ගණිත ගැටළු
04/25/2020 Math Puzzles
Paper I Paper II

 

ආදර්ශ ප්‍රශ්ණපත්‍ර
04/25/2020 Model paper 1 Download
04/25/2020 Model paper 2 Download

 

පරිසරය
17/05/2020  පැවරුම 1 Download
17/05/2020 පැවරුම 2 Download

 

English
14/05/2020  Assignment
Paper II
14/05/2020  Assignment Paper II

 

මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ. නව ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍ර සඳහා නැවත පිරික්සන්න. අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 17/05/2020