Constitution

ව්‍යවස්ථාව

ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය, සිරිධම්ම විද්‍යාලය

2012

1 හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන බෞද්ධ මිශ්‍ර පාසලක් වන ගාල්ල ලබුදූවේ පිහිටි සිරිධම්ම විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් සමන්විත වන සංවිධානයකි.

2 නම

සිරිධම්ම විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

3 පරමාර්ථ

3:1 සිරිධම්ම විද්‍යාලයේ කීර්ති නාමය හා ගෞරවය රැක ගැනීමටත් ඉහළ නැංවීමටත් උන්නතිය හා සංවර්ධනය උදෙසා සාමූහික දායකත්වයක් දැක්වීමටත් කටයුතු කිරීම.

3:2 සංවිධානයේ සාමාජිකයන්ගේ සුබ සාධනය ඉහළ නැංවීම සඳහා කටයුතු කිරීම.

3:3 සංවිධානයේ සාමාජිකයන් හා පාසල් ප්‍රජාව අතර අන්‍යොනය මිත්‍රත්වය හා සුහදත්වය වර්ධනය කිරීම හා පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.

3:4 සිරිධම්ම විද්‍යාලයේ යහපත් සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කිරීම හා සාරධර්මයන් පෝෂණය වන අයුරෙන් කටයුතු කිරීම.

4 සාමාජිකත්වය

4:1 සාමාජිකත්වය ලබා දීම

මෙම සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය සඳහා කැමැත්ත පළ කොට එහි සාමාජිකත්වය ස්වේච්ඡාවෙන් ලබා ගනිමින් සංවිධානයේ ව්‍යවස්ථාවට එකඟ ව නීති රීති පටිපාටීන් අනුගමනය කිරීමට එකඟ වන්නා වූ සිරිධම්ම විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මෙම සංගමයේ සාමාජිකයෙකු විය හැකි ය.

සාමාජිකයන් වර්ග 03 කින් සමන්විත වේ.

 1. යාවජීව සාමාජිකත්වය – ගරු
 2. යාවජීව සාමාජිකත්වය – සාමාන්‍ය
 3. සාමාන්‍ය සාමාජිකත්වය

4:1:1 යාවජීව සාමාජිකයෙකු විසින් සංගමයට හෝ පාසලට කරන ලද විශිෂ්ට සේවය අගය කිරීම උදෙසා කාරක සභාව විසින් කරන ලද නිර්දේශයක් මත එබඳු සාමාජිකයෙකුට යාවජීව සාමාජිකත්වය – ගරු ලබා දීමට සංගමයට බලතල තිබිය යුතුය. එබඳු සාමාජිකයෙකු සංගමයට සාමාජික මුදල් ගෙවීම නොකළ යුතු අතර ඡන්දය දීමේ බලතල ඇතුළුව සාමාන්‍ය සාමාජිකයෙකුට හිමි සියලු ම  බලතල හිමි වන්නේ ය.

4:1:2 රු.2000ක මුදලක් එකවර ගෙවීමෙන් ඕනෑම ආදි ශිෂ්‍යයෙකුට/ශිෂ්‍යාවකට සාමාන්‍ය යාවජීව සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකි අතර වාර්ෂිකව සාමාජික මුදල් ගෙවීමෙන් නිදහස් විය යුතු අතර ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමේ බලය, ඇතුළුව සාමාන්‍ය සාමාජිකයෙකු සතු සියලු ම වරප්‍රසාද හිමි විය යුතු ය.

4:1:3 සෑම ආදි ශිෂ්‍යයෙකුට ම/ශිෂ්‍යාවකට ම වාර්ෂිකව රු.200 ක් ගෙවීමෙන් සංගමයේ සාමාන්‍ය සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකි ය.

4:2 සාමාජික මුදල

4:2:1 ගරු සාමාජිකත්වය සඳහා සාමාජික මුදල් අය කරනු නොලැබේ.

4:2:2 යාවජීව සාමාජිකත්වය සඳහා රුපියල් 2000 කි.

4:2:3 සාමාන්‍ය සාමාජිකත්වය සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් 200 කි.

