ තන්ත‍්‍රිගේ හිමාල් කුමාර 95
5 CO/223 රණවීර ආරච්චිගේ ටිශේන් ගීනෙත් ඩයස් 2015.09.23 පුරුශ රණවීර ආරච්චිගේ අජන්ත ඩයස් 95
6 CO/229 මෙතුලි ලිහන්සා කොත්තාගොඩ 2015.10.28 ස්ත්‍රි චාමන් කොත්තාගොඩ 95
7 CO/128 අරඹවෙලගේ ලිකිත් ඕදාත ළාහාරු අරඹවෙල 2015.08.07 පුරුශ අරඹවෙලගේ මනර බුද්ධික අරඹවෙල 95
8 CO/222 මුහම්මදු රාෆි රෆා සරීත් 2015.03.21 ස්ත්‍රි අබ්දුල් කාදර් ෆාතිමා ෆායිකා 95
9 CO/38 තවලම ගමගේ චූතිල මිහිදුම් සදුහංස 2015.05.19 පුරුශ තවලම ගමගේ සංගීත් නන්ද කුමාර 95
10 CO/104 නාදුගල මොහොට්ටිගේ චවීන් රොෂෙර 2015.08.21 පුරුශ නිදුගල මොහොට්ටිගේ අනිල් බන්දුතිලක 95
11 CO/37 කන්දෙගොඩ ගමගේ රනුකි උදම්සා 2016.01.03 ස්ත්‍රි කන්දෙගොඩ ගමගේ හිිමාල් උපුල් කුමාර 95
12 CO/157 දොන් වීරකෝන්ගේ වරුණි සසිකලා 2015.07.27 ස්ත්‍රි මද්දෙ කන්දගේ ගීතා පද්මිණි 95
13 CO/248 වාගීස්වරා ගවීක්ෂා 2015.05.12 ස්ත්‍රි රුවිනි ප‍්‍රසංගිකා වෛද්‍යතිලක 95
14 CO/57 හෙට්ටි ආරච්චිගේ ඔමෙත් චමත්විත් 2015.07.10 පුරුශ ඉඳුරුව ගමගේ තනුජා ගයානි 94.75
15 CO/61 දෙව්මිත් ලක්නිජ හෙට්ටි ආරච්චිගේ 2015.06.11 පුරුශ චන්දන ගෝරෝච හෙට්ටි ආරච්චිගේ 94.75
16 CO/216 ගංගොඩ ලියනගේ මනුති හිම්සරා 2015.11.29 ස්ත්‍රි ගංගොඩ ලියනගේ මහේෂ් සුරංග 94.5
17 CO/22 දීගොඩ ගමගේ ඩිනුකි දෙහන්සා 2015.02.04 ස්ත්‍රි දීගොඩ ගමගේ පර්සි පද්මබන්දු 94.25
18 CO/15 මහදුල් රන්සිතු විතාරණ 2015.11.30 පුරුශ නුවන් නවරත්න විතාරණ 94
19 CO/43 වටරක ලොකුගේ හේෂාන් ඉඳුවර 2015.10.06 පුරුශ වටරක ලොකුගේ ජනක චමින්ද 94
20 CO/84 කූරගොඩගේ නිත්මි සොනක්ෂි 2015.10.26 ස්ත්‍රි ප‍්‍රසාදිනි මධුහංසි ජයවර්ධන 93.75
21 CO/188 මාපලගම හේවමානගේ රෂේන් සන්දුලි 2015.09.14 පුරුශ මාපලගම හේව මානගේ කැලූම් සංජීව 93
