සිරිධම්ම විද්‍යාලය වර්ශය 2021 සඳහා 1 ශ්‍රේණිය වෙත ඇතුලත් කරගන්නා ලද සිසු සිසුවියන් ලැයිස්තුව පන්ති අනුපිළිවෙලින්

1 ශ්‍රේණිය A

 1. අලවත්ත කංකානම්ගේ සිතුලි සිියන්සා
 2. එදිරිසිංහ ආරච්ච්ගේ ගිහන්සා නර්තනා
 3. එම්.එස්.ආර්.සවින්යා
 4. එම්.කේ.ඒ.ඒ.එල්.තිසරංග
 5. කලෙහෙ පතිරණගේ් සසිරු නිවේන් දම්සර
 6. කවිනි ශ්වේතා කාවින්දි
 7. කූරගොඩගේ නෙතුලි නුුහන්සා
 8. කේ.කේ.ඒ.සවින්දිකා කන්නන්ගර
 9. ඛෙන්තර කොට්ටහච්චි සියාසි සමිත්මා
 10. ගම්මැද්දේගොඩ ලියනගේ මන්දිල් ශාලූක
 11. ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ ධනුෂි සිතුමිණ්‍යා ඉන්ද්‍රසිරි
 12. තවලම ගමගේ එෂදි නිම්සරා
 13. දැඩිමුණි දනුජ නිම්සර
 14. දෙවිදු ආලෝක බෝපෙ වීරතුංග
 15. පිලාන විතානගේ සොනායා සමනලී
 16. පිලාන විතානගේ සොනායා සමනලී
 17. මහ ආරච්චිගේ මේනුක මධුරංග
 18. මාගෙදර විතානගේ අමල්යා සෙහස්මි
 19. මාතරගේ විශ්ව අරෝෂණ
 20. මාම්පිටිය ආරච්චිගේ ඉනුක පසන් පුල්මිත
 21. මෙතුල සත්විදු අබේසිරි ගුණවර්ධන
 22. මෙනුක රනුමිිත නාගොඩවිතාන
 23. රයිගම් කෝරළගේ මියුරු මෙත්සර කුමාර
 24. වයි.ඒ.ඩබ්ලිව්.ගමගේ
 25. විද්‍යාරූපගේ ඩිනක්ෂ කෞශල්‍ය
 26. සනුරි ගීමන්ති වීරසේකර හේරත්
 27. හත්තොටුව ගමගේ තරිඳු තාරක තුරුනුවන්
 28. හික්කඩුව කාරියවසම් ගමගේ බනුදි කවිත්මා
 29. හියාරේ හේවගේ ලූසඳ යුහස්
 30. හෙට්ටි ආරච්චිගේ ඔමෙත් චමත්විත්
 31. හේවාගමගේ ඩියෙන්සා දිනන්සි

1 ශ්‍රේණිය B

 1. අතපත්තු රාළලාගේ සන්දේශා ගෙවිඳුනී
 2. අමුගොඩ විතානගේ බනුලි ජලංගනා
 3. අමෝසි පෙරේරා
 4. අරඹවෙලගේ ලිකිත් ඕදාත ළාහාරු අරඹවෙල
 5. අරුමාදුර පමුදු නවම් දෙනුවන ද සිල්වා
 6. අෙබිසිං පතිරණ තනුලි තත්වින්දි
 7. උස්වත්ත ලියනගේ ඔසඳි ජනුල්යා
 8. එච්.වී.එම්.වීරරත්න
 9. එම්.එල්.එස්.රෙහන්සා
 10. එල්.ජී.ටී.එස්.රෙයොන්
 11. කාරියවසම් මාසාච්චිගේ අකේන් අනුහස්
 12. කොඩිතුවක්කු කංකානම්ගේ කවිරු කල්මිත
 13. ගම්මැද්දගොඩ ලියනගේ සසින්දි ෂෙනායා
 14. ගම්මැද්දගොඩ විතානච්චි ලසිදි යෙහන්සා මෙත්නුලී
 15. ගාල්ලෙ කංකානම්ගේ බුවිනි ටිනීෂියා ජීවානී
 16. චිරංග දෙව්මිණ වෙත්තසිංහ
 17. ටී.එල්.එම්.සස්මින්
 18. දෙව්මිත් ලක්නිජ හෙට්ටි ආරච්චිගේ
 19. නාඩකන්දගේ උවිඳු ඉඳුසර
 20. පේදුරු ආරච්චිගේ විනුක් කිවේන් අමරසේන
 21. මල්වැන්න හේවගේ කවිඳු ඔකිත් විමලවීර
 22. මුතා මෙරෙඤ්ඤගේ තත්සර ධනංජය
 23. මූණමල්පේ බැරගමගේ ජෙනුලි අකින්සා ජයසිංහ
 24. ලේලකඩ ගමගේ රිසිඳු සංකලන
 25. ලොකු හේවගේ ලසලි ලවන්යා චන්ද්‍රවංශ
 26. වික්‍රමආරච්චිගේ මින්දද රන්දුනු හසරැල්
 27. විදුනි පහන්‍යා අරඹවෙල
 28. සමරහේවාගේ සදිව් සස්මින්
 29. සවිරු සත්සර ගයනෙත් සෙනෙවිරත්න
 30. හත්තොටුව ගමගේ සජිනි විහංසා තත්සරණි
 31. හිරිඹුර ගමගේ නිතරු විහස් සත්මිණ