සැයු:- (1) සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ දී සෑම විටම ලියාපදිංචිය සඳහා අයැදුම් පත සමඟ අස්වීමේ සහතිකය හා එහි පිටපත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(2) තධාන්තරව ඇති කරනු ලබන සංශෝධනයන්ට යටත් ව මෙහි සඳහන් කරුණු හා කොන්දේසි වලින් සංගමයේ සියලුම සාමාජිකයන් බැඳී සිටින අතර එකී කරුණු අවසානාත්මක හා තීරණාත්මක විය යුතු ය.

(3) සෑම සාමාජිකයෙකු තුළ ම සදාචාරාත්මක පැවැත්මක් තිබිය යුතු වන අතර අනෙක් සාමාජිකයන්ගේ හැඟීම් හා පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කළ යුතු මෙන් ම සංගමයේ ගෞරවය, දියුණුව හෝ හොඳ පැවැත්ම, කෙලෙසන ආකාරයේ කිසිදු ක්‍රියාවක් නොකළ යුතු ය.

4:3 සාමාජිකත්වය අහෝසි වීම

4:3:1 සාමාජිකයා මිය යාමක දී හෝ ඉල්ලා අස්වීමක දී,

4:3:2 ව්‍යවස්ථා විරෝධී කාර්යන්හි නිරත වීමක දී,

මහ සභා රැස්වීමෙහි 2/3 ක තීරණය මත සාමාජිකත්වය අහෝසි කළ හැක.

4:3:3 මහා සභා රැස්වීම් 02 කට සහභාගී වීමට නොහැකි වුව හොත් යාවජීව සාමාජිකත්වය අහෝසි වේ.

4:4 සාමාජික හිමිකම

4:4:1 සංගමයේ සාමාජිකයෙකු සංගමය මගින් ප්‍රදානය කරනු ලබන හිමිකම ලැබීම සඳහා  තම සාමාජිකත්වයට අවම වශයෙන් වසරක් සම්පූර්ණ විය යුතු ය.

4:4:2 හිමිකම් ලැබීමේ අදාළ අවස්ථාව වන විට අවම වශයෙන් ක්‍රියාත්මක ගිණුම් වර්ෂයට පෙර ගිණුම් වර්ෂය දක්වා සාමාජික ගාස්තු සම්පූර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය වේ.

4:4:3 වරප්‍රසාද ලබා දීමේදී ඔහු/ඇය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයට ලබා දී ඇති දායකත්වය, අඛණ්ඩ සාමාජිකත්වය, සංගමයේ දරන ලද නිලතල, ආදිය අනුව ඔහුට/ ඇයට ප්‍රමුඛතාවය හිමි වේ.

4:5 සාමාජික ලියාපදිංචි කිරීම

4:5:1 කමිටුවේ අධීක්ෂණය යටතේ සංගමයේ ලේකම් විසින් සාමාජිකයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ලේඛනයක් තබා ගත යුතු ය.

4:5:2 සෑම සාමාජිකයෙක් විසින් ම ඔහුගේ/ ඇයගේ පදිංචි ස්ථානයේ/ රැකියා ස්ථානයේ/ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වෙනස් වීමක් වේ නම් එම නව ලිපිනයන් සහ අදාළ සියලු තොරතුරු ලිඛිත ව දැනුම් දිය යුතු ය. ලේකම්වරයා එය සටහන් කර ගත් බව දැනුම් දිය යුතු අතර එම තොරතුරු ලියාපදිංචි කිරීමේ ලේඛනයේ ඇතුළත් කළ යුතු ය.

5. නිලධාරීන් හා කමිටු සාමාජිකයන්

5:1 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී යෝජනා සම්මතයෙන් සියලු ම නිලධාරීන් පත් කර ගනු ලැබේ.

5:2 නිලධාරි මණ්ඩලයේ ධූර කාලය වසරකි

5:3 විධායක නිලධාරි මණ්ඩලය

 1. සභාපති
 2. උප සභාපති – 2
 3. ලේකම්
 4. උප ලේකම් -2
 5. භාණ්ඩාගාරික
 6. උප භාණ්ඩාගාරික
 7. කැඳවුම් කරු යන නිලධාරීන්ගෙන් විධායක නිලධාරි මණ්ඩලය සමන්විත වේ.