22 CO/97 වේරගොඩ කංකානම් ආරච්චිගේ තිනානී විතුම්සා 2015.09.24 ස්ත්‍රි වේරගොඩ කංකානම් ආරච්චිගේ මොහාන් ඉන්දික 93
23 CO/150 දීරසිං ආරච්චිගේ තනුල ඩනෝජ් 2015.12.09 පුරුශ අමරවීර කලූතොටගේ ඉෂානි පියුමිකා 92.25
24 CO/54 කෝංගහගේ කවීන් ගීතාන් දිමන්සිත් 2015.06.16 පුරුශ කෝගහගේ වසන්ත ලාල් 92
25 CO/259 අගුළුගහ ගමගේ ඉන්දුනී නිම්තෙරා 2015.10.18 ස්ත්‍රි අගුළුගහ ගමගේ අමල් ශාන්ත කුමාර 92
26 CO/13 මැලැව්ව තන්ත‍්‍රිගේ් සනුජ මිහිසර 2015.02.07 පුරුශ මැලැව්ව තන්ත‍්‍රිගේ ලක්ප‍්‍රිය නලින් බන්දුපාල 90
27 CO/24 දෙමටපස්ස සේදරගේ විවන්යා රන්සදී 2015.08.11 ස්ත්‍රි අමරසේකගේ දොන් නදීශා ශිරෝමි 90
28 CO/26 අමෝධ්‍ය උතේජ් කුමාරගේ 2015.10.25 පුරුශ දුමිත් ශානක කුමාරගේ 90
29 CO/39 හපුතන්තිරිගේ රිද්මි අදීෂා 2015.08.19 ස්ත්‍රි හපුතන්තිරිගේ ගයාන් ලසන්ත 90
30 CO/46 හෙට්ටි ආරච්චිගේ සඳරු වෙත්මින් 2015.04.23 පුරුශ හෙට්ටි ආරච්චිගේ මහේෂ් ජානක 90
31 CO/50 කහඳ ගනේගොඩගේ ජනිරු චම්සර 2015.07.10 පුරුශ කහඳ ගනේගොඩගේ අජිත් කුමාර 90
32 CO/58 ගොඩපිටිය කංකානම්ගේ ටිතීෂ ඉන්සිත් සන්දුල් 2015.08.16 පුරුශ ගොඩපිටිය කංකානම්ගේ ලක්මාල් උදයංග 90
33 CO/62 මුනා මෙරෙඤ්ඤගේ තත්සර ධනංජය 2016.01.14 පුරුශ හෙට්ටිආරච්චිගේ වසන්ති මානෙල් 90
34 CO/76 හියාරේ ගමගේ රනුෂි යෙහාරා රවිහංසි 2016.01.13 ස්ත්‍රි හියාරේ ගමගේ දිනේෂ් මධුශංක 90
35 CO/77 අත්නායක මුදියන්සේලාගේ යුවීන් තිනුලක 2015.04.04 පුරුශ අමරසිරි ගුණවර්ධන අශෝකමාලා 90
36 CO/101 කදිරප්පුලි හේවගේ අනුදි උමේන්ද්‍රා 2015.10.29 ස්ත්‍රි බෙන්තොට මල්ලවආරච්චි ලක්ෂ්මි කුලසිංහ 90
37 CO/162 චේතුල තරින්ද අබේගුණවර්ධන 2015.09.11 පුරුශ දිලිප් අබේගුණවර්ධන 90

