සිංහල

 1. උගත් පිල්ලම් වලින් වචන 10 බැගින් ලියන්න.
 2. පහත මාතෘකා වලට වැකි 5 බැගින් ලියන්න.
  • නිවාඩු කාලය
  • මගේ ගෙවත්ත
  • අපේ පාසල
  • මගේ රට
  • පොල් ගස
 3. පහත අකුරු යෙදෙන වචන 5 බැගින් ලියන්න.
  ෆ ශ ෂ භ ඝ සෘ අ ථ ඵ ධ ඨ ඛ ඡ ඖ ළු
 4. කතන්දර පොත් 5ක් කියවන්න. ඒවායේ නම ලියා සිත් ගත අවස්ථාවක් චිත්‍රයට නගන්න.
 5. දිනපතා පේළි 5ක් බලා ලියන්න. (සිංහල පෙළ පොත)

ගණිතය

 • 1-50 දක්වා සංඛ්‍යා හා සංඛ්‍යා නාමය ලියන්න.

පරිසරය

 • අවුරුදු සිරිත් විරිත්, අවුරුදු ක්‍රීඩා, අවුරුදු කෑම ඇතුලත් පොත් පිංචක් නිර්මාණය කරන්න. ( නම ලියා රූප අලවන්න.)

බුද්ධාගම

 • දිනපතා හොඳ වැඩක් කරන්න. එය පොතක ලියන්න. අඳින්න.

සැ. යු. – සිංහල හා ගණිතය සඳහා පිටු 40 ක පොතක් හා පරිසරය හා බුද්ධාගම සඳහා වෙනම පොත් භාවිතා කරන්න.
අකුරු, වචන, වැකි නිවැරදිව රූල මත ලියන්න.