5:4 විධායක නිලධාරි මණ්ඩලය පත් කර ගැනීම හා ඔවුන්ට නියමිත කාර්යන්

 1. සභාපති
 2. සංගමයේ සභාපති ධූරය නිල බලයෙන් විදුහල්පති තුමා ය.
 3. සෑම මහා සභා රැස්වීමකම සහ කාරක සභා රැස්වීමකම මුලසුන දැරීම සහ සභාවේ කටයුතු පවත්වා ගෙන යෑම.
 4. උප සභාපති
  1. වාර්ෂිකව මහා සභා රැස්වීමේ දී යෝජනා සම්මතයෙන් වාර්ෂිකව උප සභාපති පත් කරයි.
  2. සභාපති තුමා හට අදාළ ධූරයේ කටයුතු මෙහෙය වීම සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දීමත් සභාපති තුමා පැමිණ නොසිටින අවස්ථා වලදී රැස්වීම් වල මුලසුන දැරීම උප සභාපතිවරයාගේ වගකීම වේ.
 5. ලේකම්
  1. වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී යෝජනා සම්මතයෙන් වාර්ෂිකව ලේකම් පත් කර ගත යුතු ය.
  2. වාර්ෂිකව ලේකම් වෙනස් වන අතර, අඛණ්ඩව වර්ෂ 03ක් යෝජනා වලින් සම්මත නම් ධූරය දැරිය හැක.
  3. කෙසේ වුවද වර්ෂ 03 කින් පසුව තවත් වර්ෂ 03ක විශ්‍රාම කාලයකින් පසුව, නැවතත් එම ධූරයට පත් විය හැකියි.
  4. ලේකම් ධූරය දැරිය හැක්කේ උපරිම 09 වතාවක් පමණි.
  5. මහා සභා රැස්වීම, විශේෂ මහා සභා රැස්වීම විධායක සභා රැස්වීම, කාරක සභා රැස්වීම කැඳවීම ලේකම් විසින් සිදු කළ යුතු ය.
  6. සංගමයේ සියලු රැස්වීම් වල වාර්තා ලිපි ලේඛන මෙන් ම සංගමයේ සාමාජිකයන්ගේ විස්තර ඇතුළත් ලිපි ගොනු මෙන් ම සංගමය සතු අනෙකුත් අවස්ථානුකූල ව වැදගත් ලිපි ලේඛන සියල්ල ආරක්ෂා කිරීම මෙන් ම අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී ඒවා ඉදිරිපත් කිරීම ලේකම් සතු වගකීමකි.
  7. රැස්වීම් වලට සහභාගී වන්නන්ගේ අත්සන සහිත ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යෑම කළ යුතු ය.
  8. ලේකම් ධූරයෙන් ඉවත් වන විට අභිනව ලේකම්වරයාට සියලු වාර්තා ලේඛන යථා පරිදි ලබා දිය යුතු ය.
 6. උප ලේකම්
  1. ලේකම් වරයා හට අදාළ ධූරයේ වැඩ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීමත්, ලේකම්වරයා පැමිණ නොසිටින අවස්ථාවලදී එම ධූරයේ කටයුතු නිසියාකාරව මෙහෙයවීමත් උප ලේකම්ගේ වගකීම වේ.
  1. වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී යෝජනා සම්මතයෙන් වාර්ෂිකව උප ලේකම්වරු දෙදෙනෙක් පත් කර ගත යුතු ය.
 7. භාණ්ඩාගාරික
  1. වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී යෝජනා සම්මතයෙන් වාර්ෂිකව භාණ්ඩාගාරික වරයා තෝරා පත් කර ගත යුතු ය.