1 ශ්‍රේණිය C

 1. අංගගොඩ බිනුකි යෙහන්සා
 2. අමාහා විහන්සි නානායක්කාර
 3. ආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ ඉමල්යා මුණසිංහ
 4. ආර්.සී.වීරසිංහ
 5. ඉහළ මැදගම ගමගේ නෙතුකි නුදාරා
 6. උළුවිටිකේ ගමගේ සෙහන්සා දෙවින්දි
 7. එම්.ජී.එස්.ටී.එස්.ගජනායක
 8. කක්ගොඩ තන්ත්‍රිගේ මහිරු ලෙසන්දුල්
 9. කග්ගොඩ තන්තිරිගේ මිනුෂා කාවින්ද්‍යා
 10. කන්දෙගොඩ ගමගේ දෙව්ලි දහන්සා චිත්මිණි
 11. කලූපගේ ෂවීන් හිම්සන්
 12. කාරියවසම් ජයලත්ගේ දම්සාරි ගිහන්සා කාරියවසම්
 13. කාරියවසම් මාසාච්චිගේ සසග පැහැසර
 14. ගොඩවත්තගේ සංජුලී සහන්යා
 15. චනුකි දිනුජනා ඉලේසිංහ
 16. ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ සංදේශ් සංචල
 17. ටමාෂ් අමවින් ජාලත්ගේ
 18. ඩබ්ලිව්.කේ.එම්.සෙනෙත්යා
 19. තනුදි සමින්දි කූරගොඩ
 20. තිදස දෙව්සිත ඩයස් වීරසේකර
 21. දාම්මල ලියනගේ නදිත නිඳුවර
 22. නතාලි ආශිංසා හෙම්බුගේ සිරිවීර
 23. නානායක්කාර හිනිදුම ලියනගේ හස්නි හරණ්‍යා
 24. නුගදූව විතානගේ බවිරු බවන්ද
 25. පී.එච්.බී.හසිකා
 26. පී.එල්.එන්.මෙත්සදී
 27. මිරිස්සගේ ගයිරිකා ලවෝධණී
 28. මිරිස්සගේ මනුල ටිලාන් ඉඳුමිත සිල්වා
 29. යටලමත්ත ගමගේ මෙනුක හිමංස නිම්සුව
 30. සවිනු ලක්දුල වික්‍රමසිංහ මදනායක
 31. සේනානායක ගමගේ යුත්මි කිනාරා