 

පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන්

 

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 37

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 OP/43 උඩුබැට්ට වැඳිගේ තිනු යෙහන්සා උඩුබැට්ට 2015.08.21 ස්ත්‍රි උඩුබැට්ට වැඳිගේ ගැමුණු කෞශල්‍ය 84.5
2 OP/27A ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ අභිරු අයාන් ගමගේ 2015.09.30 පුරුශ හෙන්ද හේවා ඉෂාරා ප‍්‍රියංගිකා ද සිල්වා 76
3 OP/28 කළු ආරච්චිගේ ඉන්සදී ඉසාක්යා 2015.06.14 ස්ත්‍රි කල්පනා හෂිනි ගුණතිලක 74
4 OP/21 පිලාන විතානගේ සොනායා සමනලී 2015.11.21 ස්ත්‍රි තිරාණ ගමගේ යමුනා ගයාත‍්‍රි වික‍්‍රමසිංහ 72.66
5 OP/08 කළුවා බදුවිතානගේ මොවින්දිි මෙතුනිමා සරත්චන්ද්‍ර 2015.02.06 ස්ත්‍රි කළුවා බදුවිතානගේ චතුර ලක්මාල් 68.75
6 OP/34 සමරහේවාගේ සදිව් සස්මින් 2015.04.06 පුරුශ නානායක්කාර කුඩාච්චිගේ කනීෂා සෙව්වන්දි 68.5
7 OP/33 දිනිරු හෙම්සර මෙන්ඩිස් 2015.11.03 පුරුශ අනුරාධා විමුක්ති මානවඩු 66
8 OP/09 කාරියවසම් ජයලත්ගේ දම්සාරි ගිහන්සා කාරියවසම් 2015.07.07 ස්ත්‍රි කාරියවසම් ජයලත්ගේ චමිල ගයන්ති කාරියවසම් 61.5
9 OP/40 හේවා කට්ටඩිගේ තෙනුුජ නෙතුල්ක 2015.05.05 පුරුශ හේවා කට්ටඩිගේ සමිර 61.5
10 OP/05 මෙනුක රනුමිිත නාගොඩවිතාන 2015.12.01 පුරුශ නබදව විතානගේ මිහිරානි මධුෂිකා 60
11 OP/42 ගාල්ලෙ කංකානම්ගේ බුවිනි ටිනීෂියා ජීවානී 2015.07.29 ස්ත්‍රි හෑගොඩ කංකානම්ගේ ඉනෝකා ප‍්‍රියදර්ශනී 59.5
12 OP/14 නුග¥ව විානගේ බවිරු බවන්ද 2015.07.09 පුරුශ නානායක්කාර වසම් ගොඬේ ලියනගේ මිනුෂා චාමනී 57.3
13 OP/29 කළුගලගේ අදීශ කේෂාන් 2015.05.22 පුරුශ උඩුමලගල ගමගේ අනුෂා ප‍්‍රබෝධනී 56.5
14 OP/22 ගම්මැද්දේගොඩ ලියනගේ මන්දිල් ශාලූක 2015.07.04 පුරුශ ගම්මැද්දේගොඩ ලියනගේ චන්න බුද්ධි 55
15 OP/04 සවිරු සත්සර ගයනෙත් සෙනෙවිරත්න 2015.12.01 පුරුශ දිනේෂ් චාමර සෙනෙවිරත්න 53.5
16 OP/25 කලූපගේ ෂවීන් හිම්සන් 2015.11.18 පුරුශ කොඩිකාර දඩල්ලගේ අරුණි සම්මානි පෙරේරා 51.5
17 OP/24 අලපලාදෙනිය දහනායකගේ ඩිතිර සෙනුත් 2015.03.30 පුරුශ අලපලාදෙණිය දහනායකගේ රුවන් ප‍්‍රදීප් 51