  2. සංගමයේ භාණ්ඩාගාරික වරයාගේ ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ සංගමයේ මූල්‍ය කටයුතු හා මූල්‍ය වත්කම් පිළිබඳ වගකීමයි.
  3. සියලු මුදල් ලැබීම් සහ ගෙවීම් සඳහා රිසිට් පත් නිකුත් කළ යුතු ය.
  4. සංගමයේ අය-වැය පවත්වාගෙන යෑම, අය-වැය සෑම විධායක සභා රැස්වීමකටද , වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමකට ද, එය ඉදිරිපත් කල යුතු යැයි විධායක සභාව තීරණය කරනු ලබන ඕනෑම අවස්ථාවක ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුතු ය.
  5. සංගමයට අයවිය යුතු සියලු ම ආකාරයේ මුදල් පිළිබඳ වගකීම භාණ්ඩාගාරික වරයා සතු වේ. එම මුදල් මනා කාර්යක්ෂමතාවකින් පාලනය කරමින් පරිහරණය කළ යුතු අතර එම මුදල් සංගමයේ බැංකු ගිණුමේ තැන්පත් කළ යුතු ය. භාණ්ඩාගාරික වරයාට ළඟ තබා ගත හැකි උපරිම මුදල වන්නේ රු. 10,000ක් (රුපියල් දස දහසක්) වන අතර මාසයක කාලය පමණි.
  6. සම්මත ප්‍රමිතීන්ට අනුව මුදල් වැය කිරීම කළ යුතු අතර සියලු ම අය වැය ලේඛන ගත කර වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී අදාළ වර්ෂයේ අය වැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. කමිටු රැස්වීම් වල දී අදාළ මාසික අය වැය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
  7. වාර්ෂික අය-වැය සකස් කළ යුතු ය. එය  ගණන් පරීක්ෂක වරුන් ලවා එය විගණනය කොට සහතික කර ගත යුතු ය.
  8. සියලු මුදල් ගෙවීම් සඳහා ආවරණ අනුමැතියට යටත් ව කාරක සභාවේ පූර්ණ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු ය.(මුදල් ගෙවීම චෙක්පත් මඟින්).
 8. උප භාණ්ඩාගාරික
  1. වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී යෝජනා සම්මතයෙන් වාර්ෂිකව උප භාණ්ඩාගාරික වරයා තෝරා පත් කර ගත යුතු ය.
  2. භාණ්ඩාගාරික වරයා හට අදාළ ධූරයේ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීමත්, භාණ්ඩාගාරික වරයා පැමිණ නොසිටින අවස්ථාවක දී එම ධූරයේ කටයුතු නිසියාකාරව මෙහෙයවීමත් උප භාණ්ඩාගාරික වරයා ගේ වගකීම වේ.
  3. භාණ්ඩාගාරිකගේ වගකීමට යටත් ව මුදල් ලබා ගැනීම හා ගෙවීම සිදු කළ හැකිය.
  4. ඒ සඳහා නියමිත අයුරෙන් රිසිට් පත් නිකුත් කළ යුතු ය.
 9. කැඳවුම් කරු
  1. අදාළ වර්ෂයේ පවත්වනු ලබන රැස්වීම් හා වැඩසටහන් සංවිධානය කර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම කැඳවුම් කරු සතු වේ.
  2. රැස්වීම් හා වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු නිසියාකාරව කලට වෙලාවට සිදු කළ යුතු වේ.

