4 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

4 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

සිංහල 29/04/2020 සිංහල පැවරුම ⇩ Download 25/06/2020 සිංහල පැවරුම ⇩ Download   පරිසරය 29/04/2020 පැවරුම 1 ⇩ Download 23/05/2020 පැවරුම 2 ⇩ Download 29/06/2020 පැවරුම 3 ⇩ Download 29/06/2020 පැවරුම 4 ⇩ Download   බුද්ධ ධර්මය 29/04/2020 බුද්ධ ධර්මය ⇩ Download...
5 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

5 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවරුම

ගණිත ගැටළු 04/25/2020 Math Puzzles ⇩ Paper I ⇩ Paper II   ආදර්ශ ප්‍රශ්ණපත්‍ර 04/25/2020 Model paper 1 ⇩ Download 04/25/2020 Model paper 2 ⇩ Download   පරිසරය 17/05/2020  පැවරුම 1 ⇩ Download 17/05/2020 පැවරුම 2 ⇩ Download   English 14/05/2020  Assignment...
විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවුඩය

විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවුඩය

සිරිදම් විදු මෑණියන්ගේ සෙවනේ සිප් සතර හදාරන ආදරණීය දුවා දරුවන් වෙත. මේ මොහොතේ අප මුහුණ දී සිටින්නේ සමස්ථ පෘතුවි තලයම බියෙන් හා කුතුහලයෙන් තැතිගෙන සිටින අවස්ථාවකටයි. මේ මොහොතේ අප මේ තත්ත්වයට මුහුණ දිය යුත්තේ රැල්ලට අනෙක් අය කරනු ලබන දෙය අනුකරනය කිරීම නොව බුද්ධිමත්ව...
1 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම

1 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවරුම

මව්බස – පැවරුම 1 මව්බස – පැවරුම 2ගණිතය – පැවරුම 1 පරිසරය – පැවරුම 1 පරිසරය – පැවරුම 2 පරිසරය – පැවරුම 3 බුද්ධ ධර්මය – පැවරුම 1 බුද්ධ ධර්මය – පැවරුම...
පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම – තාවකාලික නාම ලේඛනය – 2020

පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම – තාවකාලික නාම ලේඛනය – 2020

ගණය පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තුදැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් – පොරොත්තු අදාළ පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ...
Sportsmeet 2019

Sportsmeet 2019

This Year Siridhamma College Sportsmeet was successfully held on 1st of February 2019. It was great to see improvement of students athletic achievements. This year House Sapphire won the First place and we wishing all of them who shows their colors at the event.