18 OP/36 මංඩාවල කංකානම්ගේ ලයාන් සුලක්ෂණ 2015.07.06 පුරුශ පෙර දොරපගේ නිරාශා ලක්චානි 50
19 OP/07 එවින් චෙනුලක පලිහවඩන කොඩිකාර 2015.03.24 පුරුශ චරිත් තරිඳු පලිහවඩන කොඩිකාර 48
20 OP/38 හියාරේ හේවගේ ලූසඳ යුහස් 2015.09.03 පුරුශ උක්තවත්ත දුරගේ ටිලීහියා සුදර්ශනී කුලරත්න 47.5
21 OP/41 පේදුරු ආරච්චිගේ විනුක් කිවේන් අමරසේන 2015.04.21 පුරුශ පේදුරු ආරච්චිගේ සාජිත් තමශ‍්‍රී අමරසේන 47
22 OP/17 මිරිස්සගේ මනුල ටිලාන් ඉඳුමිත සිල්වා 2015.12.30 පුරුශ මිරිස්සගේ කසුන් චතුර කුමාර සිල්වා 46
23 OP/30 අනුහස් ආදිත්‍ය මණ්ඩලවත්ත 2016.01.16 පුරුශ ජනක චතුර මණ්ඩලවත්ත 45.5
24 OP/35 සනුරි ගීමන්ති වීරසේකර හේරත් 2016.01.04 ස්ත්‍රි මහදුරගේ ජයනි දේශිකා වීරසේකර 44.8
25 OP/26 උස්වත්ත ලියනගේ ඔසඳි ජනුල්යා 2016.01.08 ස්ත්‍රි කක්ගොඩ තන්ත‍්‍රිගේ ලහිරුනී සෙව්වන්දි 44
26 OP/13 තෙල්ලඹුරේ හේවා රණතුංග ලෙසංගා චෙනුලි 2015.02.24 ස්ත්‍රි තෙල්ලඹුර හේවා රණතුංග ලහිරු රසාංග 43.5
27 OP/19 ගොඩවත්තගේ සංජුලී සහන්යා 2015.11.02 ස්ත්‍රි තරිඳු ගීතිකා අමරතුංග 41.5
28 OP/03 එනුකි ජෙත්මන්ති කේලම්බිආරච්චි 2015.04.13 ස්ත්‍රි පිටිගල ලියනගේ ධනුෂ්කා තරංගනී ලියනගේ 41.25
29 OP/10 හික්කඩුව කාරියවසම් ගමගේ බනුදි කවිත්මා 2015.09.06 ස්ත්‍රි හික්කඩුව කාරියවසම් ගමගේ කසුන් සමීර 40.2
30 OP/32 ගමේ කංකානම්ගේ නෙතුම් ශනිල්ක නිර්වාන් 2015.05.14 පුරුශ තනුජා ශයන්ත‍්‍රිි කුමාරි මදනායක 38.3
31 OP/31 වික‍්‍රමආරච්චිගේ මින්දද රන්දුනු හසරැුල් 2015.10.13 පුරුශ වික‍්‍රමආරච්චිගේ වරුණ විහිගුම් 37.5
32 OP/39 යටලමත්ත ගමගේ මෙනුක හිමංස නිම්සුව 2015.07.23 පුරුශ දෙනිපිටිය කෝරලේ පේඩිගේ දිල්නි උපේක්ෂා 36.5
33 OP/44 පිලිප් කුමාර ටෙනාෂා නෙත්මිණි 2015.10.07 ස්ත්‍රි සංගමුවගේ දිනුෂිකා නයෝමි 34
34 OP/20 විනුකි රුසංසා ඉහළ කොඩිප්පිලි 2016.01.10 ස්ත්‍රි කංකානම් පතිරණගේ දිනුෂි චාමිකා 33.5
35 OP/37 එදිරිසිංහ ආරච්ච්ගේ ගිහන්සා නර්තනා 2015.05.11 ස්ත්‍රි නබදව ගමගේ කුසුම් හංසනී 32.5
36 OP/23 අතපත්තු රාළලාගේ සන්දේශා ගෙවිඳුනී 2016.01.13 ස්ත්‍රි කරාගොඩ පතිරණගේ චමිලා මිහිරානි සෙනෙවිරත්න 30.5
37 OP/01 සේනානායක ගමගේ යුත්මි කිනාරා 2015.08.03 ස්ත්‍රි හිනිදුම ආචාරිගේ අසංකා උදයංගනී 29.5

පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

 

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 OP/45 මාජුවාන ගමගේ සයුනි යෙහන්සා 2015.05.09 ස්ත්‍රි මලිස්පේ කෝරලගේ සාරංගා ලක්මාලි නානායක්කාර 28.5
2 OP/15 දිසානායක මුදියන්සේලාගේ වීනු ආකර්ශා 2015.11.02 ස්ත්‍රි අසුරමුණි සිතාරා මධුෂානි ද සිල්වා 27.5
3 OP/18 බුලත්ගේ චතුර්නි භාෂිතා ජිනාදරී 2015.09.23 ස්ත්‍රි වලවෙ දුරගේ සමන්ති පුෂ්ප කුමාරි 22

 

දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්

 

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 23

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 BS/25 බඹරැන්දගේ දිනුජ නෙත්මිණ 2015.07.02 පුරුශ බඹරැන්දගේ ප‍්‍රියන්ත කුමාර 91.5
2 BS/19 මාතරගේ විශ්ව අරෝෂණ 2015.03.26 පුරුශ සඳුන් තුෂාර මාතරගේ 91.1
3 BS/14 හික්කඩුව කෝරලගේ චනුල ඕෂධ 2015.08.07 පුරුශ හික්කඩුව කෝරළගේ මහින්ද ධර්මදාස 89
4 BS/15 හික්කඩුව කෝරලගේ චනුග ඕෂධ 2015.08.07 පුරුශ හික්කඩුව කෝරළගේ මහින්ද ධර්මදාස 89
5 BS/07 මුතා මෙරෙඤ්ඤගේ තත්සර ධනංජය 2016.01.14 පුරුශ හෙට්ටි ආරච්චිගේ වසන්ති මානෙල් 86
6 BS/26 තිත්තගල්ල ගමගේ අඛිල අනුහස් 2015.09.07 පුරුශ තිත්තගල්ල ගමගේ මංජුල ප‍්‍රීතිචන්ද්‍ර 85
7 BS/27 කන්දේ කපුගේ අභීස මනුජිත් පබසර 2015.03.24 පුරුශ කන්දෙ කපුගේ සමන්ත සුමුදු දර්ශණ 83
8 BS/20 කූරගොඩගේ නෙතුලි නුුහන්සා 2015.07.27 ස්ත්‍රි විලේගොඩ ගමගේ නිශාන්ති 81
9 BS/29 සදෙව් අභිෂේක් ගාල්ලෙ ආරච්චි 2015.04.23 පුරුශ සේනාත් කරුණාසිරි ගාල්ලෙ ආරච්චි 81
10 BS/61 කොඩිතුවක්කු කංකානම්ගේ කවිරු කල්මිත 2015.03.03 පුරුශ කොඩිතුවක්කු කංකානම්ගේ මංගල 80.5
11 BS/46 තිදස දෙව්සිත ඩයස් වීරසේකර 2015.12.02 පුරුශ සුසන්ත ඩයස් වීරසේකර 80
12 BS/39 ලොකු ආරච්චිගේ දිසුම් සෙනල්යා 2015.03.02 ස්ත්‍රි කාරියවසම් ගම් හේවගේ ශිරෝමි උපේක්ෂා 79
13 BS/23 මහ ආරච්චිගේ මේනුක මධුරංග 2015.05.26 පුරුශ මහ ආරච්චිගේ අජිත් ප‍්‍රියන්ත පුෂ්ප කුමාර 78
14 BS/34 විදුනි පහන්‍යා අරඹවෙල 2015.04.18 ස්ත්‍රි චමින්ද ලාල් අරඹෙවෙල 78
15 BS/41 සවිනු ලක්දුල වික‍්‍රමසිංහ මදනායක 2015.08.27 පුරුශ වසන්ත වික‍්‍රමසංහ මදනායක 76.75
16 BS/24 හඳුගල දේවගේ ඉමෙත්මා දේවකී පේ‍්‍රමතිලක 2015.09.05 ස්ත්‍රි හඳුගල දේවගේ වර්ජිල් ඉන්ද්‍රජිත් පේ‍්‍ර්‍්‍රමතිලක 76
17 BS/75 චනුදි ලසන්‍යා බඹරවාන ලියන ගමගේ 2015.10.27 ස්ත්‍රි බඹරවාන ලියන ගමගේ ජනක සංජීව 75
18 BS/48 මෙතුල සත්විදු අබේසිරි ගුණවර්ධන 2015.04.02 පුරුශ මනෝජ් රංජීව අබේසිරිගුුණවර්ධන 74.5
19 BS/10 ලේලකඩ ගමගේ රිසිඳු සංකලන 2015.03.09 පුරුශ ලේල්කඩ ගමගේ ඉසුරු ගමගේ 74
20 BS/51 තරුලි දුලන්යා ත‍්‍රිමාවිතාන 2015.09.28 ස්ත්‍රි නදීකා නිල්මිණි මාදුගොඩ 73.5
21 BS/74 දංගමුවගේ උවිඳු චෙනුල් තෙව්සස් 2015.11.25 පුරුශ දංගමුවගේ ලලිත් 73
22 BS/40 මෙතුක රෙහාන් බාලසූරිය 2015.09.11 පුරුශ චමිලු සරංග බාලසූරිය 73
23 BS/71 තිසාක්යා තිසලිනී හීහන්සා බ්ලෝක් 2015.08.02 ස්ත්‍රි සමරසිංහ ගමආරච්චිලාගේ රසිකා සමන්ති 71

 

දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් – පොරොත්තු ලේඛනය

 