5:5 කාරක සභාව පත් කර ගැනීම හා ඔවුන්ට නියමිත කාර්යන්.

5:5:1 විධායක නිලධාරී මණ්ඩලයෙන් හා කාරක සභිකයන් 20 දෙදෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය යුතු ය.

5:5:2 කාරක සභාව මහා සභා රැස්වීමක දී යෝජනා සම්මතයෙන් පත් වන අතර වාර්ෂිකව එය නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට හැකි අතර එය අදාළ වර්ෂයේ සාමාජිකයන්ගේ තීරණය අනුව සිදු කරනු ලැබේ.

5:5:3 කාරක සභිකයන් සතු වන කාර්යය භාරය වන්නේ සාමාජිකයන් සංගමය හා සම්බන්ධ වීම වඩා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි අයුරෙන් සිදු වීමට පහසු ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කිරීම වේ.

5:5:4 අනු කමිටු පත් කිරීමේ බලය තිබේ.

5:5:5 අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී කාරක සභාවේ නොවන පුද්ගලයකු කාරක සභා රැස්වීමක් සඳහා කැඳවීමේ බලය හා කාරක සභාවේ නොවන පුද්ගලයෙකු වෙත යම් කාර්යයක් පැවරීමේ බලය තිබේ.

5:5:6 කාරක සභාව අවම වශයෙන් මාස දෙකකට (02) වරක් රැස් විය යුතු ය.

5:5:7 කාරක සභා රැස්වීම් සඳහා

 1. නොකඩවා කාරක සභා වාර දෙකකට (02) කට දැනුම් දීමකින් තොර ව සහභාගී නොවන කාරක සභිකයෙකු වෙත තුන්(03) වන සභා වාරය සඳහා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් දැනුම් දිය යුතුය.
 2. එකී තුන්වැනි දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ද කාරක සභා රැස්වීම සඳහා සහභාගී නොවන හා එම රැස්වීම් වාරයේ සිට තම නොපැමිණීමට සාධාරණ හේතු පැහැදිලි කිරීමක් නොකරන ඕනෑම කාරක සභිකයෙකු නිලධාරියෙකු තනතුර හැර ගියා සේ සැලකේ.

5:5:8 කාරක සභාව ගන්නා සියලු තීරණ වලට සාමූහික ව  වග කිව යුතු ය.

5:6 සංගමයේ සභාපති වරයා හා හැර වසර තුනක අඛණ්ඩ කාලයක් තුළ නිලධාරි මණ්ඩලයේ නිලයක් දරන කිසිදු සාමාජිකයෙක් සිව්වැනි වර්ෂය සඳහා කුමන හෝ නිලයකට තේරී පත් වීමට සුදුසුකම් නො ලැබිය යුතු ය.

5:7 උපරිම වසර තුනක කාරක සභා සාමාජිකත්වය දරන කාරක සභිකයෙකු සිව් වන වසර සඳහා කාරක සභිකයෙකු ලෙස තේරී පත් වීම සඳහා සුදුසුකම් නොලැබිය යුතු ය. ( පළමු වරට කාරක සභාවට තේරී පත් වී නිලයකට පත් වන සාමාජිකයෙකුට මෙය අදාළ නොවේ. පැරණි සාමාජිකයෙකුට වසර 03 කට වඩා කිසියම් නිලයක් හෝ කාරක සභිකත්වයක් ඒක දිගට දැරිය නොහැකිය. නැවත නිලයකට හෝ කාරක සභිකත්වයකට පත් වන්නේ නම් වසරක් ඉවත්ව ගොස් නැවත පත් විය හැකිය ( ලේකම්වරයා හැර).)

5:8 වසර පහකට අඩු සාමාජිකත්වය දරන කිසිදු සාමාජිකයෙකුට කාරක සභිකයෙකු ලෙස තේරී පත්වීමට සුදුසුකම් නොලැබිය යුතු ය.

5:9 කාරක සභිකයෙකු ලෙස අවම වශයෙන් වසර 01ක් හෝ සාමාජිකත්වය දරා නොමැති කිසිදු සාමාජිකයෙකු නිලධාරියෙකු ලෙස තේරී පත් වීමට සුදුසුකම් නොලැබිය යුතු ය.

5:10 අවම වශයෙන් වසර 05 ක් හෝ සිරිධම්ම විද්‍යාලයේ අධාපනය ලබා නොමැති කිසිදු සාමාජිකයෙකු කාරක සභිකයෙකු ලෙස තේරී පත්වීමට සුදුසු කම් නොලැබිය යුතු ය.

5:11 නිලධාරියෙකු හෝ කාරක සභිකයෙකු තනතුර අතහැර යෑම හෝ තනතුරින් ඉවත් වීම නිසා ඇති වන පුරප්පාඩුව කාරක සභාව මගින් සම්පූර්ණ කළ හැකිය. එම සම්පූර්ණ කිරීම විශේෂ මහා රැස්වීමක දී අනුමත විය යුතු ය.

6. ඡන්ද බලය

6:1 යාවජීව සාමාජිකත්වය ලබා ඇති හා අදාළ වර්ෂය සඳහා සාමාජික මුදල් ගෙවා ඇති සාමාජික සාමාජිකාවන්ට පමණක් ඡන්ද බලය හිමි වේ.