1 ශ්‍රේණිය D

 1. අනුහස් ආදිත්‍ය මණ්ඩලවත්ත
 2. අලපලාදෙනිය දහනායකගේ ඩිතිර සෙනුත්
 3. එනුකි ජෙත්මන්ති කේලම්බිආරච්චි
 4. කංකානම් ගමගේ වෙනුලි විහංසා ගමගේ
 5. කනපැද්දල ගමගේ මිනුලි විහන්සා
 6. කන්දේ කපුගේ අභීස මනුජිත් පබසර
 7. කවින්ධ්‍යා ගයංගි කුමාරගේ
 8. කළු ආරච්චිගේ ඉන්සදී ඉසාක්යා
 9. කළුගලගේ අදීශ කේෂාන්
 10. කුෂානි රෂිනිකා යෂ්මි මදනායක
 11. කේ.එස්.ඩී.ෂෙහාරා
 12. කේ.ඩබ්ලිව්.පී.පී.සත්සර
 13. ගගන අනුහස් ප්‍රනාන්දු
 14. ජාතුං ආරච්චිගේ සඳරු මල්ශාන්
 15. ඩී.එස්.එච්.විමන්ෂා
 16. තෙනුලි විතුම්යා කුමාරගේ
 17. දාඹුරේ ලියනගේ වගීෂා රන්දිහාරි
 18. දේදුනුපිිටිගෙදර දිල්මිණි මනෝද්‍යා
 19. නව්සාද් මොහොමඩ් මිර්සාන්
 20. පිලිප් කුමාර ටෙනාෂා නෙත්මිණි
 21. බඹරැන්දගේ දිනුජ නෙත්මිණ
 22. බිනස් නෙත්සර පිටියගේ
 23. බිනූෂ නෙත්සර පිටියගේ
 24. බී.එස්.ඩබ්ලිව්.ආරච්චිගේ
 25. මැලැව්ව තන්ත්‍රිගේ ලිවිනු මින්හස්
 26. මැලැව්ව තන්ත්‍රිගේ ලිසුක සේමුතු
 27. රයිගම් කෝරළගේ චනුල් ඩිනාෂ
 28. ලොකු ආරච්චිගේ දිසුම් සෙනල්යා
 29. වේවැල්වල හේවගේ යෙනුලි බිමන්සා
 30. සසිඳු දෙව්මිණ ජයවර්ධන දිසානායක
 31. හඳුගල දේවගේ ඉමෙත්මා දේවකී ප්‍රේමතිලක
 32. හික්කඩුව කෝරළගේ චනුග ඕෂධ
 33. හික්කඩුව කෝරළගේ චනුල ඕෂධ
 34. හේවා කට්ටඩිගේ තෙනුුජ නෙතුල්ක

1 ශ්‍රේණිය E

 1. ඉලේපෙරුමාච්චි හිරුන් දම්සස් ඩයස් විජේගුණවර්ධන
 2. උළුවිටිකේ ගමගේ බිනුලි යොහන්සා
 3. එවින් චෙනුලක පලිහවඩන කොඩිකාර
 4. කළුවා බදුවිතානගේ මොවින්දිි මෙතුනිමා සරත්චන්ද්‍ර
 5. කාරියවසම් රිසින්දි සියන්සා මෙත්සුවි ද සිල්වා
 6. කේ.ජී.එස්.දිනෙත්මා
 7. ගමේ කංකානම්ගේ නෙතුම් ශනිල්ක නිර්වාන්
 8. ගලගෙදර ගල්පොත්ත හේනෙගෙදර වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ චෙනුමි ලෝහන්සා
 9. ගලගෙදර ගල්පොත්ත හේනෙගෙදර වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ චෙනුල් ලෝහිත
 10. ගොඩකන්ද කංකානම්ගේ පහන් බිම්සර
 11. චෙනුකි ගයන්සා විජේවික්‍රම ගුණවර්ධන
 12. ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ අභිරු අයාන් ගමගේ
 13. තරුලි දුලන්යා ත්‍රිමාවිතාන
 14. තිත්තගල්ල ගමගේ අඛිල අනුහස්
 15. තෙල්ලඹුරේ හේවා රණතුංග ලෙසංගා චෙනුලි
 16. දංගමුවගේ උවිඳු චෙනුල් තෙව්සස්
 17. දිනිරු හෙම්සර මෙන්ඩිස්
 18. නාගොඩ ගමගේ ශවීන් කවීන්ද්‍ර
 19. නානායක්කාර මුහන්දිර දොන් හිරුකි දිනායා සමරනායක
 20. මංඩාවල කංකානම්ගේ ලයාන් සුලක්ෂණ
 21. මුහම්මදු රාෆි රෆා සරීත්
 22. මෙතුක රෙහාන් බාලසූරිය
 23. මෙතුලි ලිහන්සා කොත්තාගොඩ
 24. යග්ගහ කිරින්දගේ නෙතුල් දිහන්ස
 25. ලංකා ගුරුගේ සනුද්මි සනුපමා නවරත්න
 26. ලිතුල මන්යුග ඵීක්‍රමරත්න
 27. වර්ෂ හැන්නදිගේ සයෝන් රිතික
 28. විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ රිසින්දි බණ්ඩාර කැලෑගම
 29. විනුකි රුසංසා ඉහළ කොඩිප්පිලි
 30. සදෙව් අභිෂේක් ගාල්ලෙ ආරච්චි
 31. සිහත් සුහර්ෂ හේවා පේදුරුආරච්චි
 32. සිහෙළි සෙනුල්යා රත්නායක
 33. හබරාදුව පීල්ලගේ පියුමි පුදම්යා
 34. හේවාගේ විහස් වින්විදු