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 BS/36 නම්බි කංකානම්ගේ දුල්යා සෙහස්නා 2016.01.15 ස්ත්‍රි දාඹුරේ ගමගේ බන්දුවතී 70
2 BS/05 හෙට්ටිආරච්චිගේ ඔමෙත් චමත්වින් 2015.07.10 පුරුශ ඉඳුරුව ගමගේ තනුජා ගයානි 70.5
3 BS/12 හෙට්ටි ආරච්චිගේ සඳරු වෙත්මින් 2015.04.23 ස්ත්‍රි හෙට්ටි ආරච්චිගේ මහේෂ් ජානක 70.5
4 BS/43 කන්දෙගොඩ ගමගේ දෙව්ලි චෙහන්සා චිත්මිණි 2015.06.11 ස්ත්‍රි අත්තොටගේ චූලෝදරී මධුවන්ති 70
5 BS/38 මතීෂ හිමංසන සේනාධීර 2015.10.03 පුරුශ ඌරලගේ කුමුදුනී 69
6 BS/02 උඩලමත්ත ගමගේ මහිරු සෙහන්සි 2015.09.22 පුරුශ උඩලමත්ත ගමගේ රංජිත් තිලක් ශාන්ත 67.5
7 BS/42 රයිගම් කෝරළගේ මියුරු මෙත්සර කුමාර 2015.06.21 පුරුශ හේවා තැන්නෙගේ චාමලී සාගරිකා 67.5
8 BS/44 සෙනුමිත චමුපති වික‍්‍රමසිංහ මදනායක 2015.03.27 ස්ත්‍රි සජිත් ශිරන්ත වික‍්‍රසිංහ මදනායක 67.5
9 BS/17 හපුතන්තිරිගේ රිද්මි අදීෂා 2015.08.19 ස්ත්‍රි හපුතන්තිරිගේ ගයාන් ලසන්ත 67
10 BS/47 ජයවීර කෝරළේ ආරච්චිගේ සදෙව් සන්දිල් 2015.08.06 පුරුශ ජයවීර කෝරලේ ආරච්චිගේ ගාමිණී 67
11 BS/45 විද්‍යාරූපගේ ඩිනක්ෂ කෞශල්‍ය 2015.09.10 පුරුශ විද්‍යා රූපගේ දමින්ද 66

 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්‍යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන්

 

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 07

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 ED/01 තෙනුලි සෙහන්සා කලංසූරිය 2015.10.12 ස්ත්‍රි විදාන පල්ලත්තරගේ දුලානි මලීෂා 70
2 ED/02 ඉහළ මැදගම ගමගේ නෙතුකි නුදාරා 2015.05.14 ස්ත්‍රි ඉහල මැදගම ගමගේ ප‍්‍රියන්ත සංජීව 64
3 ED/05 කංකානම් ගමගේ වෙනුලි විහංසා ගමගේ 2015.09.02 ස්ත්‍රි කංකානම් ගමගේ ඔසඳ බුද්ධික 61
4 ED/14 විතානගේ තිනුලි නදින්සා පෙරේරා 2015.09.24 ස්ත්‍රි විතානගේ රොෂාන් පෙරේරා 60
5 ED/08 බොකරගොඩ ගමගේ මහීෂා පහන්දි 2015.11.03 ස්ත්‍රි බොකරගොඩ ගමගේ ආරියසිරි පත්මසීල 59
6 ED/10 දින්සර සෙනුමිත ගීකියනගේ 2015.11.21 පුරුශ ඉරෝෂ් කුමාර ගීකියනගේ 58
7 ED/23 දෙමටපස්සේ සේදරගේ විවන්‍යා රන්සදි 2015.08.11 ස්ත්‍රි දෙමට පස්සේ සේදරගේ ප‍්‍රියන්ත කුමාර 58

 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්‍යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

 