6:2 යාවජීව ගරු සාමාජිකයන්ට ඡන්ද බලය හිමි වේ.

7. රැස්වීම

7:1 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

7:1:1 සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම සෑම වර්ෂයක ම පැවැත්විය යුතු අතර එය ජනවාරි මස මුල් දෙසතිය ඉක්ම යාමට පෙර පැවැත්විය යුතු ය. ( විගණනය අවසන් වී සති දෙකක් යාමට පෙර).

7:1:2 වාර්ෂිකව මහා සභා රැස්වීම කැඳවීම දැන්වීමේ අදාළ ලිපිය ලේකම් වරයා විසින් අවම වශයෙන් දින 14 කට පෙර තැපැල් මඟින් සියලු සාමාජිකයන් වෙත දැන්විය යුතු ය.

7:1:3 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ ගණ පූරණය සාමාජික සංඛ්‍යාවෙන් ¼ ක් වත් විය යුතු ය.

7:1:4 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ න්‍යාය පත්‍රයට

(අ) ලේකම් විසින් ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂික වාර්තාව

(ආ)  ගණන් පරීක්ෂක වරුන් විසින් සහතික කරන ලද, භාණ්ඩාගාරික විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ෂික අය-වැය වාර්තාව.

(ඇ) ගණන් පරීක්ෂකගේ විගණන වාර්තාව.

(ඉ) නිලධාරීන් හා කාරක සභිකයන් තෝරා පත් කර ගැනීම යන කරුණු ඇතුළත් විය යුතු ය.

7:2 විධායක සභා රැස්වීම

7:2:1 අවම වශයෙන් වර්ෂයකට 06 වතාවක් වත් විධායක සභා රැස්වීම පැවැත්විය යුතු ය.

7:2:2 ඒ පිළිබඳ දැන්වීමේ ලිපිය ලේකම් වරයා විසින් අවම වශයෙන් දින 07 කට වත් පෙර අදාළ සාමාජිකයා වෙත දැන්විය යුතු ය.

7:3 කාරක සභා රැස්වීම

7:3:1 සංගමයේ උන්නතිය උදෙසා වැඩ සටහන් සංවිධානය කිරීමේ දී ලේකම් විසින් සාමාජිකයන් කැඳවීම සිදු කළ යුතු ය.

7:3:2 ගැන පූරණය අවම වශයෙන් ½ වත් විය යුතු ය.

7:4 විශේෂිත මහා සභා රැස්වීම

7:4:1 සාමාජික සංඛ්‍යාවෙන් ½ ක් වත් අත්සන් කොට කරනු ලබන ලිඛිත ඉල්ලීමකට අනුව හෝ විධායක සභාවේ අවශ්‍යතාවය පරිදි විශේෂිත මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවිය යුතු ය.

7:4:2 විශේෂිත මහා සභා රැස්වීම කැඳවීම දැන්වීමේ කටයුතු ලේකම් වරයා විසින් අවම වශයෙන් දින 07 කට පෙර සියලු සාමාජිකයන් වෙත ලිඛිත ව දැනුම් දිය යුතු ය.

7:4:3 රැස්වීම කැඳවීමේ හේතුව එම දැන්වීමේ පැහැදිලිව දැක්විය යුතු ය.

7:4:4 ගැන පූරණය මුලු සාමාජිකයන්ගෙන් ¼ක් වත් විය යුතු ය.

8. සංගමයේ මූල්‍යමය කටයුතු

8:1 සංගමයේ අරමුදල සකස්වනුයේ සාමාජික මුදල, අභ්‍යන්තරයෙන් හා බාහිරින්, දේශීය ව, විදේශීය ව ලැබෙන මුදල් පරිත්‍යාග, සංගමය මඟින් සිදු කරනු ලබන ආදායම් ඉපයීම් ව්‍යාපෘති වලින් වියදම් ඉක්මවා ලැබෙන අතිරික්ත ආදායම්, බැංකු පොලී සහ සංගමය වෙනුවෙන් ලැබෙන වෙනත් මූල්‍යාධාර වලිනි.

8:2 සංගමයේ මුදල් වර්ෂය වනුයේ සෑම වර්ෂයක ම  ජනවාරි 1 වැනිදා සිට එම වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දක්වා ය.

8:3 සංගමයේ සියලු ආදායම යොමු විය යුත්තේ භාණ්ඩාගාරික වරයා වෙතට ය. සංගමයේ ඕනෑම කටයුත්තක් සඳහා මුදල් හා ආධාර එකතු කළ හැක්කේ ද, වැය කළ හැක්කේ ද විධායක සභාවේ අනුමැතිය  ඇත්නම් පමණි.

8:4 සංගමයේ සාමාජිකත්වයේ පරිබාහිර හිඟ මුදල් හෝ වත්කම් ඉපයීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා විධායක සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. ඒවායේ දී ව්‍යවස්ථාපිත අය-වැය ලේඛනය විධායක සභාව වෙත ඉදිරි පත් කළ යුතු ය.

8:5 අදාළ මුදල් වර්ෂය තුළ ආදායම් සහ වියදම් සම්බන්ධ විස්තර භාණ්ඩාගාරිකවරයා විසින් ලිඛිත ව පිළිගත් ක්‍රමයකට වාර්තා ගත කර තබා ගත යුතු ය. එමෙන්ම නිසියාකාරව සකස් කර ගන්නා ලද ගිණුම් වාර්තා අදාළ රැස්වීම් වල දී ඉදිරි පත් කළ යුතු ය.

8:6 සංගමයේ සියලු මුදල් මහා සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන බැංකු ගිණුමක හෝ ගිණුම් වල තැන්පත් කළ යුතුයි. බැංකුවෙන් මුදල් ආපසු ගැනීමේ දී භාණ්ඩාගාරික, සභාපති සහ ලේකම් අනුමැතිය තිබිය යුතු ය. මේ සඳහා සභාපති හා භාණ්ඩාගාරික පමණක් අත්සන් කිරීම වුවද සෑහේ. කෙසේ වුවද භාණ්ඩාගාරික වරයාගේ අත්සන අනිවාර්ය වන අතර මුදල් ආපසු ගැනීමේ දී ප්‍රධාන ම වගකීම භාණ්ඩාගාරිකවරයා සතු වේ.

8:7 විශේෂ අරමුදල් කටයුතු වල දී ඒ පිළිබඳ විස්තරාත්මක වාර්තාවක් විධායක සභා රැස්වීමක දී ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර සාමාන්‍ය අය-වැය වාර්තාව ද එදින ම ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගත යුතු ය.

8:8 අය-වැය ඉදිරිපත් කිරීමේ දී යම් කිසි දෝෂයක් ඇති වුවහොත් එහි වගකීම නිලධාරි මණ්ඩලය වෙත පැවරේ. අය-වැය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර නිලධාරි මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

8:9 ව්‍යවස්ථාවේ අඩංගු මුදල් පිළිබඳ ව  කොන්දේසි වලට පටහැණි ව යම් නිලධාරියෙකු ක්‍රියා කළ අවස්ථාවක දී ඔහුට/ ඇයට විරුද්ධව නීත්‍යනුකූල පියවර ගැනීමේ අයිතිය සාමාජිකයන්ට ඇත.

8:10 වාර්ෂික විගණන වාර්තාවක් මහා සභා රැස්වීමේ දී ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. සාමාජිකයන්ගෙන් 2/3 ක ලිඛිත ඉල්ලීමක් මත අතරමැදි විගණන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

8:11 විධායක සභාවේ අනුමැතිය මත සංගමය විසින් මූලික පරමාර්ථ වඩාත් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අරමුදල් හෝ භාර පිහිටුවීමටත්, එම අරමුදල් හෝ භාර වෙනුවෙන් සංගමයේ පවතින අරමුදල්වලින් කොටසක් විසර්ජනය කිරීමටත් තීරණය කළ හැක. මෙවැනි තීරණයක් පිළිබඳ ව ප්‍රථමයෙන් ම එළඹෙන මහා සභා රැස්වීමක දී සාමාජිකයන් දැනුවත් කළ යුතු ය.