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 ED/18 ගමේ කංකානම්ගේ තිනුක සන්කළණ 2015.04.24 පුරුශ සමරසිහ ජයකොඩිගේ විසුද්ධා අමජීවනී මැණිකේ 57
2 ED/17 සුදුවැලි කොණ්ඩගේ සව්දිනි දම්සරා සුදුවැල්ල 2015.08.01 ස්ත්‍රි සුදුවැලි කොණ්ඩගේ මහේෂ් අරුණකුමාර 57
3 ED/12 විද්ව යුහංස ඕබඩගේ 2015.10.16 පුරුශ බටුවත්ත ගමගේ වසන්ති සංජීවනී 56
4 ED/15 ගාර්දි හේවාවසන් දන්ගේ යෙනුලි සසදුලා 2015.12.12 ස්ත්‍රි ලසංගි මංජුලා විතානච්චි 56
5 ED/06 වැයිහේන ඈපගේ මිහෙලිි සෙනුල්යා 2015.09.27 ස්ත්‍රි ඉලේසිංහ කංකානම්ගේ දීපානි නිසංසලා 55

රාජ්‍ය සේවයේ අවශ්‍යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්‍ය/සංස්ථා/ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල/රාජ්‍ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන්

 

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 06

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 TR/09 කොට්ටගේ චෙනුක මින්හස් 2015.08.05 පුරුශ කොට්ටගේ චමින්ද රුවන් කුමාර 100
2 TR/20 ලංකා ගුරුගේ සනුද්මි සනුපමා නවරත්න 2015.10.25 ස්ත්‍රි ලංකා ගුරුගේ රොෂාන් ඉන්දික නවරත්න 97
3 TR/01 අක්මීමන පල්ලිය ගුරුන්නාන්සේලාගේ සාරා සෙනල්යා අමරසිංහ 2015.06.29 ස්ත්‍රි රණසිංදේවගේ නිෂාදි නිමන්තිකා රණසිංහ 96
4 TR/28 බෙන්තර කොට්ටහච්චි සියාසි සමිත්මා 2015.04.08 ස්ත්‍රි පුස්සේවෙල කංකානම්ගේ ඉන්ද්‍රානි ලක්ෂ්මි 96
5 TR/26 සිහත් සුහර්ෂ හේවා පේදුරුආරච්චි 2015.09.14 පුරුශ සුපුන් නිශාද් හේවා පේදුරු ආරච්චි 94
6 TR/32 හේවාගේ විහස් වින්විදු 2015.10.02 පුරුශ දළුගොඩ ලියනගේ එරන්දි උදයංගනී 94

රාජ්‍ය සේවයේ අවශ්‍යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්‍ය/සංස්ථා/ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල/රාජ්‍ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

 

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 TR/21 චනුකි දිනුජනා ඉලේසිංහ 2015.06.11 ස්ත්‍රි චමින්ද ඉලේසිංහ 93
2 TR/05 වර්ෂ හැන්නදිගේ සයෝන් රිතික 2015.12.16 පුරුශ වර්ෂ හැන්නදිගේ සුසන්ත කුමාර 93
3 TR/16 වඩු මේස්ත‍්‍රිගේ නෙතුජ අනුහස් 2015.09.19 පුරුශ වඩු මේස්ත‍්‍රිගේ යසිරු සම්පත් 92

 

ළමයා සමග විදේශගතව සිට පැමිණෙන තැනැත්තන්ගේ දරුවන්

 

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව – 02

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 CFO/7 කනපැද්දල ගමගේ මිනුලි විහන්සා 2015.12.25 ස්ත්‍රි දොඩම්ගොඩගේ දිස්නා විහිරාණි 72.5
2 CFO/8 ගම්මැද්දගොඩ ලියනගේ සසින්දි ෂෙනායා 2016.01.12 ස්ත්‍රි කුලීගොඩ පත්තිනි විතිනගේ සංජීවනී ලක්මාලි 50.5

 

ළමයා සමග විදේශගතව සිට පැමිණෙන තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය

 

අනු අංකය කැඳවීම් අංකය ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම උපන් දිනය ස්ත්‍රීි/ පුරුෂ භාවය දෙමාපිය/ භාරකරු නම ලකුණු
1 CFO/3 දාබුරේ හේවගේ රිසිඳු විජේසිරි 2016.01.03 පුරුශ බෙල්පාමුල්ලේ අප්පුහාමිලාගේ අමාලි ඉරන්තිකා නන්දසේන 50