8:12 සංගමය විසින් සෑම වසරක ම රැස් වන පළමු කමිටු රැස්වීමේ දී ඉදිරි වර්ෂය සඳහා වැඩ සැලැස්මක් සහිත ව මූලික අය-වැය කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගත යුතු ය.

8:13 සංගමය විසින් සිදු කරනු ලබන සෑම රු.20,000 (රුපියල් විසි දහසක්) කට වඩා වැඩි ගෙවීම් සඳහා විධායක සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු ය.

9. ව්‍යවස්ථාව බලාත්මක වීම

අනුකාරක සභාව විසින් සකස් කරන ලද ව්‍යවස්ථාව මහා සභා රැස්වීමේ දී පැමිණ සිටින පිරිසෙන් 2/3 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඡන්දයෙන්  සම්මත වූ දා සිට එය සංගමයේ ව්‍යවස්ථාව ලෙස බලාත්මක වනු ඇත.

10. ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම

10:1 විධායක සභාවේ අනුමැතිය සහිත ව මහා සභා රැස්වීමක දී පැමිණ සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාවෙන් 2/3 කට වැඩි ප්‍රමාණයක ඡන්දයෙන් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කළ හැක.

10:2 ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනයක් සිදු කරන්නේ නම් සංශෝධනය කිරීමට හේතු හා අදාළ සංශෝධනයන් කුමන ප්‍රතිපාදනයත් සම්බන්ධයෙන් කරන්නේ ද යන්න දක්වමින් මහා සභා රැස්වීමට දින 07 කට පෙර සභාපතිවරයා වෙත ලිඛිත ව යොමු කළ යුතු අතර විධායක සභාවේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඊළඟ සභා වාරය වෙත යොමු කළ යුතු ය.

10:3 කෙසේ වුව ද ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමේ දී ඊට සාපේක්ෂව අවම වශයෙන් සාමාජිකයන්ගෙන් 2/3ක් වත් සිටීම අනිවාර්ය වේ.

11. අනුබද්ධිත ශාඛා සංගම් පිහිටුවීම

11:1 සංගමයේ සාමාජිකත්වය දරණ ඕනෑම සාමාජිකයෙකුට ගාල්ල හෝ වෙනත් ඕනෑම ප්‍රදේශයක ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් හෝ වර්ෂ අනුපිළිවෙලට හෝ විධායක සභාවේ හා මහා සභාවේ 2/3 ක අනුමැතිය ඇති ව ශාඛා සංගම් පිහිට විය හැකි ය.

11:2 ශාඛා සංගම්වල නීති රීති මව් සංගමයේ පරමාර්ථ හා අනුකූල විය යුතු ය.

11:3 ශාඛා සංගම් ව සාමාජිකයන් මව් සංගමයේ ද සාමාජිකත්වය දැරිය යුතු ය.

12. වෙනත් කරුණු

12:1 මෙම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන වලට හානියක් නොවන අයුරින් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන අනුශාසක වරුන් දෙදෙනෙකු (02) පත් කර ගත යුතු ය.

12:2 මෙම සංගමයේ විගණන කටයුතු සඳහා ගණන් පරීක්ෂක වරු දෙදෙනෙකු (02) වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී තෝරා පත් කර ගත යුතු ය.

12:3 ගණන් පරීක්ෂකවරු කාරක සභාවේ සාමාජිකයන් නොවන අතර, ඔවුන් කාරක සභා රැස්වීම් සඳහා කැඳවීමේ අයිතිය කාරක සභාව සතු වේ.

12:4 ඉහත සඳහන් කර නොමැති කරුණක දී යම් ගැටලුවක් පැන නැඟුණ හොත් පැමිණ සිටින සාමාජිකයන්ගෙන් බහුතර ඡන්දය මත එය නිරාකරණය කර ගත හැකි ය.

12:5 මෙම ව්‍යවස්ථාව තුළ “සාමාජිකයන්” යන්න මගින් සාමාජික සාමාජිකාවන් යන දෙපිරිස ම අදහස් වේ.

12:6 “සංගමය” යන්න මගින් සිරිධම්ම විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය යන්න අදහස් වේ.